• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Czarter kutra rybackiego wraz z załogą do przeprowadzenia badań w warunkach eksploatacyjnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Czarter kutra rybackiego wraz z załogą do przeprowadzenia badań w warunkach eksploatacyjnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Akademia Morska w Szczecinie
kieruje zapytanie ofertowe na: ,,Czarter 1 kutra rybackiego o długości powyżej 10 metrów wraz z załogą do przeprowadzenia badań w warunkach eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: ,,Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko", finansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
Zamawiający informuje, że z dniem 1 września 2022 roku, na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie (Dz. U. poz. 847), nastąpi przekształcenie Akademii Morskiej w Szczecinie w Politechnikę Morską w Szczecinie. W wyniku przekształcenia zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dniem 01.09.2022 r. Politechnika Morska w Szczecinie stanie się następcą prawnym i wstąpi w prawa i obowiązki Akademii Morskiej w Szczecinie. Adres siedziby, numery NIP i REGON, numery rachunków bankowych, numery telefonów nie ulegną zmianie. Nowa domena dla politechniki to pm.szczecin.pl
W związku z powyższym w przypadku, gdy Zamawiający albo Wykonawca posłużą się nazwą Akademii Morskiej, gdy będzie ona już Politechniką lub odwrotnie nie spowoduje to żadnych zmian w zobowiązaniach wynikających z dokumentów zamówienia.

Opis przedmiotu zapytania:
Zamawiający, w ramach zadania projektowego musi wykonać badania na 1 kutrze rybackim (3 rejsy).
Zgodnie z założeniami projektu ,,Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko", finansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Zamawiający zobligowany jest do wykonania badań na 5 różnych kutrach: na 4 kutry zostało rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe w dniu 18.07.2022 r., w związku z tym kutry wybrane w ramach ww. zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę.
Badania będą prowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022 r.
Z uwagi na niemożliwość przewidzenia warunków pogodowych konkretne terminy świadczenia usługi będą ustalane na bieżąco w trakcie trwania umowy.

Poniżej zawarte są wymogi związane ze świadczeniem przedmiotowej usługi.
1. Samodzielny montaż zmodyfikowanych wtryskiwaczy do jednostek napędowych kutrów rybackiej przez armatorów biorących udział w projekcie przekazanych przez Akademię Morską w Szczecinie.
2. Przeprowadzenie w warunkach eksploatacyjnych monitoringu zużycia paliwa jednostek napędowych kutra rybackiego z zamontowanymi wtryskiwaczami udostępnionymi przez Akademię Morską w Szczecinie (3 rejsy).
3. Przeprowadzenie analizy składu spalin w warunkach eksploatacyjnych na jednostce napędowej kutra rybackiego z zamontowanymi wtryskiwaczami oraz dymomierzem i analizatorem spalin udostępnionymi przez Akademię Morską w Szczecinie.

I W ramach przedmiotowej usługi Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia:
- bezpłatnego wjazdu samochodem do portu przez członków ekipy badawczej.
- zapewnienie gotowości technicznej kutra i załogi do prowadzenia badań po powiadomieniu przez wykonawcę nie później niż na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
II Dodatkowe koszty takie jak np. paliwo, ponosi Wykonawca
Miejsce i termin składania:Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 06.09.2022 r. w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii lub na adres mailowy: k.perec@pm.szczecin.
Termin składania:2022-09-06
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji:
Czas realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.
Wymagania:Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Akademii Morskiej w Szczecinie.
Warunkiem rozpatrywania przez Zamawiającego złożonej oferty jest spełnienie i złożenie przez Wykonawcę odpowiednich oświadczeń wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz formularza ofertowego wg wzoru.
Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
2) Zmiany warunków lub terminów prowadzonego zapytania ofertowego
3) Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
4) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11.09.2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Oferty będą oceniane według kryterium: Cena czarteru jednego kutra - 100%
Wygrywa oferta z najniższą ceną jednostkową za kuter.
Zasady, miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferta winna zostać złożona na formularzu ofertowym z określeniem wynagrodzenia brutto, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta musi zostać podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru: (Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 = liczba punktów za kryterium cena.
7. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
o jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem
o jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu.,
Termin płatności:
do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur do Zamawiającego.
Przelew zostanie dokonany na rachunek wykonawcy, który jest zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku wskazania rachunku bankowego niezgodnego z Wykazem, zapłata bez żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie, nastąpi po wyjaśnieniu prawidłowości rachunku bankowego.

Dodatkowe informacje:
Zamawiający wyklucza z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)
Dodatkowe zastrzeżenie warunkujące udział w postepowaniu z zapytania ofertowego
Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) o udzielenie niniejszego zamówienia nie może się ubiegać Wykonawca, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z przyczyn (przesłanek) wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 wyżej wskazanej ustawy.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu, o którym mowa powyżej, zostanie odrzucona (wykonawcy temu nie zostanie udzielone zamówienie). Na okoliczność braku przesłanek wykluczenia jak wyżej - w stosunku do wykonawcy oferty najkorzystniej (najwyżej ocenionej) skierowane zostanie wezwanie do złożenia oświadczenia na formularzu, o którym mowa w załączniku niniejszego zapytania (plik z formularzem oświadczenia pod nazwą ,,Oświadczenie w przedmiocie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy" - według wzoru treści tam wskazanej).
Wskazane oświadczenie winno być złożone w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa powyżej, oraz (według wyboru wykonawcy) w formie pisemnej (tj. oryginał oświadczenia na nośniku papierowym z własnoręcznym podpisem osoby/osób reprezentujących wykonawcę) lub formie elektronicznej (tj. oświadczenie na nośniku elektronicznym podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób reprezentujących wykonawcę).
Niezłożenie wskazanego oświadczenia w terminie przekraczającym 3 dni termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu do jego złożenia (lub wskazanie w złożonym oświadczeniu, że Wykonawcy dotyczy któraś z okoliczności skutkującej wykluczeniem z ubiegania się z przyczyn podanych w art. 7 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, uprawnia do uznania oferty wskazanego Wykonawcy za ofertę podlegającą odrzuceniu (czy w inny sposób uznania jej za nieważną), co wykluczać będzie tego wykonawcę z ubiegania się o niniejsze zamówienie.
Oświadczenie jak wyżej nie zamyka prawa Zamawiającego do dodatkowej (lub przeprowadzonej niezależnie od złożonego oświadczenia jak wyżej) weryfikacji podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy w oparciu o dostępne dane, w szczególności dane z listy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wykazów rozporządzeń UE, o których mowa we wzorze oświadczenia jak wyżej.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie ofertowe podlega unieważnieniu.
Uwagi:RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, am.szczecin.pl;
2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@am.szczecin.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną/w której został/-a Pani/Pan wskazany/-na jako osoba odpowiedzialna za wykonanie umowy lub osoba do kontaktu, w związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu: art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celu prawidłowego oraz zgodnego z zamiarem stron wykonywania umowy, wypełniania obowiązków podatkowo-rozliczeniowych lub księgowo-sprawozdawczych, a także dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Jest Pani/Pan zobowiązany/- na do podania danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy lub utrudnienie w jej prawidłowym realizowaniu;
4. odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia danych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
o prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO;
o prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
o prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Z tych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres administratora z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych" lub na adres: iod@am.szczecin.pl;
8. przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Kontakt:Osobą do kontaktu w sprawach zapytania jest:
Oleh Klyus
e-mail: o.klyus@am.szczecin.pl
tel. 605 618 605
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.