• <

Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Dostawa części do silników okrętowych CAT

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa części do silników okrętowych CAT
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Gmina Miasto Świnoujście
zaprasza do złożenia oferty na:
,,Dostawę części do silników okrętowych CAT dla Żeglugi Świnoujskiej".
2. Przedmiotem został podzielony na 2 zadania obejmujące sprzedaż i dostawę:
1) wymienników płaszczowo-rurowych do silnika CAT - wg. załącznika nr 2 do zaproszenia zwanych dalej ,,przedmiotem zaproszenia"
2) Zamawiający w zakresie wskazanych nazw własnych przedmiotu zaproszenia dopuszcza możliwości składania ofert ,,równoważnych', Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do złożonej oferty dokumentów potwierdzających, iż oferowany przedmiot zaproszenia spełnia wymagania producentów silników okrętowych CAT;
3) udzielenie 24 m-cy gwarancji na przedmiot zaproszenia.
3. Kod jednostki pływającej: CN 8901 10 10.
Miejsce i termin składania:12. Termin złożenia oferty:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty droga elektroniczną (w tytule wiadomości należy wpisać nazwę postępowania) na adres t.koralewski@zegluga.swi.pl, a następnie w wersji papierowej na poniższy adres Żegluga Świnoujska, Ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście w Sekretariacie, pok. 9 lub złożyć w wersji papierowej na ww. adres z dopiskiem:
,,Dostawę części do silników okrętowych CAT dla Żeglugi Świnoujskiej"
2) ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu 03-03-2021 r. o godz. 08.00
Termin składania:2021-03-03
Otwarcie:3) otwarcie ofert nastąpi w dniu 03-03-2021 r. o godz. 09.30 w siedzibie Żeglugi Świnoujskiej, pok. 3.
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: do 20 tygodni od dnia otrzymania zlecenia (dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 0800- 1300).
Wymagania:5. Zamawiający przewiduje w zleceniu nw zapisy:
1) Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku;
2) Podstawa wystawienia faktury/rachunku stanowi protokół bezusterkowego wykonania przedmiotu zlecenia podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego;
3) Kary:
a. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) zwłoki w realizacji dostawy - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w .. pkt. zlecenia, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki;
b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca - w wysokości 15 % wynagrodzenia netto ustalonego w .. pkt. zlecenia;
b. Dostawca wyraża zgodę na naliczanie i potrącanie przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w ... pkt a), z przysługującego Dostawcy wynagrodzenia.
c. Zamawiający o fakcie naliczenia kary i jego przyczynach poinformuje Dostawcę w formie pisemnej w nocie księgowej.
d. Jeżeli szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.
6. Płatność: przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych, od daty wpływu do Zamawiającego faktury
(wraz z protokołem potwierdzającym odbiór przez przedstawiciela Zamawiającego przedmiotu zlecenia bez uwag) wystawionej przez Dostawcę, na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze, przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy,
płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
7. Składanie ofert częściowych: zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych..
8. Dokumenty, które należy dołączyć wraz z "Formularzem ofertowym' stanowiącym załącznik nr 1 do
zaproszenia i ,,Formularzem asortymentowo-cenowym" stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia:
1) aktualny na dzień składania ofert wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w postaci wydruku ze strony CEIDG lub wydruku KRS, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. W przypadku składania ofertę przez spółkę cywilna - aktualną umowę spółki,
2) dokument np. polisa potwierdzający posiadanie obowiązującego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej obejmujące przedmiotem zaproszenia na kwotę nie mniejszą niż 84 tys. zł.
3) w przypadku składania oferty na produkty równoważne dokument producenta silników CAT potwierdzające możliwość zamontowania oferowanych części w silnikach (ze wskazaniem modelu określonego w załączniku nr 2 do zaproszenia).
9. Zasady prowadzenia postępowania:
1) oferta podlega odrzuceniu gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie, drogą elektroniczną, o tym Wykonawcę. Wykonawca może, drogą elektroniczną, w terminie trzech dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu;
3) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub samodzielnie przez Wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni. Korespondencja w przedmiotowej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną;
4) termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;
5) Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową;
6) Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia i przeprowadzone negocjacje nie przyniosą zamierzonego przez Zamawiającego efektu;
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty;
8) o wyniku postępowania, zamknięciu postępowania bez wyboru oferty, zamknięciu albo jego unieważnieniu Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
10. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia. Wszystkie pozycje muszą być wypełnione;
2) ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały;
3) każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana;
4) oferta musi być kompletna, na ofertę składa się formularz oferty (załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 5 zaproszenia;
5) dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność;
6) wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę;
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
8) Cenę ryczałtową (w PLN) netto + obowiązujący podatek VAT = wartość brutto za przedmiot zaproszenia
(w tym koszty transportu).
9) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej;
10) Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zaproszenia.
11. Zamawiający oceni oferty wg. poniższego kryterium : 1. Kryterium - Cena (brutto)- 100;
a. Kryterium ,,Cena" - Co:
Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę uzyska 100 pkt., pozostałym Wykonawcom pkt. Zostaną przydzielone wg. poniższego wzoru: C min
Co =.........................x 100 x 100 %
Cbo
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,cena", Cmin - najniższa cena, Cbo - cena oferty badanej.
b. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą wartości brutto oferty.
Kontakt:Uprawniony do kontaktu z oferentami: 1) Sprawy merytoryczne:
a. Pan Wojciech Osuch tel. 91-321-21-40 wew. 22, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 0950 - 1300 adres e-mail w.osuch@zegluga.swi.pl.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z/06/1/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.