• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa anod cynkowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W imieniu KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE zapraszam do złożenia
oferty w ramach postępowania na:
DOSTAWA anod cynkowych Bitzer 44206001 oraz Bitzer
44206002 na ODS OPM 511
(nazwa przedmiotu zamówienia)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA anod cynkowych Bitzer 44206001 oraz Bitzer 44206002 na ODS OPM
511 wg poniższego wykazu:
- Anoda cynkowa Bitzer 44206001 - 8 szt.
- Anoda cynkowa Bitzer 44206002 -16 szt.
3) Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty karty katalogowe produktów.
4) Wykonawca zagwarantuje załadunek, pakowanie i transport towaru do miejsca
dostawy u Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.
Miejsce i termin składania:Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2022 r.
Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres:
kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Termin składania:2022-05-12
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować: 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.
Wymagania:1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania
zamówień publicznych obowiązującego w KPW Świnoujście (od 10.000 złotych
brutto do 130.000 złotych netto) i na zasadach określonych w zaproszeniu.
4. Zasady prowadzenia postępowania:
1) Wykonawca może w terminie do dnia 11.05.2022 r. zwrócić się
do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia.
2) Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi zamieszczając informację
na stronie.
3) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia.
Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli
na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert,
Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
4) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty
oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują
istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę.
Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na
poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku
jego oferta podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo które
zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie
dokumenty muszą spełniać warunki określone przez Zamawiającego.
6) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
7) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia,
w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony
na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
8) Termin związania z ofertą (max 30 dni) upływa w dniu 10.06.2022 r.
9) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium: cena oferowana - 100%,
Zamawiający w kryterium ,,cena" przyzna punkty wg następującej zasady:
najniższa cena ofertowa brutto
Pc= ---------------------------------------------- x 100
cena brutto danej oferty
10) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania
przyczyn.
11) Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej.
5. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć
do oferty:
1) Pełnomocnictwo (o ile występuje ).
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego
zaproszenia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób
czytelny i trwały.
3) Każda strona oferty powinna być ponumerowana.
4) Każda naniesiona przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
6) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz
formularz cenowy o treści zgodnej ze wzorem określonym wg załącznika nr 1 oraz
pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu - Rozdział nr 5..
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski.
8) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości
Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii
poświadczonej za zgodność.
9) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę
podpisującą ofertę.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami wyłącznie drogą
e-mailową.
2) Forma porozumiewania się określona w pkt 1 obejmuje wszystkie oświadczenia,
zawiadomienia, wezwania, wnioski składane przez zamawiającego i wykonawcę.
3) W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową każda ze stron obowiązana jest
niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia,
wniosku lub informacji pod rygorem nieważności.
4) Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
9. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane
nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny
być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
2) Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana .
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (wraz z podatkiem
VAT).
4) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych
omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia
ich poprawności.
10. Postanowienia końcowe
1. Postępowanie ma charakter otwarty.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy
zamówienie.
3. W przypadku odmowy realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę
następnego w kolejności Wykonawcy.
4. Zapłata faktury za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania
jej przez Zamawiającego.
Kod CPV:44190000-8
Numer dokumentu:34/P/TO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.