• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa artykułów elektrycznych

Standard

Dane kontaktowe

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza do

złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*:

1. Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego

w Gdyni.

a) Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa

• 12 szt. lamp liniowych 40W V-TAC Samsung, LED, kolor srebrny, barwa

światła neutralna (4000K), indeks producenta: VT-7-43-S; SKU-384;

• 5 szt. gniazd stałych 32A 5P (5-o bolcowe) siłowe; natynkowe, 400V,

min. IP67; hermetyczne, plastikowe, odporność na uderzenia: IK08;

• 10 szt. gniazd hermetycznych, podwójne, natynkowe, zewnętrzne-min. IP55,

plastikowe;

b) termin wykonania zamówienia: do 10 dni, od daty udzielenia zamówienia;

c) warunki płatności: - przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za

dostarczony towar - z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze

rachunek bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego;

d) warunki gwarancji: wymagana gwarancja minimum 24 miesiące od dnia dostawy

towaru;

e) koszty dostawy - wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane

z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy;

f) produkty powinny być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, bez wad

jakościowych;

g) towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu

i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi

w formularzu oferty;

Urząd Morski w Gdyni

Strona 2 z 3

h) inne: miejscem dostawy towaru jest Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni,

Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze

w godz. 8.00-14.00.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się.

3. Kryterium wyboru ofert oraz waga: cena - 100%

4. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do

składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 03.08.2021r. do godz. 13:00 w jednej

z poniższych form:

a) pisemnej, na adres : Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

Kancelaria Ogólna, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na dostawę artykułów

elektrycznych – lamp liniowych i gniazd elektrycznych–Wydział TZ”.

b) w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail:

ofertytz@umgdy.gov.pl

5. Do oferty należy załączyć: oświadczenie RODO

6. Do zapytania ofertowego załączono:

a) formularz ofertowy - stanowiący zał. nr 1;

b) oświadczenie RODO - stanowiący zał. nr 2;

7. Dodatkowe informacje:

a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu

05.08.2021r., otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców w siedzibie

Zamawiającego;

b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie

internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni;

c) oferent który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do dostarczenia

towaru w terminie do 10 dni, od daty udzielenia zamówienia;

d) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą,

uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich

ponownego badania i oceny;

Strona 3 z 3

e) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania

przyczyn;

f) zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku:

• gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami

zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług);

• złożenia oferty niepełnej lub z błędami rachunkowymi;

• dokonania zmian w formularzu oferty bez uzgodnienia z zamawiającym;

• gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.

Osoby do kontaktu:

Grażyna Przybylska – Specjalista - tel. /58/ 355 35 47 ; e-mail:

grazyna.przybylska@umgdy.gov.pl

Agnieszka Bałuch – Kierownik Oddziału Zaopatrzenia - tel. /58/ 355 35 45;

e-mail: agnieszka.baluch@umgdy.gov.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.