• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa 1 kompletu zestawu trałowego do połowów pelagicznych z deskami trałowymi

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa 1 kompletu zestawu trałowego do połowów pelagicznych z deskami trałowymi
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA 1 kompletu zestawu trałowego do połowów pelagicznych z deskami trałowymi wraz z dostarczeniem do portu we Helu.
Parametry:
Włok: włok skrzydełkowy w zakresie obwodu 385 -391 m,
W celu zwiększenia selektywności sprzętu połowowego dopuszcza się w konstrukcji włoka zastosowanie paneli oczek heksagonalnych i diagonalnych wykonanych z poliamidu lub ,,Deneemy" i poliamidu, albo panela górnego i bocznego z materiału samo rozciągającego Helix lub innego o tych samych parametrach i panelu dolnego z Danline lub innego o tych samych parametrach.
Worek szprotowy typ duński (dedykowany dla zamocowań Euskan) w celu zwiększenia selektywności wykonany z tkaniny sieciowej o prześwicie 18 mm.
Deski trałowe Thyboron typ 15 - 3,0 m2. (dedykowany dla zamocowań Marport) wraz z stropami do desek trałowych
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2022-12-31
Termin składania:2022-12-31
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2023-01-27
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Opis sposobu przyznania punktacji
Cena łączna oferty:
Znaczenie ofertowe kryterium: 100%;
Maksymalna ilość punktów: 100 pkt;
Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
Każdej ofercie przyznana zostanie liczba punktów wg następującego wzoru
Punkty uzyskane przez badaną ofertę = (cena najniższej oferty / ceej oferty) *100p
Opis sposobu przyznania punktacji
Cena łączna oferty:
Znaczenie ofertowe kryterium: 100%;
Maksymalna ilość punktów: 100 pkt;
Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
Każdej ofercie przyznana zostanie liczba punktów wg następującego wzoru:
Punkty uzyskane przez badaną ofertę = (cena najniższej oferty / cena badanej oferty) *100p
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz posiadają uprawnienia i doświadczenie do wykonania dostaw objętych zamówieniem (złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń )
2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Odrzucona zostanie:
1. Oferta przedstawiona poza wyznaczonym terminem.
2. Oferta nie spełnia wymogów zapytania i realizacji.
3. Oferent powiązany osobowo lub kapitałowo z zmawiającym.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
o dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres, adres mail ),
o opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
o wartość oferty brutto ( zaleca się także wskazanie stawki podatku VAT )
Oferty nie zawierającą w/w informacji zostaną odrzucone.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
5.pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób np. pozostawanie w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
6. innymi wskazanymi w aktualnie obowiązujących Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z w/w oferentami celem wyboru wykonawcy. Dopuszcza się zaliczkowanie w kwocie nieprzekraczającej 30 % wartości zamówienia.
Numer dokumentu:01/24/12/2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.