• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa i montaż urządzeń nawigacyjnych na statek rybacki

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa i montaż urządzeń nawigacyjnych na statek rybacki
Standard

Dane kontaktowe

Opis:dostawa i montaż następujących urządzeń nawigacyjnych na statek rybacki PUC-38:
1. systemu nawigacyjnego (plotera) opartego o ekran dotykowy 15-16 cali wraz z oprzyrządowaniem i mapami południowego Bałtyku,
2. systemu autopilota z kompasem satelitarnym, czujnikiem wychylenia steru i dwoma układami sterowniczymi autopilota, pompą 1.5L-2.0L 12 V,
3. transponder AIS typ B.
4. Radiotelefon VHF zgodny z wymaganiami GMDSS, z wbudowanym DSC
5. niezbędne akcesoria, okablowanie, anteny do radiotelefonu, transpondera, systemu nawigacyjnego
Wszystkie urządzenia musza być komplementarne technologiczne i tej samej marki.
zapewnienie uznanej obsługi serwisowej urządzeń.
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2022-01-21
Termin składania:2022-01-21
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2022-12-31
Wymagania:Dodatkowe informacje
Wykluczenia
Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
Numer dokumentu:02/11/01/2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.