• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa i instalacja stacji monitoringu znaków nawigacyjnych w ramach budowy drogi wodnej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa i instalacja stacji monitoringu znaków nawigacyjnych w ramach budowy drogi wodnej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,DOSTAWA i instalacja stacji monitoringu znaków nawigacyjnych w ramach budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i instalacja stacji monitoringu znaków nawigacyjnych w ramach budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską.
2. Zadanie obejmuje wykonanie, montaż i uruchomienie w działaniu kompletnych stacji monitoringu znaków nawigacyjnych systemu SyMon II zgodnych z wymaganiami UMG w rejonie przekopu Mierzei Wiślanej w Nowym Świecie, w tym:
2.1. stacji bazowej systemu SyMon II w budynku Kapitanatu Portu Nowy Świat z anteną dookólną UHF oraz przyłączeniem do sieci teleinformatycznej UMG,
2.2. (dziewięć) 9 stacji monitoringu SyMon II na stałych i pływających znakach nawigacyjnych.
3. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
6. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.umgdy.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: Platformy Marketplanet znajdującej
się pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
w zakładce ,,Korespondencja".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, iż w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości związanymi
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się
z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Urzędu Morskiego w Gdyni, tel. +48
(22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail:
oneplace@marketplanet.pl
Ogólne zasady korzystania z Platformy Market Planet zawiera rozdział 14 SWZ: "14.12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww.
Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
14.12.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
14.12.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
14.12.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
14.12.4. Włączona obsługa JavaScript;
14.12.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
14.13. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
14.13.1. dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
14.13.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
14.14. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Platformy pod linkiem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=umgdy&MP_module=main
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy
zakupowej. Instrukcja dostępna jest na stronie ww. Platformy zakupowej.
14.15. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
14.16. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
14.16.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany -
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert.
14.17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu."
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozdziału 29 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdziału 29 SWZ.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-12 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie pod adresem https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY" do dnia 12.05.2022 r. do godz. 10:00
Termin składania:2022-05-12
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-05-12 10:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.21.2022.KC
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i instalacja stacji monitoringu znaków nawigacyjnych w ramach budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską.
2. Zadanie obejmuje wykonanie, montaż i uruchomienie w działaniu kompletnych stacji monitoringu znaków nawigacyjnych systemu SyMon II zgodnych z wymaganiami UMG w rejonie przekopu Mierzei Wiślanej w Nowym Świecie, w tym:
2.1. stacji bazowej systemu SyMon II w budynku Kapitanatu Portu Nowy Świat z anteną dookólną UHF oraz przyłączeniem do sieci teleinformatycznej UMG,
2.2. (dziewięć) 9 stacji monitoringu SyMon II na stałych i pływających znakach nawigacyjnych.
3. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
6. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący.
4.2.6.) Główny kod CPV: 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:
22.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
"22.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
22.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
22.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi, których przedmiotem była dostawa, instalacja lub wykonanie urządzeń monitorowania oznakowania nawigacyjnego lub monitorowania urządzeń innych branż z wykorzystaniem transmisji radiowej, każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 brutto), przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonywane na podstawie 1 umowy.
22.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia."
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia określonych w pkt. 20.1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Szczegóły
zawiera Załącznik nr 1 do SWZ- projekt umowy w § 11.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-10
Kod CPV:51900000-1, 31682210-5
Numer dokumentu:2022/BZP 00141225, ZP.371.21.2022.KC
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.