• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa i montaż zestawu OZE

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Gmina Zbąszyń, w związku z realizacją wydatków w ramach operacji pn. ,,Nadbudowa wraz z przebudową Sali wiejskiej w Stefanowicach - etap końcowy" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prowadząc postępowanie
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 netto w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż zestawu OZE w Sali wiejskiej w Stefanowicach:
I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu OZE w Sali wiejskiej w Stefanowicach (Gmina Zbąszyń).
2. Wykaz elementów zintegrowanego zestawu: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,8 KWp
(panele monokrystaliczne, moc minimalna 400 Wp), Inwerter jednofazowy, kompletna instalacja elektryczna, WIFI router (Internet dostarczony z budynku obok), Bank Energii LifePO4 o mocy 2,5 KWh (minimalna ilość pełnych rozładowań / cykli) - 3 tys.), elektrownia wiatrowa pionowa o mocy 800 W (wysokość max 2 m) wraz z masztem instalacyjnym, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne 2 + 2 (4 sztuki) - off grid, zasilanie awaryjne 230 V, 3000 / 6000 W, Zasilanie USB na zewnątrz budynku, monitoring 4 punktowy z zapisem minimum 7 dni (opcja Internet). W ramach zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, w tym moduł sterowania. Instalacja będzie możliwa wyłącznie po akceptacji projektu wykonawczego przedłożonego Zamawiającemu nie później niż 3 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Na przedmiot zlecenia należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż gwarancja producenta licząc od daty dokonania odbioru, przy czym okres gwarancyjny nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dokonania odbioru.
4. Planowane do montażu elementy zestawu muszą być fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowane, w tym do prezentacji i ekspozycji; posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski, zgodnie z przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów, spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, być wykonane z materiałów zapewniających trwałość użytkowania,
5. Jeżeli przy odbiorze stwierdzone zostaną wady jakościowe, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych elementów na wolne od wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
6. Zamawiającemu będą przysługiwały względem Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności

odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów zamiennych (równoważnych), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego, opisanych w niniejszym zamówieniu. Ciężar udowodnienia, że przedmiot dostawy proponowany przez Wykonawcę jest równoważny w stosunku do zaproponowanego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania z uwagi na brak wystarczających środków finansowych (wartość ofert przewyższy środki którymi dysponuje Zamawiający).
Miejsce i termin składania:ofertę cenową należy złożyć w terminie do 2.12.2022 r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń / na adres mailowy: urzad@zbaszyn.pl lub poprzez e-puap na adres: /xe6nk2g535/ESP
Termin składania:2022-12-02
Miejsce i termin realizacji:II. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na okres 21 dni od daty udzielenia zamówienia przez Gminę Zbąszyń (podpisania umowy), przy czym jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostarczonego zestawu OZE.
Wymagania:III. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

Cena: waga kryterium 100 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według wzoru:
Cmin - minimalna cena brutto spośród ocenianych ofert
Cn - cena badanej oferty
C = (Cmin/Cn)*100
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
1. formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
2. dokumenty potwierdzające, że dostarczone sprzęty / materiały spełniają określone normy i atesty, certyfikaty

V. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

1. Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;

VIII. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IX. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej gminy.

X. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Kamil Sieratowski, tel. 068 3866 009 wew. 325, e-mail: k.sieratowski@zbaszyn.pl
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.