• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa boi torowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe
Nazwa nadana zamówieniu: DOSTAWA 800 boi torowych
1. Opis przedmiot zamówienia:
800 boi do oznakowania torów regatowych w kolorze żółtym o parametrach:
- wys. z uchwytem - 280mm;
- średnica - 135mm;
- średnica otworu mocującego - 12mm
- wykonane z tworzywa Malen FABS 23 - DO 22
Przedmiot zamówienia (zdjęcie poglądowe) w załączniku
Miejsce i termin składania:6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
POSiR Ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań 08.12.2021r. do godz.14.00
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: r.wosik@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR - liczy się termin
wpływu oferty do sekretariatu.
Termin składania:2021-12-08
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Do 22.12.2021r.
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane
dokumenty - jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):
Najniższa oferta cenowa.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferta cenowa, ceny netto loco odbiorca
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
7. Do zapytania dołączono projekt umowy - NIE
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających istotne warunki zamówienia. Dokonane w
ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www Zamawiającego. W toku
dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani
jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności
związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji,
przygotowaniami do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wyłączenia z oceny, ofert o rażąco niskiej cenie.
Kontakt:8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Roman Wosik tel. kont. 502 859 944
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:MA.210.8.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.