• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa filtrów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa filtrów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Standard

Dane kontaktowe

Data dodania:2022-05-04
Kategoria: przetarg - Polska
Przedmiot: Dostawa filtrów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Organizator: Komenda Portu Wojennego Świnoujście
Adres: ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, powiat Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax: tel. 261242377 fax. 261242309
E-mail: kpw.zp@ron.mil.pl
Opis: ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w rozumieniu art 7 ust.36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, którego wartość przekracza kwotę 130.000 zł, a nie przekracza równowartości kwoty 431.000 euro, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (w zw. z art. 2 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp) prowadzonego na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu"
NA
,,Dostawę filtrów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla KPW Świnoujście" z podziałem na 11 części
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa filtrów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla KPW Świnoujście:
1) Część nr 1 - DOSTAWA filtrów do silników MTU 4000M53:
a) filtr paliwa wstępny MTU XP 59408300054 (XP59408300095) - szt. 20
b) filtr paliwa MTU X 51408300061 - szt. 20
c) wkład filtra paliwa MTU X 59308300055 (X59308300058) - szt. 20
d) filtr powietrza MTU 0180943002 - szt. 20
e) filtr oleju MTU 0031845301 - szt. 30
f) wkład papierowy odśrodkowego filtra oleju XP 52718300060 - szt. 20
2) Część nr 2 - DOSTAWA filtrów do silników Caterpillar CAT C4.4:
a) filtr oleju Caterpillar 081-4661 - szt. 20
b) filtr paliwa Parker Racor 2010PM-OR - szt. 20
c) filtr paliwa Caterpillar 287-6052 - szt. 20
3) Część nr 3 - DOSTAWA filtrów do pędników azymutalnych typu SCHOTTEL SPR 360:
a) filtr oleju hydraulicznego WD950/2 1055379 (0009830615) - szt. 20
b) filtr insert 0240 R 010 ON/PO/-B6 1215644 - szt. 30
c) filtr insert 0250 DN 025BN4HC 1177755 - szt. 30
4) Część nr 4 - DOSTAWA filtrów do silników Neander Dtorque 111:
a) filtr paliwa Parker Racor 215RM30MTC - szt. 10
b) filtr paliwa Parker Racor 211S - szt. 10
c) filtr oleju BOSCH F026407001 - szt. 10
5) Część nr 5 - DOSTAWA filtrów do systemów wentylacji holowników proj. B860: a) filtr kasetowy G4 Z-Line 305x610x100 - szt. 24
6) Część nr 6 - DOSTAWA filtrów do silników typu MTU8V2000M72:
a) filtr oleju 0031845201 - szt. 24
b) filtr powietrza 5230900001 - szt. 24
c) filtr paliwa X51108300001 - szt. 24
d) filtr paliwa wstępny XP51108300002 - szt. 24
e) filtr chłodziwa X59320200040 - szt. 16
7) Część nr 7 - DOSTAWA filtrów do przekładni typu ZF 2350: a) filtr oleju 0501212459-szt. 12
8) Część nr 8 - DOSTAWA filtrów i części zamiennych do silników typu Cummins QSB-7DM:
a) filtr paliwowy Fleetguard FS 1013 - szt. 40
b) filtr paliwowy Fleetguard FF 5421 - szt. 20
c) wkład filtra paliwowego SEP AR SWK 2000/5/50 10n - szt. 20
d) filtr oleju Fleetguard LF 3970 - szt. 20
e) pasek napędu alternatora 3290185 - szt. 4
f) wirnik pompy wody morskiej 5317053 (Fsl9841/fsl0135317053) - szt. 4
g) anody cynkowe do silnika - szt. 12
9) Część nr 9 - DOSTAWA filtrów i części zamiennych do stacji filtracji paliwa PECO Facet typ MV-11-AD S s/n: 9417275401:
a) wkład filtra PECOFacet MG10PJ - szt. 4
b) wkład filtra PECOFacet CC14J- szt. 4
c) O-Ring ID:234,55x3,53mm (L-748 mm) 90600100 Perbunan - szt. 8
10) Część nr 10 - DOSTAWA filtrów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do odsalacza wody typu PW 1200 Modular:
a) filtr 5 UM Parker 33-0005 - szt. 8
b) filtr 10 UM Parker 33-0020 - szt. 8
c) filtr węglowy 5x10 ,,Big White" Parker 33-0315 - szt. 4
d) chemia eksploatacyjna Parker 90-0562(zestaw 3 butelek) - kpl. 4
e) żarnik lampy UV Parker PWM-1200 - szt. 2
f) olej do pompy Parker 85-0050 (1 litr) - szt. 2
11) Część nr 11 - DOSTAWA materiałów eksploatacyjnych do systemów klimatyzacji okrętowych:
a) środek odgrzybiający Virusolve+ (1 litr) - szt. 4
b) cynk anodowy (pręt śr. 8 mm) - mb. 10
2. Zamawiający wymaga oryginalnych produktów dedykowanych do urządzeń ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zamienniki innych producentów.
3. Zamawiający wymaga filtrów o numerach kodowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaprzestania produkcji któregokolwiek z typów filtrów i konieczności oferowania zamienników technologicznych wskazanych przez producentów urządzeń, Zamawiający wymaga wcześniejszej, udokumentowanej informacji celem upublicznienia jej dla wszystkich uczestników postępowania.
4. Wykonawca zagwarantuje załadunek, pakowanie i transport towaru do miejsca dostawy u Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części.
8. Przed upływem terminu złożenia ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia oraz odwołania warunków zamówienia.
Miejsce i termin składania: 1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego zawierającej oznaczenie: Oferta na:
,,Dostawę filtrów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla KPW Świnoujście" z podziałem na 11 części"
oraz
,,Nie otwierać przed 11.05.2022 r. godz. 10:30, nr sprawy 04/R/TO/2022"
z danymi adresowymi Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca,
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, bud. Nr 34 sztab, pok. 13, parter do dnia 11.05.2022 r. do godz. 10:00.
3. W związku ze specyfiką funkcjonowania Zamawiającego i wymogami bezpieczeństwa czas, jaki Wykonawca musi poświęcić od momentu wypisania przepustki na Biurze Przepustek do miejsca złożenia oferty wynosi nie mniej niż 30 min. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert ani żadnych innych dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym.
UWAGA!!!
W przypadku dostarczenia oferty przesyłką Kurierską kopertę należy zaadresować w następujący sposób: KANCELARIA JAWNA
KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE
ul. Steyera 28
72 - 600 Świnoujście
4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
Termin składania: 2022-05-11
Otwarcie: 5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.05.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, budynek Nr 34 (Sztab), pok. 110, I piętro.
Miejsce i termin realizacji: 1. Termin realizacji umowy: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dla wszystkich części).
2. Miejsce realizacji umowy: Magazyny Techniki Morskiej KPW Świnoujście (dla wszystkich części).
Wadium: nie dotyczy
Wymagania: III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oferują przedmiot zamówierna zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość WSPÓLNEGO ubiegania się Wykonawców o realizację zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), o którym mowa w pkt 5.5 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia.
5. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 4 w przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. Zgodnie z ust. 2 wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę DROGĄ POCZTOWĄ / PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ lub osobiście winny być składane w do Kancelarii Jawnej na adres:
KOMENDA PORTU WOJENNEGO ul. Steyera 28 72-600 Świnoujście
3. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do treści Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał treść korespondencji za pomocą maila na adres kpw.zp@ron.mil.pl RÓWNIEŻ w formie MS Word.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
6. Treść zapytań i wyjaśnienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bez wskazania źródła zapytania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej.
10. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
12. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: poniedziałek - czwartek od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 12:00.
V. INFORMACJA O WADIUM: NIE DOTYCZY.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 5 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, bez odrębnego wezwania Zamawiającego.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były trwale ze sobą połączone, a każda zapisana strona (wraz z załącznikami) kolejno ponumerowana. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie i poprawka dokonana przy pomocy korektora musi być parafowane przez Wykonawcę.
10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
1) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w WZ zostaną odrzucone.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
1) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów -Wykonawca winien dokumenty te złożyć;
2) powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób określony w Rozdziale VIII pkt 1, przy czym koperta powinna mieć dopisek ,,ZMIANA". Koperta tak oznaczona zostanie otwarta podczas otwierania oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty;
3) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale VIII pkt 1 z dopiskiem ,,WYCOFANIE". Koperta tak oznaczona będzie otwierana w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofywanymi nie będą otwierane.
14. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Warunków Zamówienia. Wraz z oferta Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
15. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert,
2) Wykonawca nie przedstawił i nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego opisanym Warunkach Zamówienia,
3) została złożona przez Wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
4) jej treść jest niezgodna z Warunkami Zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7) została sporządzona w języku innym niż polski.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Rozkazem dziennym Komendanta Portu Wojennego w Świnoujściu.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie określona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Wykazie Prac Naprawczych, Wzorem umowy oraz z warunkami zamówienia określonymi i zawartymi w Warunkach Zamówienia.
3. Cena brutto musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest równy i powyżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.
4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena (wartość) brutto oferty: 100% za każdą część z osobna.
2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następującej zasady:
cena najniższej zaproponowanej oferty
liczba punktów - ------------------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe lub inne, które nie powodują istotnej zmiany treści oferty. O powyższym fakcie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.
2. O odrzuceniu ofert/y, o wykluczeniu Wykonawcy/ców oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Postępowanie unieważnia się, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Wykonawca nie będzie wywodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty e-mailem.
7. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem, o którym mowa w pkt 4 w następujących przypadkach:
1) złożenia tylko jednej oferty,
2) braku wykluczenia Wykonawcy,
3) braku odrzucenia oferty.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
9. Ogólne i szczegółowe postanowienia umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zamieszczone są w załączniku nr 2 do Warunków Zamówienia.
10. Przyjmuje się, że zapisy umowy niezakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całych Warunków Zamówienia, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 4.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) - Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, która będzie załącznikiem do umowy w sprawie przedmiotu zamówienia;
2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców w formie spółki cywilnej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy tej spółki, która będzie załącznikiem do umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.
XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: NIE DOTYCZY.
Kontakt: 13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie procedury Pani Agnieszka DALECKA - Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 261 24 23 23
2) w zakresie merytorycznym:
- kmdr por. Sławomir LUPA - tel. 723 630 762
- kpt. mar. Kamil SOBCZAK - tel. 261 24 25 53
Język kontaktu: polski
Kod CPV: 35521100-3.
Numer dokumentu: 04/R/TO/2022
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.