• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa Formy wtryskowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr NCBR - 04/2022
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0872/21 - ,,Opracowanie technologii wytwarzania ultralekkich kompozytowych zbiorników do magazynowania wodoru dla rozproszonych systemów energetycznych"

Część 1
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr NCBR - 04/2022

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Formy wtryskowej ok. 2000 g. Narzędzie jest niezbędne do przeprowadzenia wtrysku i wytworzenia prefromy o gramaturze 2000g (docelowy zbiornik 120L).
Pożądane parametry;
- docelowa waga preformy 2000 g +- 10 g
- materiał wykorzystany do wykonania formy - stal WCL-V lub materiał równoważny, tj. o takich samych lub podobnych właściwościach;
- typ surowca: PET lub inne materiały;
- rodzaj wtrysku: zimno-kanałowy-prętowy;
- rodzaj powierzchni gniazda Ra: min. 0,32 (pow. Polerowana);
- typ wkładki formującej: 1.2738HH ulepszony 38-41HRC;
Zakłada się zakup 1 szt. Formy wtryskowej ok.2000 g.
Dodatkowo dla urządzenia należy zapewnić:
o Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Aby otrzymać kompletną specyfikację zawierającą poglądowy rysunek i szacowane wymiary, należy podpisać Umowę o zachowaniu poufności, będącą Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego. Podpisany skan umowy należy przesłać na adres: biuro@techplast.net
Oryginały umów o poufności proszę wysyłać na adres:
TECHPLAST SP. Z O.O.
Adres: Ul. Rzymska 4, 34-122 Wieprz
Specyfikacja wymagań udostępniana będzie po przesłaniu skanu podpisanej umowy, nie później niż w następnym dniu roboczym po przesłaniu skanu, jednak nie później niż do 20.04.2022 roku do godz. 10.00 . Prośby o udostępnienie specyfikacji po tym terminie nie będą uwzględniane.
Okres gwarancji
24
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-04-21
Termin składania:2022-04-21
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Andrychów
Miejscowość
Andrychów
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy/Wykonawcom wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1.Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2.Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3.Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4.Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, inne okoliczności np. zmiana parametrów surowców, z uwagi na trwający proces badawczy i osiągane w nim rezultaty i postępy mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy, mogące mieć tez wpływ na ilość zamawianych surowców
5.Udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczającym 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in. z:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagało by niewspółmiernie wysokich kosztów
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
6.Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy/Oferenta, Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności
7.Otrzymanie od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
3. Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
4. Załącznik nr 4 Podpisana umowa o poufności
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-08
Data ostatniej zmiany
2022-04-08 13:43:58

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Nazwa kryterium: kryterium ceny.
Kryterium ceny stanowić będzie 80% oceny każdej z ofert. Maksimum punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Nazwa kryterium:
Okres gwarancji i rękojmi liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
Waga kryterium: 20%
Szczegółowy opis kryterium, zawiera załącznik - Zapytanie Ofertowe.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Adam Saferna
tel.: 501 192 020
e-mail: adam@techplast.net
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31640000-4, 31642300-1, 43415000-5, 43420000-3
Numer dokumentu:2022-5036-102801, NCBR - 04/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.