• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Czarter jachtów

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Czarter jachtów na Mazurach dla studentów UJK w Kielcach
I.
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest czarter jachtów na Mazurach dla studentów UJK w Kielcach w terminach
i według wymagań opisanych poniżej:
PLANOWANE TERMINY REJSÓW/ TURNUSÓW:
Turnus 1- 25-29.05.2022 r.
Założenia organizacyjne:
Miejsce: rejs na mazurach w Krainie Wielkich Jezior.
Zapotrzebowanie: 6 jachtów (53 osoby: załoga i sternicy).
MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WZGLĘDEM JACHTÓW:
Jachty muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich aktualny przegląd oraz ubezpieczenie oraz być
wyposażone minimum w:
1. Silnik stacjonarny lub zaburtowy
2. Ster strumieniowy
3. Pięć jachtów 9-cio osobowe i jeden jacht 8 osobowy
4. Zlew, kuchenka 2-palnikowa, butla z gazem, zastawa, sztućce, garnki, lodówka
5. Kompletne wyposażenie nawigacyjne i ratunkowe, skrzynka narzędziowa
6. Fok z rolerem
7. Lazy Jack
8. Brama do opuszczania masztu
9. Grot pełnolistwowy na pełzaczach
10. Tent na bom
11. Minimum jedna kajuta w każdym jachcie zamykana
12. Ogrzewanie
Charakterystyka miejsca:
1. Parking na 10 samochodów
2. Stacja benzynowa

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wyjście z portu bez konieczności składania masztu
Wiata na 40 osób do przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego
Stały serwis na wodzie
Sanitariaty w porcie z osobnym wejściem bez korytarzy (wg zaleceń pandemicznych)
Miejsce w porcie do opróżniania suchych toalet
Miejsce do opróżniania toalet ze stacjonarnym zbiornikiem w odległości do 5 km od portu
Turnus 2- 28.08-03.09.2022 r.
Założenia organizacyjne:
Miejsce: rejs na mazurach w Krainie Wielkich Jezior.
Zapotrzebowanie: 4 jachty (38 osób: załoga + sternicy).
MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WZGLĘDEM JACHTÓW:
Jachty muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich aktualny przegląd oraz ubezpieczenie oraz być
wyposażone minimum w:
1. Silnik stacjonarny lub zaburtowy
2. Dwa jachty 10 osobowe i dwa jachty 9 osobowe
3. Ster strumieniowy i toaleta
4. Zlew, kuchenka 2-palnikowa, butla z gazem, zastawa, sztućce, garnki, lodówka
5. Kompletne wyposażenie nawigacyjne i ratunkowe, skrzynka narzędziowa
6. Fok z rolerem
7. Lazy Jack
8. Brama do opuszczania masztu
9. Grot pełnolistwowy na pełzaczach
10. Tent na bom
11. Minimum jedna kajuta w każdym jachcie zamykana
12. Ogrzewanie
Charakterystyka miejsca:
1. Parking na 10 samochodów
2. Stacja benzynowa
3. Wyjście z portu bez konieczności składania masztu
4. Wiata na 40 osób do przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego
5. Stały serwis na wodzie
6. Sanitariaty w porcie z osobnym wejściem bez korytarzy (wg zaleceń pandemicznych)
7. Miejsce w porcie do opróżniania suchych toalet
8. Miejsce do opróżniania toalet ze stacjonarnym zbiornikiem w odległości do 5 km od portu
Turnus 3 - 03-09.09.2022 r.
Założenia organizacyjne:
Miejsce: rejs na mazurach w Krainie Wielkich Jezior.
Zapotrzebowanie: 3 jachty (28 osób: załoga + sternicy).
MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WZGLĘDEM JACHTÓW:
Jachty muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich aktualny przegląd oraz ubezpieczenie oraz być
wyposażone minimum w:
1. Silnik stacjonarny lub zaburtowy
2. Jeden jacht 10 osobowy i dwa jachty 9 osobowe
3. Ster strumieniowy i toaleta
4. Zlew, kuchenka 2-palnikowa, butla z gazem, zastawa, sztućce, garnki, lodówka
5. Kompletne wyposażenie nawigacyjne i ratunkowe, skrzynka narzędziowa
6. Fok z rolerem
7. Lazy Jack
8. Brama do opuszczania masztu

9. Grot pełnolistwowy na pełzaczach
10. Tent na bom
11. Minimum jedna kajuta w każdym jachcie zamykana
12. Ogrzewanie
Charakterystyka miejsca:
1. Parking na 10 samochodów
2. Stacja benzynowa
3. Wyjście z portu bez konieczności składania masztu
4. Wiata na 40 osób do przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego
5. Stały serwis na wodzie
6. Sanitariaty w porcie z osobnym wejściem bez korytarzy (wg zaleceń pandemicznych)
7. Miejsce w porcie do opróżniania suchych toalet
8. Miejsce do opróżniania toalet ze stacjonarnym zbiornikiem w odległości do 5 km od portu
Szczegółowe wymagania Zamawiającego względem niniejszego postępowania zawiera załącznik nr 2 -
Wzór umowy.
Uwaga:
1. W przypadku wystąpienia obostrzeń, wynikających z trwającej w kraju pandemii, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub zrezygnowania z usług w każdej chwili od powzięcia
informacji, że korzystanie z usług będących przedmiotem niniejszego postępowania jest niezgodne
z prawem. O ewentualnej zmianie terminu rejsu/rejsów zamawiający poinformuje Armatora nie później
niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia rejsu/turnusu.
2. Zamawiający dopuszcza wpłatę kaucji zwrotnej przed przejęciem wynajmowanych łodzi, w wysokości
nie większej niż 1000,00 zł za każdy czarterowany jacht w każdym pierwszym terminie turnusu.
Maksymalnie, łącznie nie więcej niż 6000,00 zł. Niewykorzystana kaucja przechodzi na turnus/termin
następny. Kaucja zostanie zwrócona Zamawiającemu po zakończeniu kolejnych turnusów.
Miejsce i termin składania:1. Oferty należy składać w terminie do dnia 6.05.2022 r. do godz. 11:00.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem jednego z niżej wskazanych sposobów:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bfluder@ujk.edu.pl,

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-
369 Kielce, Ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 02.
3. O przyjęciu oferty i rozpoczęciu procedury weryfikacji decyduje data i godz. wpływu oferty do
Zamawiającego.
Termin składania:2022-05-06
Otwarcie:4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.05.2022 r. o godz. 11:15. 5. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie, zostanie odrzucona. 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
Miejsce i termin realizacji:nazwę i model łodzi, które oferuje Wykonawca .
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin realizacji:
1) 25-29.05.2022 r.;
2) 28.08-3.09.2022 r.;
3) 03-09.09.2022 r.
2. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wymagania:Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11
września 20219 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 1).
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza skłaniania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania w uzasadnionych przypadkach.
III.
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:
1. O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
1) dysponują minimum 6 jachtami o specyfikacji odpowiadającej opisowi przedmiotu zamówienia
(powyżej)
2) dysponują minimum jedną (1) osobą ,,serwisantem" zdolnym do ewentualnej naprawy usterki
i pomocy technicznej na wodzie.
Ocena spełnienia warunków odbędzie się zgodnie z regułą spełnia/nie spełnia w oparciu o załączone do
oferty Wykonawcy dokumenty.
2. Dokumenty jakie winien przedłożyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków.
1) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje minimum 1 osobą / serwisantem zdolnym do ewentualnej
naprawy usterki i pomocy technicznej,
2) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje minimum 6 jachtami zgodnymi z opisem przedmiotu
zamówienia.
Wzory oświadczeń o których mowa powyżej zawiera załącznik nr 1 - Formularz oferty.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne
oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno
wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki. Ocena spełniania w/w warunków
dokonana zostanie, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do
oferty a wyszczególnionych poniżej.
IV.
KRYTERIA OCENY OFERT:
Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:
1. Cena brutto - waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

)
maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,
2)
pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej.
2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów
w kryterium przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. WYKONAWCA WINIEN PODAĆ W SWOJEJ OFERCIE cenę brutto za wykonanie całości usługi,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (tj. łączną cenę za wszystkie turnusy/terminy) oraz ceny
częściowe poszczególnych turnusów, nazwę portu macierzystego wraz z dokładnym adresem, oraz
nazwę i model łodzi, które oferuje Wykonawca .
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFRTYETY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo - jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony
wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym, podpisem osobistym lub podpisana na papierze i zeskanowana) przez osobę/osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do
drugiego miejsca po przecinku.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
8. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.
9. Jeżeli w postepowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę, jest
zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
VIII.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na
piśmie.
2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.
3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
- ADP.2302.10.2022.
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej,
podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego
ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej
stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na
realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych.
8. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej
,,RODO" w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ,,Pzp" niniejszym informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.
2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
? art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze)
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy
Pzp, który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty
przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem

powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 ;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart.18 ust. 2 RODO 2 ;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego -Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z przepisami RODO.
11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.
Kontakt:7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym: Barbara Fluder, tel. 41 349 7276, email: bfluder@ujk.edu.pl,
2) w zakresie merytorycznym: Tomasz Winiarczyk, tel. 41 349 6820, email:
tomasz.winiarczyk@ujk.edu.pl.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ADP.2302.10.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.