• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa jachtu motorowego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPWM.13.01.00-28-0472/22 - ZMIANA PROFILU DZIAŁALNOŚCI W DOBIE PANDEMI COVID 19

Część 1
DOSTAWA JACHTU MOTOROWEGO DLA TORINO GROUP DORADZTWO PRAWNE

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jachtu motorowego w ramach projektu: ZMIANA PROFILU DZIAŁALNOŚCI W DOBIE PANDEMI COVID-19.
Okres gwarancji
24
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-16
Termin składania:2023-03-16
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
Zmiana postanowień zawartej umowy jest możliwa w przypadku:
1) w zakresie terminu realizacji:
A)na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
B) w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
C) w przypadku działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw/usług/robót, przy czym jako siłę wyższą, Strony uznają zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub Dostawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Siła wyższa obejmuje między innymi następujące zdarzenia:
o eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne;
o wojna lub działania wojenne;
o bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż;
o akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem sporów pracowniczych u Stron;
o nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, które są zdecydowanie bardziej niekorzystne niż w porównywalnych okresach minionych np. 5 lat, z zastrzeżeniem, że takie warunki uniemożliwiają wykonywanie dostaw/usług/robót budowlanych;
2) w zakresie terminu i sposobu realizacji zamówienia oraz zakresu przedmiotu zamówienia:
a) w przypadku, gdy zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających wpływ na zamówienie;
3) w zakresie zaoferowanego sprzętu, jeśli nie będzie dostępny na rynku, wycofany z produkcji pod warunkiem, że nowy sprzęt będzie posiadał przynajmniej minimalne parametry jak zaoferowany w ofercie, a wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu;
4) w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT;
6) w zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Dostawcy poprzez podanie nowych danych;
7) w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Dostawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
8) w zakresie zasad płatności, w przypadku wystąpienia możliwości usprawnienia realizacji zamówienia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. oferta
2. Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Dostawcy (jeżeli dotyczy)
b) specyfikację techniczną dostarczanych środków trwałych wyposażenia, z której będzie wynikać ,że oferowana dostawa spełnia parametry określone w załączniku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
a. Warunek wykluczenia - w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-08
Data ostatniej zmiany
2023-03-08 08:02:41

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
a) Kryterium: całościowa cena brutto (waga 95 %) - od 0 - 95 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia, metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *95 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
b) Kryterium: Aspekty społeczne - zatrudnienie osób niepełnosprawnych
-Przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne - 5 PKT
-Przynajmniej 1 osobę niepełnosprawną -2 PKT
Kontakt:Osoby do kontaktu
AMELIA STANKIEWICZ
tel.: 609625315
e-mail: ameliakaczynska.poczta@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8, 34522000-2
Numer dokumentu:2023-49767-149415
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.