• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa cięgna linowego, kauszy, szakli oraz zacisków do lin

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa cięgna linowego, kauszy, szakli oraz zacisków do lin
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu.
Informacja do zapytania ofertowego
Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana
DOSTAWA
Tytuł zamówienia
DOSTAWA cięgna linowego, kauszy, szakli oraz zacisków do lin. Opis przedmiotu zamówienia
określa załącznik Nr 1.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/73175/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 03.10.2022 r. do godz. 08:00.
Termin składania:2022-10-03
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
21 dni od dnia podpisania umowy
? miejsce dostawy
Magazyn nr 4
ul. Wilków Morskich 13
76-153 Darłowo
Wymagania:Stawka podatku VAT
23 %
8.
Informacje czy zawarta będzie umowa
Tak
9.
Inne
? kryterium oceny ofert
Najniższa cena
Oferta złożona przez Wykonawcę winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
? okres gwarancji
Min. 12 m-cy licząc od daty odbioru towaru
? warunki płatności
Przelew 21 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą
? termin ważności oferty
Min. 30 dni
? wymagany dokument deklaracji zgodności/certyfikatu zgodnie z Polskimi Normami.
Dla pozycji nr 1;2;4 z załącznika Nr 1
Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania".
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu podpisanych przez Zamawiającego egzemplarzy umowy.
W przypadku niepodpisania przez Wykonawcę umowy w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i uzna umowę za niezawartą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający udziela wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni, przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego
Kontakt:osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Julita Szłapińska
tel. 91 44 03 428
Język kontaktu:polski
Kod CPV:39541110-0, 39541220-4
Numer dokumentu:PO-II.2630.158.22, ZT.I.231.138.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.