• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa elementów układów automatyki i sterowania wraz z wizualizacją oraz systemów przyłączy i dystrybucji sygnałów

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa elementów układów automatyki i sterowania wraz z wizualizacją oraz systemów przyłączy i dystrybucji sygnałów
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA elementów układów automatyki i sterowania wraz z wizualizacją oraz systemów przyłączy i dystrybucji sygnałów
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.01.00-32-0007/19 - Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii napędu hybrydowego opartego o prąd stały dla jednostek pływających przez przedsiębiorstwo Elektryka Morska

Część 1
DOSTAWA elementów układów automatyki i sterowania...

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów układów automatyki i sterowania wraz z wizualizacją oraz systemów przyłączy i dystrybucji sygnałów
Okres gwarancji
min. 12 m-cy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-30
Termin składania:2021-08-30
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od obu Stron, które skutkowały wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy lub opóźnieniem w jej zawarciu,
2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenie Wynagrodzenia w przypadku:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
b) zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Sprzętu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,
c) zastąpienie Sprzętu wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie innym/innymi, o analogicznym przeznaczeniu i spełniającym/spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ, w szczególności taka zmiana jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się Sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.
2. Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Potwierdzają ten wpływ dołączając oświadczenia lub dokumenty.
4. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3 wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy asortymentu podobnego do objętego niniejszym zamówieniem o wartości co najmniej 80 000,00 PLN brutto każda
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-20
Data ostatniej zmiany
2021-08-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena brutto - 80%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
termin realizacji (dostawy) - 20%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Bartłomiej Stępień
tel.: 608 659 505
e-mail: bartlomiej.stepien@elektrykamorska.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:30200000-1, 30237000-9, 32420000-3, 32422000-7
Numer dokumentu:2021-27261-64725, RPZP.01.01.00-32-0007/19 - ZK 001
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.