• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa fabrycznie nowego jachtu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-22-001/19 - Morska Szkoła Osobowości

Część 1
Morska Szkoła Osobowości

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego jachtu (1 szt.) zgodnie z parametrami Zamawiającego:
Podstawowe parametry:
-długość Jachtu minimalnie 15m,
- ożaglowanie minimum 150m2,
- liczba koi 12,
- jacht kabinowy typu Slup/lub równoważne,
- liczba kabin minimum 6,
- silnik lub silniki min 150HP,
- zbiornik paliwa min 1000l,
- zbiornik wody minimum 800l,
- Certyfikat RCD minimum B,
-System klimatyzacji o wydajności minimum 50 000 BTU/h
lub o parametrach zbliżonych (nie gorszych)
Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznej gwarancji na oferowany jacht.
Przyjęte w zapytaniu ofertowym informacje dotyczące parametrów technicznych, nazwy własne (marka, znak towarowy, producent itd.) materiałów lub urządzeń zostały wskazane wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Należy przyjąć, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymogi określone przez Zamawiającego.
Okres gwarancji
min. 12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-04-24
Termin składania:2023-04-24
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
XII Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
1. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
1.1. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia lub terminu jego wykonania;
1.2. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta;
1.3. gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy;
1.4. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
1.5 wystąpienie okoliczności obiektywnie utrudniających lub wyłączających możliwość wykonania zakresu obowiązków z umowy związanych z COVID-19 m.in. np. ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy państwami, konsekwencje zachorowania na COVID-19 członka zespołu wykonującego umowę (szczególnie w przypadku pracowników specjalistycznych, nie zdatnych do szybkiego zastąpienia przez innego pracownika) czy też konieczność poddania się kwarantannie po odbytej podróży, czy też odpowiedniej organizacji miejsca wykonywania obowiązków - również z uwzględnieniem nie tylko powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ale także ewentualnych specjalnych wymagań danej strony umowy;
1.6. zmiany istotnych regulacji prawnych
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.
1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) jest uprawniony do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2) Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu:
b) w odniesieniu do pkt. 1 a) informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) w odniesieniu do pkt. b) informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
d) w odniesieniu do pkt. c) informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
e) w odniesieniu do pkt. d) informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-20
Data ostatniej zmiany
2023-03-20 20:46:40

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty w ramach kryterium ,,najniższa cena całkowita netto" będą przyznawane wg następującej metodologii:
C min
C1 = ------------------------ x 100 x 60%
Cr
Gdzie:
C1 - ilość punktów przyznana ofercie
C min - cena minimalna w zbiorze ofert
Cr- cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium Czas wykonania zamówienia (C2)
Do 6 miesięcy 30 punktów
Do 9 miesięcy 15 punktów
Do 13 miesięcy 0 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium Gwarancja (C3)
12 miesięcy gwarancji = 0 punktów
18 miesięcy gwarancji = 5 punktów
24 miesięcy gwarancji = 10 punktów
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna SKRABALAK
tel.: 602265820
e-mail: inglotconsulting@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522100-3
Numer dokumentu:2023-50229-151122, 1
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.