• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa i montaż turbiny wiatrowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż turbiny wiatrowej na potrzeby Laboratorium gondoli wiatraka dla Centrum Badawczo-Szkoleniowego Morskiej Energetyki Wiatrowej i Technologii Off-shore w Akademii Morskiej w Szczecinie

Numer referencyjny: BZP-AZ/262-19/22
II.1.2)Główny kod CPV
31121320 Silniki wiatrowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem i montażem turbiny wiatrowej na potrzeby Laboratorium gondoli wiatraka dla Centrum Badawczo-Szkoleniowego Morskiej Energetyki Wiatrowej i Technologii Off-shore w Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i wyposażenie laboratoriów szkoleniowo-ćwiczeniowo-badawczych zgodnych z międzynarodowymi standardami konwencji STCW oraz organizacji OPITO, GWO".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem i montażem turbiny wiatrowej na potrzeby Laboratorium gondoli wiatraka dla Centrum Badawczo-Szkoleniowego Morskiej Energetyki Wiatrowej i Technologii Off-shore w Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i wyposażenie laboratoriów szkoleniowo-ćwiczeniowo-badawczych zgodnych z międzynarodowymi standardami konwencji STCW oraz organizacji OPITO, GWO".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2) Nomenklatura wg CPV:

31121320-9 Silniki wiatrowe

3) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych

i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

5) W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

6) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu.

2. Rozwiązania równoważne

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: bezpłatna gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: termin przystąpienia do naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/626905

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2022
Termin składania:2022-07-20
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 20/07/2022 Czas lokalny: 10:05 Miejsce: https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2022
Kontakt:Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
70-500
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Sobczak, Aldona Marciszak
E-mail: bzp@am.szczecin.pl
Tel.: +48 914809491
Faks: +48 914809575
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31121320
Numer dokumentu:317681-2022, BZP-AZ/262-19/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.