• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa głowicy do silnika

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA głowicy do silnika głównego WOLA 200.135.V12 TC.
6.
Opis przedmiotu zamówienia
Głowica (nr kat. 5-521.103.0) do silnika głównego WOLA
200.135V12TC na jednostkę pływającą. Numer fabryczny silnika 222559.
Stawka podatku VAT
23 %
o okres gwarancji
Min. 12 m-cy licząc od daty odbioru towaru
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/72786/details

Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 28.09.2022 r. do godz. 11:00.
Termin składania:2022-09-28
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
10 dni od otrzymania zamówienia
o miejsce dostawy
Magazyn nr 2
ul. Światowida 16 c
71-727 Szczecin
Wymagania:Inne

o kryterium oceny ofert
Najniższa cena
Oferta złożona przez Wykonawcę winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
o warunki płatności
Przelew 21 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą

o termin ważności oferty
Min. 30 dni

Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania".

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu podpisanych przez Zamawiającego egzemplarzy umowy.
W przypadku niepodpisania przez Wykonawcę umowy w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i uzna umowę za niezawartą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający udziela wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni, przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Kontakt:o osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Julita Szłapińska
tel. 91 44 03 428
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34312000-7
Numer dokumentu:PO-II.2630.154.22, ZT.I.231.156.22
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA 
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.