• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa jachtów żaglowych oraz sprzętu wodnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa jachtów żaglowych oraz sprzętu wodnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA 3 sztuk fabrycznie nowych, monotypowych jachtów żaglowych z miejscami noclegowymi o przeznaczeniu rekreacyjno-turystycznym (czarterowym) i szkoleniowym wraz z niezbędnym wyposażeniem żeglugowo-ratunkowym oraz 3 sztuk fabrycznie nowych, monotypowych żaglówek o przeznaczeniu rekreacyjno-turystycznym i szkoleniowym oraz sprzętu wodnego.
Powstaje w kontekście naboru
POPW.01.03.02-IP.01-00-001/19 - PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Część 1
DOSTAWA jachtów żaglowych oraz sprzętu wodnego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) 3 sztuk fabrycznie nowych, monotypowych jachtów żaglowych z miejscami noclegowymi o przeznaczeniu rekreacyjno-turystycznym (czarterowym) i szkoleniowym wraz z niezbędnym wyposażeniem żeglugowo-ratunkowym;
2) 3 sztuk fabrycznie nowych, monotypowych żaglówek o przeznaczeniu rekreacyjno-turystycznym i szkoleniowym oraz sprzętu wodnego.
Okres gwarancji
co najmniej 12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-06
Termin składania:2023-02-06
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
węgorzewski
Gmina
Węgorzewo
Miejscowość
Ogonki
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem umownych warunków ich wprowadzenia. Możliwość wprowadzenia zmian jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawca powinien realizować przedmiot umowy w taki sposób, by nie było konieczności zmiany postanowień umowy.
1) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt 20 lit. b-e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2) Termin realizacji umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności; w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia siły wyższej oraz usuwania jego skutków;
b) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona; termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;
c) zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych, niezależnych od Zamawiającego, okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
3) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostaw objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.
4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian terminów płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmian samoistnych w umowie, tj. wymaganych z powodu zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, o ile zmiany te nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.
5) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji przedmiotu umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), za jego uprzednią zgodą w przypadku, gdy wystąpi:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji tych urządzeń;
c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; takie zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, ale mogą być powiązane z obniżeniem wynagrodzenia;
d) zaproponowanie rozwiązań równoważnych.
6) Inne zmiany:
1) miejsce dostaw, przy założeniu, iż nowe miejsce dostaw będzie znajdować się na terytorium Polski, a Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną dostawą;
2) zmiana procedury odbioru przedmiotu umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonania odbioru, który obciążałby Zamawiającego;
3) w przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy;
4) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy;
5) w przypadku otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
6) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub zmiany zakresu przedmiotu umowy. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty dostawę co najmniej:
a) warunek dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie części I zamówienia:
o 1 jachtu żaglowego o długości całkowitej co najmniej 6m i kategorii co najmniej C, o wartości co najmniej 80.000 złotych brutto;
b) warunek dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie części II zamówienia:
o 1 żaglówki o długości całkowitej co najmniej 2m i kategorii co najmniej C, o wartości co najmniej 10.000 złotych brutto;
c) warunek dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie łącznie części I i II zamówienia:
o 1 jachtu żaglowego o długości całkowitej co najmniej 6m i kategorii co najmniej C, o wartości co najmniej 80.000 złotych brutto;
i
o 1 żaglówka o długości całkowitej co najmniej 2m i kategorii co najmniej C, o wartości co najmniej 10.000 złotych brutto;
co potwierdzi przedstawiając wykaz tychże dostaw (załącznik nr 2 - Formularz ofertowy) wraz z podaniem nazwy i adresu odbiorcy (podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana), przedmiotu dostawy, miejsca i terminu wykonania dostawy oraz jej wartości, a także załączając dowody określające czy dostawa została wykonana należycie (przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca w ramach spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać, iż:
warunek 1
Wykonawca nie posiada zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W tym zakresie Wykonawca przedstawi potwierdzenie braku zaległości wydane nie później niż na 3 miesiące przed datą wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
warunek 2
Wykonawca nie posiada zaległości względem Urzędu Skarbowego.
W tym zakresie Wykonawca przedstawi potwierdzenie braku zaległości wydane nie później niż na 3 miesiące przed datą wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
warunek 3
Wykonawca nie ogłosił likwidacji, upadłości, restrukturyzacji lub nie złożył wniosków o ich ogłoszenie.
W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd nie zarządził likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.) lub w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-27
Data ostatniej zmiany
2023-01-27 17:46:59

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Cena - 70%
2) Wydłużenie okresu gwarancji powyżej wymaganych 12 miesięcy - 30%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Wiktoria Stałowska
tel.: 535303476
e-mail: w.stalowska@sea-development.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522100-3, 37412000-9
Numer dokumentu:2023-4237-144336
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.