• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa elementów do przygotowania wersji finalnej prototypów

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa elementów do przygotowania wersji finalnej prototypów
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.02.00-00-0101/19 - Rozwój elektrycznego jachtu typu "houseboat" wraz z systemem zarządzania jachtem i żeglugą

Część 1
DOSTAWA elementów do przygotowania wersji finalnej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do przygotowania wersji finalnej prototypów, zwanych dalej ,,Wyposażeniem" elektrycznego jachtu typu "houseboat".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący 74 pozycje znajduje się w załączniku - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Niniejsze zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu pn.: Rozwój elektrycznego jachtu typu "houseboat" wraz z systemem zarządzania jachtem i żeglugą w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-21
Termin składania:2022-06-21
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Biskupiec
Miejscowość
Biskupiec
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu (tj. w tym ani w żadnym z innych możliwych typów wymagań) z wyjątkiem zakazu powiązań kapitałowych lub osobowych.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-14
Data ostatniej zmiany
2022-06-14 19:26:07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto.
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto zgodnie z wzorem:
C=(Cn/Cob) x 80 pkt
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Cn - najniższa zaoferowana cena
Cob - cena zaoferowana w badanej ofercie.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dostawa przedmiotu postępowania: nie dłużej niż 4 tygodnie od podpisania umowy - 20 punktów.
Dostawa przedmiotu postępowania: nie dłużej niż 5 tygodni od podpisania umowy - 0 punktów
Kontakt:Osoby do kontaktu
Rafał Kapler
tel.: +48 691 500 600
e-mail: przetargi@nautiner.com.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:19243000-1, 31100000-7, 31434000-7, 31712110-4, 31712115-9, 34500000-2, 34520000-8, 34522300-5
Numer dokumentu:2022-8598-113916
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.