• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa części zamiennych do serwisowania kamizelek ratunkowych i aparatów ewakuacyjnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa części zamiennych do serwisowania kamizelek ratunkowych i aparatów ewakuacyjnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA części zamiennych do serwisowania kamizelek ratunkowych i aparatów ewakuacyjnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Części zamienne do aparatów HEED3 (ilości zawarto w dokumentach zamówienia)
Części zamienne do kamizelek i pasów ratunkowych Challenger
i MRLJ (ilości zawarto w dokumentach zamówienia)
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/3rblog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/3rblog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzania i przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w niniejszym postępowaniu musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników (druk OFERTA, formularz cenowy) należy sporządzić zgodnie z tymi wzorami co do wymaganej w nich treści.
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy druk Oferta sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zawierający wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w jego treści.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
2) sporządzony w postaci elektronicznej wypełniony (zgodnie z zawartymi w nim uwagami) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz cenowy - załącznik nr 3 do specyfikacji (*w przypadku podziału zamówienia przez Zamawiającego na części - dla każdego z zadań, na które wykonawca składa ofertę). Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
3) sporządzone w postaci elektronicznej wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
4. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej:
https://portal.smartpzp.pl/3rblog
6. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej (w tym przekazywania ofert)
za pośrednictwem wskazanego w pkt. 4 środka komunikacji elektronicznej zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy, który znajduje się na stornie internetowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/elearning
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dział XXII SWZ - KLAUZULA INFORMACYJNA (pzp)
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dział XXII SWZ - KLAUZULA INFORMACYJNA (pzp)
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/3rblog
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-23 07:30
Miejsce składania ofert: Elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/3rblog
Termin składania:2023-02-23
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 08:00
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:39525700-5
Numer dokumentu:2023/BZP 00096312, 54/2023/D
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik


więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.