• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Czyszczenie (mycie) boi CALM PB-2

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Czyszczenie (mycie) boi CALM PB-2
Treść zapytania:
LOTOS Petrobaltic S.A. (zwana dalej ,,Zamawiającym") zaprasza Państwa do złożenia oferty na:
Czyszczenie (mycie) boi CALM PB-2.
Zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, Kontrahent zostanie wyłoniony w trybie postępowania otwartego. W celu wyłonienia kontrahenta prosimy o złożenie oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w poniższym ,,Zapytaniu ofertowym"
1. INFORMACJE PODSTAWOWE.
1. Przedmiot Zapytania Ofertowego:
Intencją Zamawiającego jest zawarcie umowy, której przedmiotem będzie oczyszczenie boi CALM PB-2 z omułków i wodorostów wraz z utylizacją powstałego odpadu - dalej ,,Prace".
2. Obowiązki Stron:
Wykonawca:
1. Zapewni wszystkie usługi i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotowych Prac.
2. Nie będzie korzystał z podwykonawców.
3. Będzie realizował Prace z zachowaniem wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i według swego najlepszego doświadczenia;
4. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu powyższej ustawy w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prowadzonych prac objętych niniejszym Zapytaniem Ofertowym - oferta winna uwzględniać wartość odbioru i zagospodarowania odpadów.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Czyszczenie (mycie) boi CALM PB-2 1 usługa -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Czyszczenie (mycie) boi CALM PB-2"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1432999,8d7f0855d20584fcef30230065f36536.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
20- 09- 2022 16: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
26- 09- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
23- 09- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1432999,8d7f0855d20584fcef30230065f36536.html
Termin składania:2022-09-26
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Michał Grześkowiak
tel:
e-mail: michal.grzeskowiak@lotospetrobaltic.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z361/108923
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.