• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa dwóch kadłubów z laminatów poliestrowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa dwóch kadłubów z laminatów poliestrowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA dwóch prototypowych kadłubów z laminatów poliestrowych na podstawie projektu jachtu o roboczej nazwie ,,e-nautiner" - część 2 (ocena w zakresie ceny oraz terminu realizacji)
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.02.00-00-0101/19 - Rozwój elektrycznego jachtu typu "houseboat" wraz z systemem zarządzania jachtem i żeglugą

Część 1
DOSTAWA dwóch kadłubów z laminatów poliestrowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
UWAGA:
W niniejszym ogłoszeniu oferty podlegają ocenie w zakresie ceny i terminu realizacji.
Do niniejszej (drugiej) części postępowania dopuszczone są podmioty, które spełniły wymagania formalne (oceniane w części pierwszej) oraz otrzymały dokumentację projektową po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
Opis zamówienia
Laminaty należy wykonać z udostępnionych przez zamawiającego form.
Zakres zamówienia obejmuje transport form do miejsca realizacji zamówienia i ich zwrot do zamawiającego na koszt Wykonawcy. Koszt transportu należy uwzględnić w ofercie.
Zakres zamówienia obejmuje zabezpieczenie form w czasie wykonywania elementów. Koszt zabezpieczenia należy uwzględnić w ofercie.
Zamówienie obejmuje wykonanie 2 (dwóch) kompletów laminatów o łącznej wadze projektowej 4880 kg.
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:
- Kadłub - 1300 kg
- Ruszt - 232 kg
- Pokład - 615 kg
- Pokładówka - 253 kg
- Wkładki - 40 kg
Maksymalne wymiary elementów gotowych:
- długość maksymalna 12 m
- szerokość maksymalna 4 m
- wysokość maksymalna 3,5 m
Wykonawca zapewnia transport gotowych elementów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Wymogi techniczne dla wykonanych elementów:
Elementy należy wykonać zgodnie z projektowymi planami laminowania.
Żelkot izoftalowy, antyosmotyczny, kolor biały, laminat poliestrowo szklany wykonany ręcznie z mat i tkanin rowingowych oraz żywicy.
- Kadłub - 1300 kg
Żelkot
mata 300
3 x CSM 450
1 x CSM 450 + 1 x BIAX 0/90 + 1 CSM 450
1 x CSM 450 + 1x BIAX +45/ -45 + 1 x CSM 450
1 x CSM 450 + 1 x BIAX 0/90 + 1 x CSM 450
1 x CSM 450 + 1x BIAX +45/ -45 + 1 x CSM 450
- Ruszt - 232 kg
Żelkot
Mata 300
2 x CSM 450 + BIAX 800
1 x CSM 450 + 1 X BIAX 0/90 + 1 CSM 450
2 x CSM 450
- Pokład - 615 kg
Żelkot
Mata 300
2 x CSM 450 + 1 x BIAX 800
1 x CSM 450 + 1 x BIAX 0/90 + 1 x CSM 450
Pianka 15mm + klej
2 x CSM 450
- Pokładówka - 253 kg
Żelkot
Mata 300
2 x CSM 450+BIAX 800
1 x CMS 450 + 1 X BIAX 0/90 + 1 CSM 450
pianka 15 mm + klej
2 CSM 450
- Wkładki - 40 kg
Żelkot
4 x CMS 450
Klej do pianki + pianka

Okres gwarancji
36 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-22
Termin składania:2021-09-22
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
giżycki
Gmina
Giżycko
Miejscowość
Giżycko
Terminy realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 7 tygodni od podpisania umowy
Terminy płatności:
- zaliczka w wysokości 50% całości ceny - w ciągu 7 dni od zawarcia umowy,
- 20% całości ceny - po wykonaniu i odbiorze dwóch kadłubów,
- 20% całości ceny - po wykonaniu i odbiorze dwóch rusztów i dwóch pokładów,
- 10% całości ceny - po wykonaniu i odbiorze dwóch pokładówek i dwóch kompletów wkładek.
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1.
Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem hali produkcyjnej umożliwiającej wykonanie elementów oraz mieszczącej największą z form o wymiarach 13 m długa, 5,2 m szeroka, 4,5 m wysoka oraz odformowany wyrób gotowy o wymiarach 12 m długi, 4 m szeroki i 3 m wysoki.
2.
Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem urządzenia typu suwnica bramownica o udźwigu min. 2 tony.
UWAGA!
Niniejsze warunki udziału podlegały ocenie w pierwszej części postępowania.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.
Wymagane jest potwierdzenie spełnienia Wymagania poprzez złożenie oświadczenia na Formularzu Oferty. Formularz ofertowy zamieszczony jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-15
Data ostatniej zmiany
2021-09-15

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Maksymalną liczbę punktów w kryterium cena otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto zgodnie z poniższym wzorem:
C=(Cn/Cob) x 80 pkt
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
Cn - najniższa zaoferowana cena
Cob - cena zaoferowana w badanej ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dostawa przedmiotu postępowania: nie dłużej niż 6 tygodni od podpisania umowy - 10 punktów.
Dostawa przedmiotu postępowania: nie dłużej niż 5 tygodni od podpisania umowy - 20 punktów.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
UWAGA!
Niniejsze kryteria oceny odnoszą się do niniejszego, czyli drugiego etapu postępowania do którego zostały dopuszczone podmioty spełniające warunki formalne, które podpisały umowę o zachowaniu poufności i otrzymały dokumentację projektową.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W przypadku niezastosowania się do wymaganego maksymalnego czasu wykonania przedmiotu Zamówienia (np. pozostawienie pustego miejsca lub wskazanie dłuższego niż 7 tygodni) Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną ze specyfikacją.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Rafał Kapler
tel.: +48 691 500 600
e-mail: przetargi@nautiner.com.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:19521000-4, 34522000-2, 34522300-5
Numer dokumentu:2021-8598-69648
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.