• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Diagnostyka silników głównych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na ,,Diagnostykę silników głównych 6AL25/30 szt. 2 na promie Karsibór IV"
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia jest wykonanie diagnostyki silników głównych 6AL25/30 szt. 2 na promie Karsibór IV;
2) zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:
a) sprężynowanie wałów korbowych,
b) pomiar luzu poosiowego wałów,
c) indykowanie silników w czasie ruchu,
d) regulacja pomp wtryskowych,
e) regulacja ciśnienia na cylindrach,
f) wystawienie kart pomiarowych,
g) prace muszą być prowadzone pod nadzorem PRS;
3) w razie wykrycia nieprawidłowości należy opracować kosztorys naprawy.
Miejsce i termin składania:Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej m.jablonowska@zegluga.swi.pl.
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 19.09.2022 r. do godz. 900.
Termin składania:2022-09-19
Otwarcie:Otwarcie ofert odbędzie się poprzez otwarcie załączonego pliku w dniu 19.09.2022 r. do godz. 920.
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022 r.
Wymagania:4. Zasady prowadzenia postępowania
1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia.
2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie, drogą elektroniczną, o tym Wykonawcę. Wykonawca może, drogą elektroniczną, w terminie trzech dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową.
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia, a przeprowadzone negocjacji nie przyniosą zamierzonego przez Zamawiającego efektu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
7. Informacje o wyniku postępowania, zamknięciu postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnieniu Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia, wszystkie pozycje muszą być wypełnione.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym wg załącznika nr 1 do Zaproszenia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena: 100 %
11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Warunki umowy zamieszczone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.
Uwagi:13. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście reprezentowana przez Pana Pawła Szynkaruka (działającego na mocy udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.),
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Joannę Kozłowską, z którą można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres : iodo@zegluga.swi.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z niniejszym Postępowaniem wyłączonym ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), takich jak: dokonanie oceny i wyboru oferty Wykonawcy, ułatwienia kontaktu z wykonawcą, zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty. Przetwarzanie następuje na podstawie art.6, ust.1 lit. b) RODO (podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy, niezbędność do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze w świetle ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 27.08.2009r. O finansach publicznych; ustawy z dnia 06.09.2001r.
O dostępie do informacji publicznej; a także ustawy z dnia 14.07.1983r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
4) dane osobowe mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Zamawiającego na podstawie nadanych upoważnień i na podstawie umów powierzenia; innym podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym w oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej),
a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych
z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator działając w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności osób, których dane zostały zawarte w ofercie,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych,
w tym o profilowaniu,
8) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
10) źródłem pochodzenia danych są wszelkie dokumenty składane przez Oferenta w postępowaniu
Kontakt:8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Grzegorz Bogdanowicz tel. 531-896-099 w godz. 0800 - 1400
e-mail: techniczny@zegluga.swi.pl.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z/17/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.