• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Budowa turbiny wiatrowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:"Budowa turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu o mocy maksymalnej 10 kW wraz z magazynem energii dla firmy REAL ESTATE Sp.j.".
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.04.01.00-28-0006/20 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwo Real Estate Burza Gołaszewski Wardaszko Spółka Jawna

Część 1
Budowa turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu z magazynem

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem inwestycji jest budowa turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu o mocy maksymalnej 10 kW wraz z magazynem energii. Turbina będzie pracowała w systemie off-grid we współpracy z siecią elektroenergetyczną. Inwestycja zostanie zrealizowana na działce nr 36/22 w miejscowości Olsztyn. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a inwestycja jest z nim zgodna.
Graniczne parametry techniczne turbiny:
o Średnica wirnika turbiny maks: 4,3m,
o Wysokość turbiny maks. 5,6m,
o Prędkość startowa maks. 1,2 m/s,
o Waga całkowita maks. 870 kg,
o Moc maksymalna 10kW,
o typ turbiny - pionowa,
o Hamulec elektromagnetyczny,
o Inwerter 3-faz dostosowany do mocy elektrowni
o ochrona antykorozyjna turbiny-anodowanie, cynkowanie, powłoka lakiernicza
Planowany do realizacji mikrowiatrak zamontowany zostanie na słupie e 16,5/25 wraz z fundamentem betonowym z betonu min. B-15. Turbin ma zostać uziemiona a wartość uziemienia ma wynosić R<10?. Generatory będą połączone przewodem YKY4x4mm2 do beztransformatorowych inwerterów wiatrowych wraz z rezystorem hamującym. Inwertery zostaną zamontowane na zewnętrznych ścianach obiektów.
Graniczne parametry techniczne systemu magazynowania energii:
o 1 falownik o parametrach: moc maksymalna wyjściowa 10000 VA, sprawność cn. 96%,
o min 4 akumulatory o pojemności ok. 5,8 kwh każdy, typ baterii Li-On lub LifePO,
o ilość cykli >6000,
o efektywność ładowania min. 99%.
Wymagania minimalne dotyczące jakości, gwarancji i składowania materiałów
Wszystkie materiały stosowane podczas wykonywania prac budowlanych przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, dopuszczenie do powszechnego obrotu i zastosowania w budownictwie oraz spełnić wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-06
Termin składania:2022-06-06
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-07-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Budowa turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu
Wadium:5 000,00 zł
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie przewidziano
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany zawartej umowy:
o zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia - po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów;
o wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach- uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy.
o aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów).
o Zmiany wynagrodzenia - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym w tym okresie: co najmniej 1 robotę budowlaną polegającej na dostawie i instalacji turbiny wiatrowej pionowej o mocy nie mniejszej niż 9 kW, a roboty budowlane te zostały wykonane należycie;
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiada ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii(art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
a) Wykonawca będzie posiadał aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - (załącznik nr 1 do zapytania),
2) Oświadczenie że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - (załącznik nr 2 do zapytania).
3) wykaz wykonanych robót budowlanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej, z podaniem ich dat wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały były lub są wykonywane wraz załączonymi dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. (załącznik nr 3 do zapytania),
4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia -(załącznik nr 4 do zapytania).
5) Karty katalogowe oferowanych produktów,
6) Polisa OC o wartości zgodnej z zapytaniem wraz z potwierdzaniem opłaty,
7) Podpisana oferta.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-20
Data ostatniej zmiany
2022-05-20 11:11:19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1 - Cena oferty brutto - waga kryterium 60 %
Kryterium szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 2 - Gwarancja na prace instalacyjne w latach- waga kryterium 40 %
Kryterium szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Grzegorz Wardaszko
tel.:
e-mail: g.wardaszko@onet.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31121300-3, 31121340-5, 42112000-7, 45000000-7, 45251160-0
Numer dokumentu:2022-12359-109808
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.