• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dokumentacja projektowa dla potrzeb remontu progu na rzece

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dokumentacja projektowa dla potrzeb remontu progu na rzece
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Dokumentacja projektowa dla potrzeb remontu progu na rzece Gwiazda, w miejscowości Borowy Młyn
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej, która zawiera wszystkie elementy niezbędne do:

skutecznego zgłoszenia planowanych robót budowalnych dotyczących remontu progu w km 0+798 rzeki Gwiazda w miejscowości Borowy Młyn, gmina Lipnica, powiat bytowski, woj. Pomorskie, organowi administracji architektoniczno - budowlanej, po uprzednim uzyskaniu w imieniu Zamawiającego stanu własności gruntów, na których usytuowane są poszczególne elementy obiektu budowlanego;

uzyskanie zgody na realizację remontu w zaprojektowanym zakresie właściciela obiektu budowlanego stanowiącego MEW, powiązanego z progiem.

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie dokumentacji projektowej, która zawiera wszystkie elementy niezbędne do:

skutecznego, zgłoszenia planowanych robót budowlanych dotyczących remontu progu w km 0+798 rzeki Gwiazda, w miejscowości Borowy Młyn, gmina Lipnica, powiat bytowski, woj. pomorskie, organowi administracji architektoniczno-budowlanej, po uprzednim uzyskaniu w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania gruntem do celów budowlanych, z uwzględnieniem stanu własności gruntów, na których usytuowane są poszczególne elementy obiektu budowlanego,

uzyskania zgody na realizacje remontu w zaprojektowanym zakresie właściciela obiektu budowlanego stanowiącego MEW, powiązanego z progiem,

przeprowadzenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na wykonanie remontowych robot budowlanych zgodnych z projektem,

realizacji remontu progu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niezależnego zamówienia publicznego.

Wykaz dokumentacji i materiałów, które posiada Zamawiający dla obiektu

Zamawiający dla obiektu objętego zadaniem jest w posiadaniu niżej wymienionych materiałów i dokumentów, które udostępni Wykonawcy prac projektowych, po podpisaniu umowy:

książka obiektu budowlanego założona w roku 2004 r.

protokół z rocznej okresowej kontroli stanu technicznego progu na rzece Gwiazda z dnia 23 lipca 2021 r.

protokół z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia progu na rzece Gwiazda z dnia 23 lipca 2019 r.

W ramach usługi na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Dokumentacja dla potrzeb remontu progu na rzece Gwiazda w m. Borowy Młyn" należy wykonać:

Prace przygotowawcze, w tym:

wykonanie inwentaryzacji obiektu przewidzianego do remontu wraz z rysunkami progu,

ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w zakresie umożliwiającym zaprojektowanie niezbędnych robót remontowo-budowlanych - 2 egzemplarze,

uzyskanie zgód od właścicieli gruntów, na których usytuowane są elementy obiektu budowlanego na realizację projektu oraz robót budowlanych określonych w ramach projektu, w zakresie umożliwiającym podpisanie oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz czasowe korzystanie z gruntu na czas realizacji robót budowlanych,

uzgodnienia z właścicielami urządzeń naziemnych i podziemnych zlokalizowanych w obszarze projektowanych robót, właścicielami gruntów, na których wykonywane będą prace i składowane materiały.

dokumentację projektową, służącą do zgłoszenia budowlanego, zamówienia publicznego i wykonania robót budowlanych, w tym:

projekt remontowych robót budowlanych - 2 egz. dla potrzeb zgłoszenia budowlanego,

projekt wykonawczy - 4 egz. dla potrzeb zamówienia publicznego i realizacji robót budowlanych - 4 egz.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 4 egz.

przedmiaru robót - 4 egz.

kosztorysu inwestorski - 2 egz.

wersja elektroniczna- na 2 nośnikach informacji elektronicznej przekazując oddzielnie kosztorys inwestorski,

dokonać skutecznego zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej tj. Wojewodzie, który jest organem I stopnia w sprawach obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących na podstawie art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 - tekst jednolity ze zm.), na podstawie pełnomocnictwa od zamawiającego, w tym:

uzyskanie zgód umożliwiających podpisanie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem i obiektem na cele budowlane,

przedłożenie do zaakceptowania projektu zgłoszenia planowanych robót do organu architektoniczno-budowlanego wraz z niezbędnymi załącznikami,

na podstawie pełnomocnictwa dokonanie zgłoszenia robót budowlanych wraz
z oświadczeniem do dysponowania gruntem na cele budowlane podpisanym przez Dyrektora RZGW w Gdańsku,

dokonanie korekty lub uzupełnienia zgłoszenia robót budowlanych o ile organ przyjmujący zgłoszenie wskaże taką potrzebę,

przekazanie dokumentów świadczących o przyjęciu zgłoszenia (zaświadczenia lub oświadczenie) robót remontowych progu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Inne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

przedstawicielowi Zamawiającego należy okazać ostateczne rozwiązania i zakres planowanych do zgłoszenia organowi architektoniczno-budowlanemu robót budowlanych,

Wykonawca wykona jednokrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia,

Wykonawca opracuje informację do planu bioz,

Wykonawca będzie realizował nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszego zamówienia,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji etapu II i tym samym III zadania w przypadku wystąpienia obowiązku uzyskania zgody wodnoprawnej na realizację zamierzenia niezbędnego do wykonania w ramach planowanych robót lub pozwolenia na budowę,

Wykonawca odstąpi od realizacji II i III etapu zmówienia na mocy porozumienia stron jeżeli w trakcie opracowania stwierdzone zostanie, że zamierzenie budowlane wymaga zgody wodnoprawnej lub pozwolenia na budowę.

Wymagania dotyczące opracowań projektowych:

Projekty remontowych robót budowlanych i wykonawczy:

na podstawie § 3 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) zakres dokumentacji ustala Zamawiający, biorąc pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ww. ustawy Prawo budowlane; zgodnie z tym przepisem dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych (jak w tym przypadku) do których dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawą Prawo budowlane składa się w szczególności z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych

2) projektu wykonawczego w zakresie o którym mowa w § 5 ww. rozporządzenia,

3) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia,

projekt remontowych robót budowlanych (projekt budowlany) jako, że ma służyć zgłoszeniu robót budowlanych do organu administracji architektoniczno - budowlanej powinien zostać opracowany głównie w oparciu o art. 30 ust. 1b i 2 i 2a ww. ustawy Prawo budowlane czyli powinien zawierać przede wszystkim: określenie rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonywania robót budowlanych, uzgodnienia pozwalające załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, odpowiednie szkice lub rysunki, inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie (w zakresie kolizji z instalacjami podziemnymi i inną infrastrukturą lub z zadrzewieniem) oraz niektóre elementy projektu budowlanego wyszczególnione w art. 34 ww. ustawy Prawo budowlane jako uwzględnienie specyfiki obiektu jak np. geotechniczne warunki posadowienia obiektu, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne,

projekt wykonawczy ma służyć realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz ich realizacji po wyłonieniu wykonawcy, powinien zawierać:

mapy sytuacyjne w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót umożliwiające, ich jednoznaczną lokalizacje i przestrzenne usytuowanie wraz
z obszarem tymczasowego składowania materiałów i tymczasowych dróg dojazdowych,

rysunki obiektu zwymiarowane w zakresie umożliwiającym wyliczenie jednostek przedmiarowych budowlanych robót podstawowych, uwzględnionych w przedmiarze robót,

część opisową określającą lokalizację, rodzaj i zakres robót i szczególne uwarunkowania,

opis zakresu i sposobu prowadzenia robót,

opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

zawierać wymagane uzgodnienia i opinie,

zawierać oświadczenie jednostki projektowej podpisane przez projektantów
o spełnieniu powyższych wymagań,

klauzulą o kompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

posiadać oświadczenie projektantów i sprawdzających stwierdzające wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiar robót:

należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. , poz. 2458),

wskazane jest wykonać w programie np. NORMA w formacie ath oraz PDF.

Kosztorys inwestorski:
winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458 ),

kosztorys inwestorski zaleca się wykonać w programie NORMA w formacie ath oraz PDF.

niezbędne usługi typu: koszty składowania gruzu i złomu, naprawę dróg dojazdowych, organizacji placu budowy należy uwzględnić we wskaźnikach narzutów kosztów pośrednich kosztorysu inwestorskiego,

kosztorys nie może być udostępniony osobom trzecim,

wykonawca dokumentacji w ramach zamówienia zobowiązany jest wykonać jednokrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego
w terminie przez niego wskazanym, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia natomiast przed planowanym zamówieniem publicznym na realizację robót budowlanych.

d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

powinna m.in. zawierać wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót rozbiórkowych i transportowych.

Wersja elektroniczna

na 3 nośnikach informacji elektronicznej tj.: na 1 nośniku opracowania dotyczące nw. etapu I oraz na 2 nośnikach opracowania dotyczące nw. etapu II, tj. projekt wykonawczy ze związanymi z nim częściami dokumentacji tj. z przedmiarem, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz formularzem cenowym wykonanym w oparciu o przedmiar robót bez nośników cen według formatów:

części graficzne w tym rysunki inwentaryzacyjne, mapy, w formacie pdf,

części opisowe w formacie doc i pdf,

formularz cenowy na roboty budowlane (dla potrzeb złożenia oferty) bez nośników cen w formacie pdf i ath,

oraz na 1 (innym) nośniku kosztorys inwestorski i przedmiar (jako oddzielne pliki) wskazane w programie NORMA w formacie pdf i ath.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania:Termin złożenia oferty 06.10.2022 12:00
Termin składania:2022-10-06
Wymagania:Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca:

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odstąpiono od określenia warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca powinien dysponować min. 1 osobą z uprawnieniami w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do projektowania obiektu budowlanego w zakresie budowli hydrotechnicznej min. IV klasy ważności. Osoba ta winna być członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa, t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1117 ze zm.).

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załączonym wzorem umowy, stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Przedmiotu Umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie stanowił załącznik do Umowy.

Zabezpieczenie można wnieść w jednej lub w kilku następujących formach:

pieniądzu;

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie i na warunkach nie gorszych niż obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budownictwa;

dokumenty potwierdzające kwalifikacje i przynależność zawodową, o których mowa w pkt 6a Zapytania ofertowego.

W ramach zadania przewiduje się 2 odbiory w tym odbiór częściowy i odbiór końcowy. Odbiór częściowy dokonany zostanie po wykonaniu etapu I zadania natomiast odbiór końcowy po wykonaniu etapu II.

Wykonawca będzie realizował nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszego zamówienia,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji etapu II i tym samym III zadania w przypadku wystąpienia obowiązku uzyskania zgody wodnoprawnej na realizację zamierzenia niezbędnego do wykonania w ramach planowanych robót lub pozwolenia na budowę,

Wykonawca odstąpi od realizacji II i III etapu zmówienia na mocy porozumienia stron jeżeli w trakcie opracowania stwierdzone zostanie, że zamierzenie budowlane wymaga zgody wodnoprawnej lub pozwolenia na budowę.
Uwagi:Klasyfikacja ofert brutto PLN
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
Łużycka 1A
89-600 Chojnice
Dagmara Husarek
tel.+48 52 336-03-20
Język kontaktu:polski
Kod CPV:71320000-7, 71322000-1
Numer dokumentu:GD.ROZ.2811.257.2022.ZZ.1
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.