• <

Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla zasilania kotłowni do ZMPG S.A.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla zasilania kotłowni do ZMPG S.A.
Standard

Dane kontaktowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o Postępowaniu nr: NPR/IE/2021/001

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla zasilania kotłowni należących do ZMPG S.A.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

ul. Zamknięta 18

80-955 Gdańsk

adres strony internetowej Zamawiającego: www.portgdansk.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części Ogłoszenia o Zamówieniu Regulaminem.

Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego

w zakładce Przetargi.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia: www.portgdansk.pl zakładka Przetargi

4. Przedmiotem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla zasilania kotłowni należących do ZMPG S.A. Dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r., poz. 833 ze zm.), Ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym z dnia 15.02.2007r. (Dz. U. nr 52 poz. 53 z późn. zm.), ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. 16 poz. 93 z późn. zm.) przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do SIWZ.

    NIP: 583-24-61-866

Konto: Bank PKO BP S.A.

Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

KRS: 0000040398

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 110 240,00 PLN

Zarząd Spółki:

Łukasz Greinke - Prezes Zarządu Sławomir Michalewski - Wiceprezes Zarządu Kamil Tarczewski - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

tel.: +48 58 737 91 00

fax: +48 58 737 94 85

e-mail: info@portgdansk.pl, www.portgdansk.pl

–2–

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania Zamówienia:

Termin rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego to 01.05.2021 r. przez okres 12 miesięcy

kalendarzowych

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:

7.1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do określonej działalności zawodowej.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz następujących dokumentów:

7.1.1. Kopiakoncesjinawykonywaniedziałalnościgospodarczejwzakresieobrotu paliwem gazowym wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.1.2. Poświadczenie dostępu do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenie objętym zamówieniem. Poświadczenie powinno polegać na wykazaniu posiadania przez Wykonawcę dostępu do tej sieci, w przypadku wyboru jego oferty – oświadczenie Wykonawcy o własności sieci, kopia umowy Wykonawcy z właścicielem sieci o świadczenie usług dystrybucji lub kopia zobowiązania właściciela sieci do zawarcia umowy z Wykonawcą o świadczenie usług dystrybucji

7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (oświadczenie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

7.3. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

7.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

 

–3–

7.3.2. Wykaz co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie gazu ziemnego,

każda z dostaw o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 PLN brutto.

Dostawy uwzględnione w wykazie muszą być wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Za datę wykonania uważana jest data odbioru dostaw.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dowody potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ.

7.4. Nie podlegaja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 Regulaminu.

W celu wykazania nie podlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

7.4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

7.4.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7.4.3. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

–4–

7.4.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 7 ust. 3 punkt 1 Regulaminu.

- Zamawiający informuje, że odstąpi od żądania od Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, dokumentów określonych w pkt 5.4.2. SIWZ w przypadku możliwości pozyskania ich z ogólnodostępnych baz danych.

7.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, określone powyżej wymagania zobowiązani są spełnić następująco:

7.5.1. Wykonawcy muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punktach 5.1; 5.2; 5.3 SIWZ.

7.5.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest wykazać nie podleganie wykluczeniu ze względu na wymagania określone w punkcie 5.4. SIWZ.

7.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

7.6.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowalne lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą:

• Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, spełniające wymagania określone w § 11 ust. 1 Regulaminu.

7.6.3. Zamawiający, w przypadku Wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia określone w pkt. 5.4 SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia:

• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia innych podmiotów zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3B do SIWZ.

7.6.4. Następnie, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dokumentów, o których mowa w pkt 5.4.2 – 5.4.4. SIWZ dotyczących innych podmiotów.

 

–5–

7.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Regulaminie oraz SIWZ i zostanie dokonana według formuły wykazał/ nie wykazał.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

8.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie przygotowane zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć odrębne oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.5 SIWZ.

Wykonawca polegający na zdolnościach innych podmiotów zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie oraz oświadczenie, o których mowa w pkt 5.6 SIWZ.

8.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 5 SIWZ zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, złożyć Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z zasadami oceny ofert określonych w punkcie 13 SIWZ. Zamawiający w wezwaniu określi termin na złożenie dokumentów, nie krótszy niż 5 dni.

9. Wymagania dotyczące wadium.

9.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. 9.2 Wysokość wadium wynosi:

20 000 PLN

9.3 Wadium, w zależności od wyboru Wykonawcy, może być wniesione w formach:

9.3.1 Pieniądzu

9.3.2 Gwarancjach bankowych

9.3.3 Gwarancjach ubezpieczeniowych

9.3.4 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

9.3.4 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

9.4 Szczegółowy sposób postępowania w temacie wadium określa punkt 8 SIWZ.

10. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną brutto oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

–6–

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, Kancelaria Ogólna.

w terminie do: 26.02.2021 r. godz. 11:00

albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt. 11.2 SIWZ.

W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty – decyduje data, godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.

Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18,

w sali nr: 9A

w dniu: 26.02.2021 r. godz. 11:15

12. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.

13. Miejsce publikacji Regulaminu:

Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.portgdansk.pl w zakładce Przetargi.

Dziękujemy za wysłane grafiki.