• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa akumulatorów bezobsługowych AGM-100Ah EUROPOWER EPS 100-12 w

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa akumulatorów bezobsługowych AGM-100Ah EUROPOWER EPS 100-12 w
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza

do złożenia oferty cenowej na dostawę:

I. Przedmiot zamówienia: Dostawa akumulatorów bezobsługowych AGM-100Ah

EUROPOWER EPS 100-12 w ilości 11 szt. dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w formularzu oferty. Okres gwarancji

na dostarczone akumulatorów – min. 12 miesięcy licząc od daty dostawy, lecz nie krótszy niż

gwarancja producenta. Miejscem dostawy i odbioru jest: Magazyn Centralny 81-341 Gdynia, ul.

Warsztatowa 5, Nabrzeże Duńskie, tel. do MAG 058 355 35 32 czynne dni robocze pon.-pt. 08:00 do

14:00 dostawa zamówionego towaru nastąpi w dni robocze w godz. 08:00-14:00.

II. Termin realizacji zamówienia:

Do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

III. Warunki płatności.

Faktura za towar będzie płatna przez Zamawiającego przelewem w terminie do 30 dni od daty

otrzymania faktury – z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek

bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający wymaga aby dostarczone akumulatory były wolne od wad fizycznych (przez wadę

fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu

zamówienia.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się.

V. Kryterium wyboru ofert:

Cena: 100%

VI. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert

należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2022r. do godz. 12:00 w jednej z poniższych form:

- w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu lub dokumentu w formie cyfrowej

podpisanego podpisem elektronicznym) jako plik PDF na adres e-mail:

ofertytz@umgdy.gov.pl

- pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10,

81-338 Gdynia, Kancelaria Ogólna, z dopiskiem „Oferta na dostawę akumulatorów

bezobsługowych AGM w ilości 11 szt.”.

VII. Do zaproszenia załączono:

• formularz oferty

VIII. Dodatkowe informacje:

• prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 18.05.2022r.;

• informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie

internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni;

• w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta wybrana została za najkorzystniejszą, uchyli się

od wykonania zamówienia lub termin realizacji zamówienia przekroczy o 5 dni roboczych,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania

przyczyn;

• Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania w formie pisemnej pytań dotyczących

przedmiotu zamówienia;

• Zamawiający przewiduje możliwość udzielania wyjaśnień oraz doprecyzowania

poszczególnych zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia;

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku:

o gdy wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami

zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11

marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług);

o złożenia niepełnej oferty;

o gdy oferta zawierać będzie błędy rachunkowe;

o gdy oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie.

IX. Osoby do kontaktu:

Wojciech Rosiński – St. Insp. Oddziału Zaopatrzenia – trel 58 355 35 46

 e-mail: wojciech.rosinski@umgdy.gov.pl

Agnieszka Bałuch – Kierownik Oddziału Zaopatrzenia - tel.: 58 355 35 45

 e-mail: agnieszka.baluch@umgdy.gov.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.