• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego
Standard

Dane kontaktowe

 • Osoba/firma:

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • Telefon:

  +48 126284373, Faks: +48 124301035

 • E-mail:

  Marzena.Pomorska@wody.gov.pl

 • Obserwuj OgłoszenieObserwowane ogłoszenia znajdują się w "Moje konto"
  Data publikacji: 2021-09-15
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira

Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.143.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach Kontraktu ,,3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira".

Kontrakt w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły ujęty w Planie Realizacji Zamówień Projektu pod pozycją: 3A.5

Głównym celem Projektu jest:

1) ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry,

2) ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej,

3) ochrona przed powodzią Górnej Wisły,

4) modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania

Roboty należy prowadzić zgodnie z następującymi decyzjami administracyjnymi

1) Decyzja Wojewody Małopolskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji Nr 06/2021, z dnia 9 lipca 2021 r., znak sprawy: WI-VI.7840.1.4.2021. JCh.

2) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 24 marca 2020 r. (znak: OO.420.4.2.2019.BM) o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja postępowania

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212391 Bramy śluzowe
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111213 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113000 Roboty na placu budowy
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45246200 Budowa wałów rzecznych
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
71330000 Różne usługi inżynieryjne
45232200 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

M. Kraków, woj. małopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Rozbudowa korpusu lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku roboczym W1, według przekroju typowego W1, w km rob. wału W1 od 0+000 (km ewid.wału 90+525, km 90+530 rzeki Wisły) do km rob. wału W1 0+058 o długości 58m, szerokość

korony - 4,0m, nachyleniu skarpy odwodnej 1:2,5 oraz odpowietrznej 1:2,0

2. Rozbudowa korpusu lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku roboczym W2, według przekroju typowego W2, w km rob. wału W2 od 0+000 do km rob. wału W2 0+064 (km ewid. wału 90+674, km 90+620 rzeki Wisły) o długości 64m, szerokości

korony - 4,0m, nachyleniu skarpy odwodnej 1:2,5 oraz odpowietrznej 1:2,

3. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku roboczym W3, w km rob. wału W3 od 0+000 (km ewid. wału 90+560; km rob. wału W1 0+035) do km rob. wału W3 0+083 (km rob. wału W2 0+022) wraz z budową w jego ciągu wrót przeciwpowodziowych (bramy przeciwpowodziowej) w km rob. wału W3 0+043 (km 90+575 rzeki Wisły - oś wrót),

4. Budowa linii kablowych elektroenergetycznych w rurach osłonowych wraz z infrastrukturą zasilających obiekt wrót przeciwpowodziowych oraz jej infrastrukturę

5. Budowa linii kablowych teletechnicznych w rurach osłonowych wraz z infrastrukturą,

6. Budowa ogrodzenia i barier ochronnych

7. Budowa urządzeń kontrolno-pomiarowych, znaków żeglugowych oraz semaforów

8. Wycinka drzew

Szczegółowy zakres poszczególnych prac określa dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiar robót.

Przez okres realizacji Umowy o roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział:

1) zespołu ekspertów środowiskowych, złożonego z reprezentantów następujących specjalizacji:

a) botanik-fitosocjolog (siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin);

b) dendrolog (zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew);

c) zoolog-ekspert w zakresie bezkręgowców;

d) zoolog-ichtiolog (ryby);

e) zoolog-herpetolog (płazy i gady);

f) zoolog-ornitolog (ptaki);

g) zoolog-chiropterolog (nietoperze);

h) zoolog-teriolog (ssaki nielatające);

i) ekspert ds. ochrony wód;

2) zespołu ekspertów archeologów;

3) zespołu nadzoru saperskiego;

oraz wyznaczyć koordynatora ds. wdrażania PZŚ. Szczegółowe wymogi w powyższym zakresie zawiera Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu na roboty 3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira, który jest elementem dokumentacji przetargowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: x
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres rękojmi i gwarancji / Waga: x
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 410
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy pkt II.2.5 Kryteria udzielenia zamówienia. Kryteria oceny ofert ustalono zgodnie z wymogami umowy pożyczki. Szczegółowy opis kryterium oceny został zawarty w pkt 24 SIWZ - Kryteria oceny ofert.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/10/2021
Termin składania:2021-10-15
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 15/10/2021 Czas lokalny: 10:30 Miejsce: Otwarcie ofert dokonuje się na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

M. Kraków, woj. małopolskie
Wadium:400.000 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/01/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2021
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Pomorska
E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl
Tel.: +48 126284373
Faks: +48 124301035
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45220000, 44212391, 45110000, 45111213, 45111291, 45113000, 45223500, 45231400, 45232000, 45233200, 45246200, 45246400
Numer dokumentu:462684-2021, KR.ROZ.2810.143.2021
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.