• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Budowa umocnienia dna

Standard

Dane kontaktowe

Data dodania: 2022-08-10
Kategoria: przetarg nieograniczony - Polska
Przedmiot: Budowa umocnienia dna
Organizator: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A
Adres: Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, powiat Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax: tel. 58 737 91 00 fax 737 93 08
E-mail: info@portgdansk.pl
Opis: Budowa umocnienia dna przy Nabrzeżu Przemysłowym III-1 ÷ III-6 oraz wymiana linii odbojowej Nabrzeża Przemysłowego III-1 i III-2 w Porcie Gdańsk
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa umocnienia dna przy Nabrzeżu Przemysłowym (od pkt 36 do 37), remont drobnych uszkodzeń nabrzeża i jego wyposażenia oraz wymiana linii odbojowej na odcinku III-1 i III-2 (od pkt 36 do 36c).
2. Zamówienie zostało podzielone na sześć odcinków o następującej długości:
a) odcinek III-1 - część Nabrzeża Przemysłowego o długości 250,6 m zawarta między pkt 36-36b;
b) odcinek III-2 - część Nabrzeża Przemysłowego o długości 100,6 m zawarta między pkt 36b-36c;
c) odcinek III-3 - część Nabrzeża Przemysłowego o długości 169 m zawarta między pkt 36c-36d;
d) odcinek III-4 - część Nabrzeża Przemysłowego o długości 125 m zawarta między pkt 36d-36e;
e) odcinek III-5 - część Nabrzeża Przemysłowego o długości 75 m zawarta między pkt 36e-36f;
f) odcinek III-6 - część Nabrzeża Przemysłowego o długości 82,1 m zawarta między pkt 36f-37.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) i załączonej do niego dokumentacji.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Miejsce i termin składania: TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2022-08-26 09:40
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - Ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk (pokój nr 10B - kancelaria ogólna)
Termin składania: 2022-08-26
Otwarcie: Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego - Ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk (pokój nr 9A) Termin otwarcia ofert: 26.08.2022 r. godz. 10:00.
Miejsce i termin realizacji: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 110 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wadium: 330.000 PLN
Wymagania: 3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:
a) § 7 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 Regulaminu udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy,
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. posiadają kompetencje lub uprawnienia do określonej działalności zawodowej;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia, w szczególności:
a) dysponują niezbędnym doświadczeniem i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda spełnia poniższe wymagania:
- wartość roboty budowlanej jest nie mniejsza niż 2.000.000 PLN netto;
- robota polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie morskiej budowli hydrotechnicznej, w zakres której wchodziło wykonanie umocnienia dna gabionami na powierzchni min. 2.000 m2 i głębokości min. 9 m.
Warunek nie podlega sumowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, doświadczeniem w wykonaniu dwóch robót musi wykazać się jeden podmiot.
b) dysponują lub będą dysponowali i skierują do realizacji zamówienia:
- Kierownika budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu przynajmniej dwiema robotami budowlanymi, z których każda polegała na budowie, przebudowie lub remoncie morskiej budowli hydrotechnicznej z wykonaniem umocnienia dna gabionami na powierzchni min. 1.000 m2 i głębokości min. 9 m;
- Kierownika robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie morskiej budowli hydrotechnicznej, w zakres której wchodziło wykonanie umocnienia dna gabionami na powierzchni min. 1.000 m2 i głębokości min. 9 m.
Wszystkie z ww. osób muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Ilekroć mowa o uprawnieniach budowlanych lub kierowaniu robotami, powyższe pojęcia należy interpretować zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), lub w Konfederacji Szwajcarskiej, stosownie do art. 12a Prawa budowlanego oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub polegający na zdolnościach innych podmiotów ww. warunek mogą spełniać łącznie.
Wartości wyrażone w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu publikowanego przez NBP dla danej waluty (tabela A) z dnia dokonania odbioru roboty budowlanej.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia określone w rozdz. 6 SIWZ.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy (Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa Zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk z dnia 13 lutego 2020 r.), opublikowanym pod adresem: https://przetargi.portgdansk.pl/.
Na ww. stronie zamieszczona jest również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 100%
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Kod CPV: 45240000-1
Numer dokumentu: 2022/BZP 00299606, NPR/IH/2022/026
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki Specyfikacja


O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Bezpieczny port w biznesie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.