• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa części do oznakowania nawigacyjnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa części do oznakowania nawigacyjnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA części do oznakowania nawigacyjnego.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/61508/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 01.06.2022 r.
Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania".

Zamawiający udziela wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni, przed upływem terminu składania ofert.
Termin składania:2022-06-01
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
do 12 tygodni liczonych od dnia złożenia zamówienia
e) miejsce dostawy
Magazyn nr 2, Ul. Światowida 16c,
71-727 Szczecin
Wymagania:7.
Warunki płatności
przelew min. 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą
8.
Stawka podatku VAT
23%
9.
Informacje czy zawarta będzie umowa
Tak
10.
Inne:

a) kryterium oceny ofert
najniższa cena

b) okres gwarancji
min. 24 m-ce licząc od daty odbioru towaru

c) warunki płatności:
przelew min. 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą

d) termin ważności oferty
min. 30 dni
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Kontakt:f) osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Piotr Głowa tel. (91) 44-03-565
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31710000-6
Numer dokumentu:PO.II.2630.70.22, ZT.I.231.62.2.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


 

Dziękujemy za wysłane grafiki.