• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla następujących farm wiatrowych Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach)

Numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00001/2023
II.1.2)Główny kod CPV
42113000 Części turbin
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe. Zamówienie zostało podzielone na 7 części w rozbiciu na rodzaje zainstalowanych typów turbin wiatrowych i miejsce dostawy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 40% na każdej Części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego. Oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny wiatrowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 7
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farmy wiatrowej Resko 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211400 Oleje do kół zębatych
31160000 Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31211300 Bezpieczniki
31211310 Wyłączniki
31224300 Skrzynki przyłączeniowe
31321700 Kable sygnalizacyjne
31430000 Akumulatory elektryczne
31711110 Przekaźniki
35125100 Czujniki
42113000 Części turbin
42124221 Części układów hydraulicznych
42131250 Zawory iglicowe
42913000 Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza
44440000 Łożyska
31110000 Silniki elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Karnice I, Ul. Torowa 1, 72-343 Karnice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku 1 do SWZ oraz w Załączniku 1a do SWZ, a także na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 40 % na niniejszej Części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego. Oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny oraz będzie posiadał wymagane parametry równoważności wskazane w kryteriach oceny równoważności zawarte w Opisie przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie producenta, jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację Produktu oraz załączyć do oferty dokumenty tj. karty katalogowe danego Produktu lub opis techniczny na podstawie, której Zamawiający będzie w stanie zweryfikować kompatybilność z danym typem turbiny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farmy wiatrowej Resko 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211400 Oleje do kół zębatych
31160000 Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31211300 Bezpieczniki
31211310 Wyłączniki
31224300 Skrzynki przyłączeniowe
31321700 Kable sygnalizacyjne
31430000 Akumulatory elektryczne
31711110 Przekaźniki
35125100 Czujniki
42113000 Części turbin
42124221 Części układów hydraulicznych
42131250 Zawory iglicowe
42913000 Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza
44440000 Łożyska
31110000 Silniki elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Resko II, Ul. 3-go Marca 27d, 78-300 Świdwin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku 1 do SWZ oraz w Załączniku 1b do SWZ, a także na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 40 % na niniejszej Części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego. Oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny oraz będzie posiadał wymagane parametry równoważności wskazane w kryteriach oceny równoważności zawarte w Opisie przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie producenta, jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację Produktu oraz załączyć do oferty dokumenty tj. karty katalogowe danego Produktu lub opis techniczny na podstawie, której Zamawiający będzie w stanie zweryfikować kompatybilność z danym typem turbiny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farmy wiatrowej Lake Ostrowo

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211400 Oleje do kół zębatych
31160000 Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31211300 Bezpieczniki
31211310 Wyłączniki
31224300 Skrzynki przyłączeniowe
31321700 Kable sygnalizacyjne
31430000 Akumulatory elektryczne
31711110 Przekaźniki
35125100 Czujniki
42113000 Części turbin
42124221 Części układów hydraulicznych
42131250 Zawory iglicowe
42913000 Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza
44440000 Łożyska
31110000 Silniki elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Lake Ostrowo, Recław 22a, 72-510 Wolin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku 1 do SWZ oraz w Załączniku 1c do SWZ, a także na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 40 % na niniejszej Części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego. Oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny oraz będzie posiadał wymagane parametry równoważności wskazane w kryteriach oceny równoważności zawarte w Opisie przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie producenta, jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację Produktu oraz załączyć do oferty dokumenty tj. karty katalogowe danego Produktu lub opis techniczny na podstawie, której Zamawiający będzie w stanie zweryfikować kompatybilność z danym typem turbiny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farmy wiatrowej Kisielice 1

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211400 Oleje do kół zębatych
31160000 Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31211300 Bezpieczniki
31211310 Wyłączniki
31224300 Skrzynki przyłączeniowe
31321700 Kable sygnalizacyjne
31430000 Akumulatory elektryczne
31711110 Przekaźniki
35125100 Czujniki
42113000 Części turbin
42124221 Części układów hydraulicznych
42131250 Zawory iglicowe
42913000 Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza
44440000 Łożyska
31110000 Silniki elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Kisielice, Wracławek 1, 82-520 Gardeja

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku 1 do SWZ oraz w Załączniku 1d do SWZ, a także na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 40 % na niniejszej Części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego. Oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny oraz będzie posiadał wymagane parametry równoważności wskazane w kryteriach oceny równoważności zawarte w Opisie przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie producenta, jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację Produktu oraz załączyć do oferty dokumenty tj. karty katalogowe danego Produktu lub opis techniczny na podstawie, której Zamawiający będzie w stanie zweryfikować kompatybilność z danym typem turbiny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farmy wiatrowej Malbork

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211400 Oleje do kół zębatych
31160000 Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31211300 Bezpieczniki
31211310 Wyłączniki
31224300 Skrzynki przyłączeniowe
31321700 Kable sygnalizacyjne
31430000 Akumulatory elektryczne
31711110 Przekaźniki
35125100 Czujniki
42113000 Części turbin
42124221 Części układów hydraulicznych
42131250 Zawory iglicowe
42913000 Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza
44440000 Łożyska
31110000 Silniki elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Kisielice, Wracławek 1, 82-520 Gardeja

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku 1 do SWZ oraz w Załączniku 1e do SWZ, a także na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 40 % na niniejszej Części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego. Oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny oraz będzie posiadał wymagane parametry równoważności wskazane w kryteriach oceny równoważności zawarte w Opisie przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie producenta, jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację Produktu oraz załączyć do oferty dokumenty tj. karty katalogowe danego Produktu lub opis techniczny na podstawie, której Zamawiający będzie w stanie zweryfikować kompatybilność z danym typem turbiny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farmy wiatrowej Lotnisko

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211400 Oleje do kół zębatych
31160000 Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31211300 Bezpieczniki
31211310 Wyłączniki
31224300 Skrzynki przyłączeniowe
31321700 Kable sygnalizacyjne
31430000 Akumulatory elektryczne
31711110 Przekaźniki
35125100 Czujniki
42113000 Części turbin
42124221 Części układów hydraulicznych
42131250 Zawory iglicowe
42913000 Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza
44440000 Łożyska
31110000 Silniki elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

FW Lotnisko, Gmina Wicko, 84-352 Kopaniewo,

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku 1 do SWZ oraz w Załączniku 1f do SWZ, a także na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 40 % na niniejszej Części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego. Oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny oraz będzie posiadał wymagane parametry równoważności wskazane w kryteriach oceny równoważności zawarte w Opisie przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie producenta, jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację Produktu oraz załączyć do oferty dokumenty tj. karty katalogowe danego Produktu lub opis techniczny na podstawie, której Zamawiający będzie w stanie zweryfikować kompatybilność z danym typem turbiny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farmy wiatrowej Skoczykłody

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211400 Oleje do kół zębatych
31160000 Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31211300 Bezpieczniki
31211310 Wyłączniki
31224300 Skrzynki przyłączeniowe
31321700 Kable sygnalizacyjne
31430000 Akumulatory elektryczne
31711110 Przekaźniki
35125100 Czujniki
42113000 Części turbin
42124221 Części układów hydraulicznych
42131250 Zawory iglicowe
42913000 Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza
44440000 Łożyska
31110000 Silniki elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Odnawialna S.A., Magazyn Centralny Piaski, Piaski 8, 97-410 Piaski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku 1 do SWZ oraz w Załączniku 1g do SWZ, a także na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 40 % na niniejszej Części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego. Oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny oraz będzie posiadał wymagane parametry równoważności wskazane w kryteriach oceny równoważności zawarte w Opisie przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie producenta, jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację Produktu oraz załączyć do oferty dokumenty tj. karty katalogowe danego Produktu lub opis techniczny na podstawie, której Zamawiający będzie w stanie zweryfikować kompatybilność z danym typem turbiny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/68275/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2023
Termin składania:2023-02-23
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 23/02/2023 Czas lokalny: 12:30 Miejsce: 1. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na str. internetowej prowadzonego postępowania inf. o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2.Otwarcie Ofert nastąpi przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. W przyp. awarii Systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Karnice I, Ul. Torowa 1, 72-343 Karnice

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Resko II, Ul. 3-go Marca 27d, 78-300 Świdwin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Lake Ostrowo, Recław 22a, 72-510 Wolin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Kisielice, Wracławek 1, 82-520 Gardeja

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

FW Lotnisko, Gmina Wicko, 84-352 Kopaniewo,

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Odnawialna S.A., Magazyn Centralny Piaski, Piaski 8, 97-410 Piaski
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023
Kontakt:PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-876
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kostrzewa
E-mail: monika.kostrzewa@gkpge.pl
Tel.: +48 224331363
Faks: +48 226242555
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42113000, 09211400, 31160000, 31211300, 31211310, 31224300, 31321700, 31430000, 31711110, 35125100, 42124221, 42131250
Numer dokumentu:053735-2023, POST/EOD/EOD/BM/00001/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.