• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Budowa slipu i pomostu pływającego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia - budowa slipu
i pomostu pływającego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. ,,Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia - budowa slipu i pomostu pływającego".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) budowa slipu (pochylni) schodzącej z lądu w głąb wody;
2) budowa pomostu pływającego wraz z wyposażeniem;
3) budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Piotra Bieleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ,,X-BUD Piotr Bielecki"; części składowe dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. Wykonawca będzie wykonywał prace z
uwzględnieniem standardów dotyczących ochrony, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, zawartych w załączniku nr 1
pt. ,,Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym" do ,,Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2028", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 699/2021 Rady Miasta Torunia z dnia 9
września 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028".
4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich obowiązków wynikających ze specyfikacji warunków zamówienia (zwanej również ,,SWZ") wraz z załącznikami.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych,
drogowych i hydrotechnicznych związanych z budową slipu i pomostu pływającego.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik do SWZ
6. Zapisy dot. równoważności zawarte są w pkt 6 SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.torun.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl
.2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Pani Kamila Góral za pośrednictwem Platformy
zakupowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl. 3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia: https://umtorun.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie
powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie ,,zarejestruj się". 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców - Regulacje i procedury procesu zakupowego https://umtorun.ezamawiajacy.pl. 5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach zgodnych z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. 7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający
w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem
Platformy e-Zamawiający w zakładce "ZADAJ PYTANIE" 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 10. W
przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.11. Zamawiający treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej - Platformie e-Zamawiający.12. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść swz. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na Platformie e-Zamawiający.13. Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, email: oneplace.admin@marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń,
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń b) inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel.
56 611 8802, e-mail: iod@um.torun.pl; c) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 20219 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej,,ustawa Pzp";e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;2. Nie przysługuje Pani/Panu:- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umtorun.ezamawiajacy.pl/pn/umtorun/demand/notice/public/73422/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2022-10-14
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Wadium w wysokości: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją:
nr 106/2022 - ,,Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia - budowa slipu i pomostu pływającego".
Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 106/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. ,,Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia - budowa slipu i pomostu pływającego".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) budowa slipu (pochylni) schodzącej z lądu w głąb wody;
2) budowa pomostu pływającego wraz z wyposażeniem;
3) budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Piotra Bieleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ,,X-BUD Piotr Bielecki"; części składowe dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. Wykonawca będzie wykonywał prace z
uwzględnieniem standardów dotyczących ochrony, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, zawartych w załączniku nr 1
pt. ,,Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym" do ,,Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2028", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 699/2021 Rady Miasta Torunia z dnia 9
września 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028".
4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich obowiązków wynikających ze specyfikacji warunków zamówienia (zwanej również ,,SWZ") wraz z załącznikami.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych,
drogowych i hydrotechnicznych związanych z budową slipu i pomostu pływającego.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik do SWZ
6. Zapisy dot. równoważności zawarte są w pkt 6 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45243200-4 - Roboty budowlane w zakresie falochronów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj. budowa slipu (pochylni)
schodzącej z lądu w głąb wody, budowa pomostu pływającego wraz z wyposażeniem, budowa miejsc postojowych dla samochodów
osobowych w lokalizacji, o której mowa w pkt 1.1. SWZ. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 227 642,27 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust. 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest
jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót
budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dowolne roboty budowlane o wartości robót min. 500 000,00 zł brutto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy podmiotowy środek dowodowy składa każdy z Wykonawców odrębnie.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty - wypełniony załącznik nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1. dowód wniesienia wadium (w oryginale)
2. pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
3. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
4. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)
5. Wykaz rozwiązań równoważnych (o ile dotyczy)
6. zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy)
7. tabela wynagrodzenia ryczałtowego
Tabela wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na poszczególne elementy zadania/rodzaje robót (załącznik do wzoru umowy). Tabela na etapie badania i oceny ofert będzie pełniła funkcje wyłącznie informacyjną.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium w wysokości: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją:
nr 106/2022 - ,,Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia - budowa slipu i pomostu pływającego".
Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt 14.1. a)
SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku
do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;
c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców;
2) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi
w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu,
wykrycie wad istotnych;
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która spowodowana będzie :
a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczególności:
- klęsk żywiołowych;
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;
- wysokiego/ niskiego poziomu wody w rzece Wiśle uniemożliwiającego prowadzenie prac;
- niewypałów i niewybuchów;
- wykopalisk archeologicznych;
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych
sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);
b) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą:
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
c) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez Użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym terenie budowy, a także w przypadkach przerwania robót
objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw;
d) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-10
Kod CPV:45000000-7, 45233140-2, 45243200-4
Numer dokumentu:2022/BZP 00367454, 106/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.