• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Budowa urządzeń podczyszczających przed istniejącym wylotem nr 43 na Nabrzeżu Holenderskim w Gdyni

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Budowa urządzeń podczyszczających przed istniejącym wylotem nr 43 na Nabrzeżu Holenderskim w Gdyni
Standard

Dane kontaktowe

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Roboty budowlane

Budowa urządzeń podczyszczających przed istniejącym wylotem nr 43 na Nabrzeżu

Holenderskim w Gdyni

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191920577

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rotterdamska 9

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-337

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 627 44 59

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: j.romanowska@port.gdynia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.gdynia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - porty, przystanie i porty

lotnicze

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sektorowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00283175/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-11-25 08:46

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa urządzeń podczyszczających przed istniejącym wylotem nr 43 na Nabrzeżu

Holenderskim w Gdyni

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa urządzeń podczyszczających przed istniejącym

wylotem nr 43 na Nabrzeżu Holenderskim w Gdyni, zgodnie z projektem budowlanym pt. „Projekt

budowy urządzeń podczyszczających przed istniejącym wylotem nr 43 na Nabrzeżu Holenderskim”,

opracowanym w listopadzie 2018 roku przez firmę: Pracownia Projektowa Elżbieta Wewiórska z

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00283175/01 z dnia 2021-11-25

2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane

siedzibą w Gdyni przy ul. Pasiecznej 20 oraz zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu wydanym przez Wojewodę Pomorskiego, znak: WI-II.7843.9.7.2019.MKP z dnia

02.04.2019r.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-12-22 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej opisane

warunki udziału w postępowaniu:

1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

2) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

3) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem

niezbędnej wiedzy i doświadczenia wyrażającego się wykonaniem

w okresie ostatnich 10 (słownie: dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

w sposób należyty i prawidłowo ukończonej co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z

remontem, budową lub przebudową sieci kanalizacyjnej

z urządzeniem potwierdzonej referencjami inwestorów.

b) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub

będzie dysponował w okresie obowiązywania Umowy

z Zamawiającym oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz skieruje do jej realizacji

osoby, które spełniają następujące wymagania i zgodnie z Prawem budowlanym mogą pełnić

samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi, tj.:

 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności

sanitarnej oraz posiadającym minimum 10 (słownie: dziesięć) lat doświadczenia zawodowego

liczonego od daty uzyskania uprawnień,

 kierownikami robót w branży sanitarnej i drogowej posiadającymi uprawnienia budowlane bez

ograniczeń w danej specjalności oraz posiadającymi minimum 3 (słownie: trzy) lata

doświadczenia zawodowego liczonego od daty uzyskania uprawnień.

Wymagana jest przynależność kierownika budowy oraz kierowników robót do właściwej izby

samorządu zawodowego.

4) warunek dotyczący sytuacji finansowej:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się sytuacją finansową

zapewniającą wykonanie zamówienia, tj. posiadaniem na dzień składania ofert ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych)

netto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest ryczałtowa

cena brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia – waga 100% (100 pkt.).

2. W celu przydzielenia punktów za cenę Zamawiający:

1) ustali ofertę o najniższej cenie i przydzieli jej najwyższą ilość punktów,

tj. 100 punktów;

2) pozostałym ofertom przydzieli punkty za cenę według udziału procentowego najniższej ceny

w stosunku do ceny danej oferty, tj. wg wzoru:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00283175/01 z dnia 2021-11-25

2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowla

Cn – całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia –

najniższa spośród badanych ofert;

Cb – całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia –

oferty badanej.

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która:

1) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie;

2) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ;

3) uzyskała najwyższą punktację w oparciu o podane kryterium oceny.

4. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę podlega zaokrągleniu do drugiego miejsca po

przecinku, z zachowaniem matematycznych reguł zaokrąglania.

5. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie będzie podlegała

zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na niekorzyść Zamawiającego.

6. Waluta ceny – PLN.

7. W przypadku gdy powstanie różnica pomiędzy zaoferowaną ceną netto a ceną brutto, jako

wiążącą Zamawiający przyjmie oferowaną cenę brutto i dokona stosownych obliczeń

rachunkowych i korekt w treści oferty.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia łącznego

zabezpieczenia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz zabezpieczenia należytego

wykonania Umowy w łącznej wysokości 3% (słownie: trzy procent) wynagrodzenia netto

określonego w Umowie nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed podpisaniem Umowy.

2. Zabezpieczenie z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady służy pokryciu zobowiązań

Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady, a zabezpieczenie należytego

wykonania Umowy, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

przez Wykonawcę wynikających z Umowy zobowiązań.

3. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę oraz treść

wymaganego zabezpieczenia.

Dziękujemy za wysłane grafiki.