• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA:Dostawa ekranu spawalniczego mobilnego

Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Dostawa ekranu spawalniczego mobilnego

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranu spawalniczego mobilnego - 3 komplety

Parametry techniczne

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie epoksydową powłoką malowaną

proszkowo

- wymiary s: 410 cm x h: 195-200 cm

- przystosowany do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń

- pasy z folii PCV SPAWALNICZE 570 x 1800 mm minimalna grubość 1 mm ciemnozielone

matowe

- pasy zakute w oczka wieszane na haczykach

- cztery kółka jezdne w tym dwa z hamulcem

Zgodne z normą spawalniczą PN EN ISO 25980 - zastosowana folia PCV właściwości :

tłumi niewidzialne promieniowanie świetlne (podczerwone – IR a także ultrafioletowe – UV)

w 99,998%, zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie ISO 25980 odbija w kierunku

spawacza promieniowanie o wartości mniejszej niż 10% a około 90% wchłania; wykazuje

trudnopalność kl.1 i gaśnięcie samoczynne.

3. Symbol kategorii CPV 44212329-1

4. Warunki udziału w postępowaniu*

-

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena brutto.

6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

Dorota Modrzyńska-Pastucha tel. 91 440 3256; e-mail: dmodrzynska@ums.gov.pl

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę adres i dane kontaktowe Wykonawcy

b) cenę PLN netto stawkę podatku VAT cenę PLN brutto

c) termin wykonania zamówienia: do dnia 20 grudnia br.

d) okres gwarancji*

e) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

f) warunki płatności: płatność odroczona w terminie 10 dni

g) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu)oświadczenie

wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w

art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

8. Miejsce i termin złożenia oferty”

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 10 grudnia br. z

dopiskiem „oferta dostawa mobilnych ekranów spawalniczych „

9. Załączniki do oferty*

Oświadczenie RODO

10. Informacje dodatkowe*

Miejsce dostawy: Magazyn Nr 2 UMS, ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielania zamówienia publicznego.

Dziękujemy za wysłane grafiki.