• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa elementów stanowiska technik przetwarzania parametrów energii elektrycznej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa elementów stanowiska technik przetwarzania parametrów energii elektrycznej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA elementów stanowiska technik przetwarzania parametrów energii elektrycznej II.

Numer referencyjny: 25/ZP/22
II.1.2)Główny kod CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

część I: - dostawa elementów systemu pomiaru i akwizycji danych.

część II: - dostawa drukarki 3D

część III: - dostawa systemu transportowego dla mobilnego laboratorium źródeł odnawialnych.

część IV: - dostawa elementów mobilnego laboratorium źródeł odnawialnych.

część V: - dostawa turbiny wiatrowej.

część VI: - dostawa drona pomiarowego.

część VII: - dostawa komory klimatycznej.

część VIII: - dostawa stanowisk komputerowych.

część XI: - dostawa stanowisk dydaktycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa elementów systemu pomiaru i akwizycji danych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Stacja pomiarowa (obudowa do modułów pomiarowych) 2 szt.

2. Stacja pomiarowa (obudowa do modułów pomiarowych) 4 szt.

3. Stacja pomiarowa (obudowa do modułów pomiarowych) 2 szt

4. Kontroler z operacyjnym systemem wbudowanym Windows 7 Embedded 1 szt.

5. Stacja sterownika programowalnego z systemem czasu rzeczywistego i układem FPGA - 1 szt.

6. Moduł wejść napięciowych (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 4 szt

7. Moduł wejść napięciowych (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 1 szt

8. Moduł wejść napięciowych (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 2 szt

9. Moduł wejść napięciowych (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 2 szt

10. Moduł wyjść napięciowych (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 2 szt

11. Moduł wejść prądowych (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 2 szt

12. Moduł wejść prądowych (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 2 szt

13. Moduł wejść prądowych (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 2 szt

14. Moduł wyjść prądowych (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 2 szt

15. Moduł pomiarowy PT100 RTD (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 2 szt

16. Moduł uniwersalnych wejść (kompatybilny ze stacjami pomiarowymi i stacją kontrolera) - 1 szt

17. Oprogramowanie LabView

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa drukarki 3D

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Drukarka 3D (1 szt.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa systemu transportowego dla mobilnego laboratorium źródeł odnawialnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34223310 Przyczepy ogólnego zastosowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

System transportowy dla mobilnego laboratorium badania źródeł odnawialnych (1 szt.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa elementów mobilnego laboratorium źródeł odnawialnych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie Zamawiajacego

II.2.4)Opis zamówienia:

Mobilne laboratorium badania źródeł odnawialnych (1 kpl.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa turbiny wiatrowej

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31121300 Wiatrowe prądnice mocy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Turbina wiatrowa (4 szt.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa drona pomiarowego

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dron pomiarowy (1 kpl.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa komory klimatycznej

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Komora klimatyczna (1 szt.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa stanowisk komputerowych

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Stanowisko komputerowe do przeprowadzenia symulacji z użyciem oprogramowania LabView (20 kpl.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa stanowisk dydaktycznych

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Stanowisko dydaktyczne - ogniwo paliwowe 1szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Instrukcja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/amw/aukcje

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2022
Termin składania:2022-06-27
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 27/06/2022 Czas lokalny: 09:15 Miejsce: https://platformazakupowa.pl/
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie Zamawiającego

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie zamawiającego

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie Zamawiajacego
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2022
Kontakt:Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-010-46-93
ul. Śmidowicza 69
Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
81-127
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adamczak, Anna Parasińska
E-mail: przetargi@amw.gdynia.pl
Tel.: +48 261262537
Faks: +48 261262537
Język kontaktu:polski
Kod CPV:38970000, 30232100, 34223310, 09000000, 31121300, 30214000
Numer dokumentu:279000-2022, 25/ZP/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.