• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Budowa pomostów pływających oraz przystani kajakowych wraz z polem biwakowym

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Budowa pomostów pływających oraz przystani kajakowych wraz z polem biwakowym
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Budowa pomostów pływających oraz przystani kajakowych w 0+925 i 0+980 km rzeki Chełst wraz z polem biwakowym
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa pomostów pływających oraz przystani kajakowych w 0+925 i 0+980 km rzeki Chełst wraz z polem biwakowym
2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej pn. Budowa pomostów pływających oraz przystani kajakowych w 0+925 i 0+980 km rzeki Chełst wraz z polem biwakowym wykonanej przez NAVPRO Sp. z o. o. stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SWZ
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
o budowę pomostów pływających
o budowę przystani kajakowych
o usuniecie kolizji z infrastruktura podziemną
o budowę pola biwakowego
o urządzenie pola biwakowego i przestani kajakowych w niezbędną infrastrukturę i obiekty
Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które stanowią załączniki SWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.
W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,,nierównoważności" zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w Dokumentacji projektowej. Dopisuje się wyraz ,,lub równoważny" do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Dokumentacji projektowej. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w Dokumentacji projektowej. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ.
W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany ,,płyty ażurowe typu MEBA". Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest posiadanie przez płytę otworów, które sprawiają, że jest ażurowa oraz materiał z którego jest wykonana, tj. beton. Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie ażurowy oraz betonowy, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.
W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany ,,urządzenie do pompowania ścieków, np. typu Sanitop". Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest funkcja pompowania ścieków, która urządzenie musi posiadać. Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie pompował ścieki, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.
W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany ,,pręty ocynowane typu ,,Galmar". Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest ocynowanie prętów i materiał z jakiego są wykonane, tj. stal. Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie prętem stalowym i będzie ocynowany, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.
W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany ,,taśma izolacyjna typu DENSO". Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest izolacyjność taśmy. Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie izolacyjny i będzie taśmą, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.
W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany ,,Pompo-rozdrabniacz np. Grundfos Sololift WC-3". Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest objętość zbiornika, która musi wynosić minimum 8 litrów oraz przepływ, który musi wynosić ok. Qmax=149 l/min (lub zamiennie o parametrach tłoczenia: ok. 5m w pionie i ok. 100m w poziomie). Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie posiadał minimum te parametry, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.
W dokumentacji projektowej znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych i systemów referencji technicznych więc, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i dodaje do każdej normy, oceny technicznej i systemu referencji technicznych wyrazy ,,lub równoważny".
Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.
Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem.
Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy oraz kierownikami robót w odpowiednich branżach.
Dla przystani przy Ul. 10 Marca:
Należy zastosować geowłókninę separacyjną pod konstrukcją ciągów pieszych i samochodowych.
Należy wykonać tablicę z regulaminem korzystania z przystani - 2 sztuki na podstawie rysunku nr 15 ,,Tablica". Tekst regulaminu zostanie ustalony z Zamawiającym po zawarciu umowy.
Należy zastosować oznakowanie wodne zgodne z dedykowanym systemem oznakowania PSK.
Dla przystani przy Ul. Tysiąclecia:
Należy zastosować geowłókninę separacyjną pod konstrukcją ciągów pieszych i samochodowych.
Należy zastosować maty wiklinowe jako osłonę przestrzeni we wiatach jako wykonane w ramce z listew drewnianych.
Należy wykonać tablicę z regulaminem korzystania z przystani - 2 sztuki na podstawie rysunku nr 15 ,,Tablica". Tekst regulaminu zostanie ustalony z Zamawiającym po zawarciu umowy.
Należy zastosować oznakowanie wodne zgodne z dedykowanym systemem oznakowania PSK.
Palenisko ma zostać wykonane i obłożone kamieniami.
W branży hydrotechnicznej dla obu przystani: szerokość dolnej półki musi mieć około min. 50 cm
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/leba
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/leba
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/leba
2. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na platformie zakupowej. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/leba Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza Wyślij wiadomość. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP)
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: iwona.mielewczyk@leba.eu.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: iwona.mielewczyk@leba.eu. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łebie, ul.Kościuszki 90, 84-360 Łeba, tel. 598661510;
2.
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łebie jest Pan Radosław Czyżewski, kontakt: adres e-mail: radoslaw.czyzewski@leba.eu, telefon 59 8661 510 wew. 44;
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/leba/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-06 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/leba
Termin składania:2022-05-06
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-05-06 11:05
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.24.2022.MJ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 512780,50 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa pomostów pływających oraz przystani kajakowych w 0+925 i 0+980 km rzeki Chełst wraz z polem biwakowym
2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej pn. Budowa pomostów pływających oraz przystani kajakowych w 0+925 i 0+980 km rzeki Chełst wraz z polem biwakowym wykonanej przez NAVPRO Sp. z o. o. stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SWZ
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
o budowę pomostów pływających
o budowę przystani kajakowych
o usuniecie kolizji z infrastruktura podziemną
o budowę pola biwakowego
o urządzenie pola biwakowego i przestani kajakowych w niezbędną infrastrukturę i obiekty
Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które stanowią załączniki SWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.
W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,,nierównoważności" zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w Dokumentacji projektowej. Dopisuje się wyraz ,,lub równoważny" do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Dokumentacji projektowej. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w Dokumentacji projektowej. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ.
W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany ,,płyty ażurowe typu MEBA". Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest posiadanie przez płytę otworów, które sprawiają, że jest ażurowa oraz materiał z którego jest wykonana, tj. beton. Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie ażurowy oraz betonowy, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.
W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany ,,urządzenie do pompowania ścieków, np. typu Sanitop". Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest funkcja pompowania ścieków, która urządzenie musi posiadać. Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie pompował ścieki, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.
W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany ,,pręty ocynowane typu ,,Galmar". Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest ocynowanie prętów i materiał z jakiego są wykonane, tj. stal. Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie prętem stalowym i będzie ocynowany, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.
W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany ,,taśma izolacyjna typu DENSO". Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest izolacyjność taśmy. Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie izolacyjny i będzie taśmą, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.
W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany ,,Pompo-rozdrabniacz np. Grundfos Sololift WC-3". Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest objętość zbiornika, która musi wynosić minimum 8 litrów oraz przepływ, który musi wynosić ok. Qmax=149 l/min (lub zamiennie o parametrach tłoczenia: ok. 5m w pionie i ok. 100m w poziomie). Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie posiadał minimum te parametry, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.
W dokumentacji projektowej znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych i systemów referencji technicznych więc, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i dodaje do każdej normy, oceny technicznej i systemu referencji technicznych wyrazy ,,lub równoważny".
Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.
Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem.
Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy oraz kierownikami robót w odpowiednich branżach.
Dla przystani przy ul. 10 Marca:
Należy zastosować geowłókninę separacyjną pod konstrukcją ciągów pieszych i samochodowych.
Należy wykonać tablicę z regulaminem korzystania z przystani - 2 sztuki na podstawie rysunku nr 15 ,,Tablica". Tekst regulaminu zostanie ustalony z Zamawiającym po zawarciu umowy.
Należy zastosować oznakowanie wodne zgodne z dedykowanym systemem oznakowania PSK.
Dla przystani przy ul. Tysiąclecia:
Należy zastosować geowłókninę separacyjną pod konstrukcją ciągów pieszych i samochodowych.
Należy zastosować maty wiklinowe jako osłonę przestrzeni we wiatach jako wykonane w ramce z listew drewnianych.
Należy wykonać tablicę z regulaminem korzystania z przystani - 2 sztuki na podstawie rysunku nr 15 ,,Tablica". Tekst regulaminu zostanie ustalony z Zamawiającym po zawarciu umowy.
Należy zastosować oznakowanie wodne zgodne z dedykowanym systemem oznakowania PSK.
Palenisko ma zostać wykonane i obłożone kamieniami.
W branży hydrotechnicznej dla obu przystani: szerokość dolnej półki musi mieć około min. 50 cm
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45213353-2 - Roboty instalacyjne w zakresie pomostów do wsiadania dla pasażerów

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia: podobne roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego o kodach CPV określonych w tym zamówieniu. Wielkość lub zakres zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:
1) cena oferty - 60%
2) okres gwarancji - 40%
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) Punkty w kryterium cena brutto oferty w PLN wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania trzeciego miejsca po przecinku - poniżej 5 końcówkę pomija się, powyżej i równe 5 zaokrągla się w górę) wg poniższego wzoru:

C= (Cmin/Cx) x 60 pkt.

gdzie:
C - przyznane punkty w kryterium ceny oferty brutto w PLN;
Cmin - najniższa cena oferty brutto w PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cx - cena brutto w PLN badanej oferty.

2) Punkty w kryterium okres gwarancji, zostaną przyznane wg następujących zasad:
Okres gwarancji - maksymalnie 40 pkt. (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące)
Przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt.
W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji do obliczeń Zamawiający przyjmie wartość 84 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, w której wskaże okres gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta będzie potraktowana jako niezgodna z treścią SWZ i zostanie odrzucona, w przypadku gdy Wykonawca nie wpisze nic w tym kryterium oceny, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość minimalną gwarancji, tj. 36 miesięcy.

X =(długość okresu gwarancji w ofercie ocenianej -36/84-36)x 40 pkt.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączą ocenianych ofert na podstawie poniższego wzoru:

E = C + X
gdzie:

E - łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny,
C - liczba punktów w kryterium ceny oferty brutto w PLN,
X - liczba punktów w kryterium okres gwarancji,

4. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku - poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długośc okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy pzp dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną o wartości min. 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektu budowlanego związanego z transportem wodnym lub kładki lub pomostu lub zejścia na plażę (należy przez to rozumieć budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór - załącznik nr 4 SWZ) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną o wartości min. 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektu budowlanego związanego z transportem wodnym lub kładki lub pomostu lub zejścia na plażę (należy przez to rozumieć budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) - z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu - załącznik nr 5 do SWZ);
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 działu IV SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:
o oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
o zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
3. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
4. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowią załączniki nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej
2. Zmiana umowy w zakresie ceny:
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.
3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji:
1) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;
2) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy stron Umowy;
3) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie, mrozy) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); Uznaje się, że powyższe zjawiska atmosferyczne wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli wystąpią w porze roku, w której z definicji nie występują;
4) działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót mających bezpośredni wpływ na termin wykonania;
5) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;
6) wystąpienie warunków gruntowo - wodnych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie)robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
7) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub niewypałów lub niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, itp.;
8) konieczność usunięcia błędów lub wad w dokumentacji projektowej albo konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które maja wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
9) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy
10) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;
11) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji
12) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej konieczność wstrzymania kluczowych robót z uwagi na brak materiałów lub nieobecność pracowników.
4. Zmiana terminu realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas równy okresowi przerwy lub przestoju, określonych w ust. 3.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:
1) cena oferty - 60%
2) okres gwarancji - 40%
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) Punkty w kryterium cena brutto oferty w PLN wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania trzeciego miejsca po przecinku - poniżej 5 końcówkę pomija się, powyżej i równe 5 zaokrągla się w górę) wg poniższego wzoru:

C= (Cmin/Cx) x 60 pkt.

gdzie:
C - przyznane punkty w kryterium ceny oferty brutto w PLN;
Cmin - najniższa cena oferty brutto w PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cx - cena brutto w PLN badanej oferty.

2) Punkty w kryterium okres gwarancji, zostaną przyznane wg następujących zasad:
Okres gwarancji - maksymalnie 40 pkt. (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące)
Przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt.
W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji do obliczeń Zamawiający przyjmie wartość 84 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, w której wskaże okres gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta będzie potraktowana jako niezgodna z treścią SWZ i zostanie odrzucona, w przypadku gdy Wykonawca nie wpisze nic w tym kryterium oceny, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość minimalną gwarancji, tj. 36 miesięcy.

X =(długość okresu gwarancji w ofercie ocenianej -36/84-36)x 40 pkt.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączą ocenianych ofert na podstawie poniższego wzoru:

E = C + X
gdzie:

E - łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny,
C - liczba punktów w kryterium ceny oferty brutto w PLN,
X - liczba punktów w kryterium okres gwarancji,

4. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku - poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długośc okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-04
Kod CPV:45000000-7, 45112720-8, 45212140-9, 45213353-2, 45232000-2
Numer dokumentu:2022/BZP 00125987, RI.271.24.2022.MJ
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.