• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa certyfikowanych śrub mocujących płaty do budowy prototypu

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa certyfikowanych śrub mocujących płaty do budowy prototypu
Standard

Dane kontaktowe

Data dodania: 2022-08-08
Kategoria: przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Przedmiot: Dostawa certyfikowanych śrub mocujących płaty do budowy prototypu
Organizator: Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Adres: Nowy Świat 38c, 80-299 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, powiat Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax: 539523525
E-mail: fundusze-ue@botatechnik.pl
Strona WWW: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120965
Opis: Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0105/18 - Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem

Część 1
DOSTAWA certyfikowanych przez PRS śrub mocujących do steru

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem postępowania jest dostawa certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A.
śrub mocujących płaty do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.
2. Śruby mocujące płat, o których mowa w ust. 1, zostaną dostarczone w ilości 48 sztuk.
3. Elementem dostawy są też następujące dokumenty - przekazane w wersji elektronicznej, w języku polskim lub angielskim:
1) certyfikat/y 3.2 na materiał/y użyty/e do produkcji części wystawione przez inspektora PRS;
2) certyfikaty 3.2 na wyroby będące Przedmiotem Zamówienia wystawione przez inspektora PRS;
3) wypełnioną kartę pomiarów (dla każdej śruby mocującej płat) zgodnej ze wzorem KP-BP-20/004-20-6-DN - Karta pomiarów śruba mocująca płat, która jest zamieszczona w Zał. nr 1.2 do ZO (załącznik niejawny);
4) raporty z wykonanych badań nieniszczących (NDT) wymienionych na rysunku.
4. Wymogi techniczne dotyczące śrub mocujących płaty:
1) śruby mocujące płaty należy wykonać zgodnie z rys. BP-20/004-20-6-DN - Śruba mocująca płat, który jest zamieszczony w Zał. nr 1.2 do ZO (załącznik niejawny);
2) materiał użyty do produkcji śrub ma spełniać wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej przywołanej na rysunku;
3) materiał/y na śruby mocujące płaty oraz gotowe wyroby wymagają zatwierdzenia
i odbioru (certyfikat 3.2) zgodnie z przepisami PRS;
4) Dla wszystkich gotowych wyrobów należy wykonać badania nieniszczące MT zgodnie z zasadami opisanymi w publikacji IACS: ,,Rec 68 Guidelines for non-destructive testing of hull and machinery steel forgings - Rev.1 Apr 2021";
5. Koszty udziału inspektora PRS przy odbiorach odkuwek oraz gotowych wyrobów pokrywa Dostawca.
6. Niejawne załączniki do zapytania ofertowego.
Rysunek wykonawczy oraz karta pomiarowa śruby mocującej płat stanowią know-how Zamawiającego i są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Z tego względu Załącznik nr 1.2 do ZO, który zawiera rysunki oraz karty pomiarowe tych elementów, zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement - dalej: umowa NDA) - wzór Umowy NDA stanowi załącznik nr 3.2. do Postępowania. Aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty są zobowiązane do podpisania Umowy NDA przed złożeniem oferty. Umowa NDA musi być podpisana w sposób, o którym mowa w Rodz. VI, ust. 2 - w przypadku umów podpisanych na podstawie stosownego pełnomocnictwa do umowy należy załączyć pełnomocnictwo. Jeśli umowa zostanie podpisana w sposób inny niż za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, oryginał umowy należy wysłać na adres: Bota Technik Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Nowy Świat 38 c, 80-299 Gdańsk. Aby skrócić proces oczekiwania na przekazanie załączników niejawnych dopuszcza się, po wysłaniu oryginału umowy NDA, przesłanie na adres email fundusze-ue@botatechnik.pl skanu podpisanej umowy NDA, wraz z dowodem wysłania oryginału umowy na adres Zamawiającego, na podstawie którego Zamawiający udostępni Wykonawcy załączniki niejawne. Oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie podpisali umowy NDA i nie zapoznali się z załącznikami niejawnymi, nie będą rozpatrywane, a Wykonawcy podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
7. Badania nieniszczące
1) Badania nieniszczące może wykonać jedynie podmiot posiadający uznanie towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków S.A. lub innego morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w International Association of Classification Societies (pol.: Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych) [dalej: IACS].
2) O ile Dostawca nie posiada uznania towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS, badania nieniszczące można zlecić podmiotowi trzeciemu posiadającemu takie uznanie. W takim wypadku w części II.2 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do ZO) należy wskazać z nazwy podmiot, który wykona badania nieniszczące.
Do oferty należy załączyć certyfikat uznania towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS wystawiony dla Oferenta lub dla podmiotu wskazanego w części II.2 formularza ofertowego lub, o ile certyfikat jest dostępny online, wskazać adres strony, na której dostępny jest certyfikat.
3) W przypadku zlecenia wykonania badań nieniszczących śrub mocujących płat podmiotowi trzeciemu Wykonawcę obowiązuje zakaz przekazania dokumentacji technicznej, tj. rysunków wykonawczych i kart pomiarowych, temu podmiotowi. W celu pozyskania wyceny badań NDT oraz do przeprowadzenia badań należy posłużyć się rysunkami gabarytowymi o numerze BP-20-004-503 - Śruba mocująca płat, który stanowi Załącznik nr 1.1 do ZO i jest dokumentem jawnym.

Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy
Miejsce i termin składania: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-23
Termin składania: 2022-08-23
Miejsce i termin realizacji: Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania: Zamówienia uzupełniające
n/d
Warunki zmiany umowy
1. Wzór Umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 3.1 do ZO.
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy może nastąpić także w wyniku jednostronnej decyzji Zamawiającego, jeżeli dojdzie do nadzwyczajnej zmiany okoliczności, a realizacja zamówienia grozić będzie Zamawiającemu niepowetowaną stratą lub zagrożeniem dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Postępowania i/lub przekazania stosownej informacji wybranemu Wykonawcy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy są wytwórcami elementów będących Przedmiotem Zamówienia w drodze prowadzenia profesjonalnej działalności gospodarczej w tym przedmiocie na rynku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, których działalność nie narusza praw osób trzecich, zasad konkurencji, którym przysługuje prawo własności do dostarczanej rzeczy (np. na podstawie jej zakupu od innego podmiotu lub nabycia własności rzeczy na podstawie innego tytułu prawnego) i są uprawnieni do swobodnego rozporządzania towarem, którego dostawa stanowi Przedmiot zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenie jest elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy nie zalegają z opłacaniem podatków, lub składek na ubezpieczenie społeczne odpowiednio wobec Urzędu skarbowego i/lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają uznanie towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków S.A. lub innego morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w International Association of Classification Societies LUB które wskażą w ofercie podmiot trzeci, który posiada takie uznanie - w części II.2 oferty (załącznik nr 2 do ZO) dokumentując to poprzez załączenie do oferty kopi certyfikatu uznania morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS lub podając link do strony internetowej, na której jest zamieszczony certyfikat; wskazany podmiot trzeci będzie wykonawcą badań nieniszczących, o których mowa w Roz. II, ust. 6 Zapytania ofertowego, które to badania zostaną mu zlecone przez Wykonawcę.
Wiedza i doświadczenie zostanie udokumentowane zgodnie z powyższym opisem w cz. II oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
1. Które nie podlegają wykluczeniu, tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym: przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Niniejszy warunek dotyczy również podwykonawcy, o ile zostanie on wskazany w ofercie.
2. W stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 978, 243 ze zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.). Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Niniejszy warunek dotyczy również podwykonawcy, o ile zostanie on wskazany w ofercie.
3. Którzy przed nadesłaniem oferty prześlą zamawiającemu umowę NDA na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3.2 do Zapytania Ofertowego; podpisanie umowy NDA jest warunkiem otrzymania od Zamawiającego Załącznika niejawnego, co jest niezbędne do prawidłowego oszacowania zakresu prac i ceny oferty.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Umowa NDA, której wzór stanowi Zał. nr 3.2 do ZO - umowę należy podpisać przed złożeniem oferty.
2. Oferta złożona na formularzu stanowiącym Zał. nr 2 do ZO
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, o ile oferta została podpisana przez osobę/osoby inne niż wskazane w dokumencie rejestrowym.
4. Podpisany za zgodność z oryginałem certyfikat uznania towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w International Association of Classification Societies (Oferenta lub wskazanego w ofercie podwykonawcy), o ile w ofercie nie podano linku do certyfikatu dostępnego online.
8. Podwykonawstwo
1) Zamawiający nie dopuszcza wykonania Przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców - wyjątek stanowią badania nieniszczące, o których mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału.
2) Wykonawca odpowiada za działania, czynności, sposób wykonania usług przez Podwykonawców jak za własne działania w pełnym zakresie odpowiedzialności. Dotyczy to w szczególności spełnienia wymagań Zamawiającego w zakresie technologii usług i prac, spełnienia określonych norm i standardów oraz jakości wykonania Przedmiotu Zamówienia.
3) Odpowiedzialność Wykonawcy i zatrudnionego przez niego Podwykonawcy jest wobec Zamawiającego solidarna.
9. Dane osobowe pozyskane w ramach przeprowadzenia Postępowania będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji procedury udzielenia zamówienia. Administratorem danych osobowych Wykonawców, osób występujących w imieniu i na rzecz Wykonawców będzie Zamawiający tj. BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje w przedmiocie danych osobowych zostały umieszczone w Klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Wzoru Umowy z Wykonawcą, stanowiącego Załącznik nr 4 do ZO.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.
11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku:
1) gdy nie wpłynie oferta niepodlegająca odrzuceniu, albo w wyniku weryfikacji złożonych ofert nieodrzuconych - zaistnieje inna przeszkoda uniemożliwiająca podpisanie Umowy z Wykonawcą, który złożył ofertę - wskutek czego może dojść do nieopłacalności realizacji całości Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego;
2) niepozyskania dofinansowania ze środków publicznych na realizację zadań w Projekcie,
3) braku środków finansowych na realizację zamówienia w cenie wskazanej w najkorzystniejszej ofercie,
4) odstąpienia od zawarcia Umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza lub uchylania się od podpisania umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia postępowania, i braku innej pozytywnie ocenionej oferty,
5) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
6) gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego,
7) gdy Zamawiający podejmie decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.
12. Termin związania ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.
Dodatkowo w załączonym Zapytaniu Ofertowym opisano:
- Termin, miejsce i sposób wykonania Przedmiotu Zamówienie (Rozdz. IV)
- Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia ofert oraz ich otwarcia (Rozdz. VI)
- Istotne warunki zmiany umowy z Wykonawcą oraz zmiany Zapytania Ofertowego (Rozdz. VII)
- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów (Rozdz. IX)
Uwagi: Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-05
Data ostatniej zmiany
2022-08-05 17:29:37

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto (PK1) za realizację Przedmiotu Zamówienia, z dokładnością do 2 m-c po przecinku. Uzyskać można maksymalnie 100 pkt (100%).
Sposób obliczenia punktów, gdzie PK1 oznacza maks. l-bę pkt dla kryterium:
PK1= (CN / CR x100%) x 100
CN - najniższa oferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej
Kontakt: Osoby do kontaktu
Lucyna Formela
tel.: 539523525
e-mail: fundusze-ue@botatechnik.pl
Język kontaktu: polski
Kod CPV: 44100000-1
Numer dokumentu: 2022-8685-120965, 18/2022/STER CPP/ZK
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

Więcej informacji znajdziesz na: www.biznes-polska.pl


O firmie

Dziękujemy za wysłane grafiki.