• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Budowa opasek brzegowych na trzech odcinkach brzegu morskiego w miejscowości Kołobrzeg, Międzywodzie i Jarosławiec

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Budowa opasek brzegowych na trzech odcinkach brzegu morskiego w miejscowości Kołobrzeg, Międzywodzie i Jarosławiec
Standard

Dane kontaktowe

Budowa opasek na trzech odcinkach brzegu morskiego w miejscowości Kołobrzeg,

Międzywodzie i Jarosławiec.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 44 03 523

1.5.8.) Numer faksu: 91 4403 441

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa opasek na trzech odcinkach brzegu morskiego w miejscowości Kołobrzeg,

Międzywodzie i Jarosławiec.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53cc9261-f044-11eb-b885-f28f91688073

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130726/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 11:33

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016647/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa opaski brzegowej w Międzywodziu, zjazd przy ul. Szkolnej, km 394,190-394,390

(wschód)

1.1.14 Budowa opaski brzegowej w Międzywodziu zjazd przy ul. Szkolnej, km 394,390-394,590

(zachód)

1.1.15 Budowa opaski brzegowej w Kołobrzegu, km 335,340-335,375

1.1.21 Zabezpieczenie zatoki erozyjnej poligon Ustka km 244,60 - 244,80

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10)

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,

tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV

2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji

w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

11) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe

złożenie podpisu elektronicznego:

a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji

wpieranej przez producenta,

b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji

1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika

sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny

platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga

to uprawnień administracyjnych na komputerze,

c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za

obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir

SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy

przeładować bieżącą stronę,

d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą

kryptograficzną do komputera,

12) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB

w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,

wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,

gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,

13) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony

przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –

format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez

zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,

14) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zamawiający informuje:

1) Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzanym

postępowaniem o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w

Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej Administratorem.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach

dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub numerem telefonu:

91-44 03 309 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania o

udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wykonania zlecenia lub usługi – zgodnie z

wymogami przepisów prawa, min. Z art. 6 ust.1 lit.b,c lub e RODO, ustawą z 11 września 2019 r –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129 ze zm.

4) Administrator będzie przetwarzać wyłącznie niezbędne dane osobowe, w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) NIP, numer REGON, numer KRS,

c) adres siedziby, adres korespondencyjny, adres zamieszkania.

5) Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od trwania zawartej umowy, a po jej zakończeniu od

okresu wymaganego kategorią archiwalną zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi

na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być w szczególności:

a) operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji,

b) bank realizujący usługi bankowe.

Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych osobowych;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub

niekompletne;

c) prawo do usunięcia danych osobowych – w razie, gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane

osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu

wywiązania sięa. z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której

dane osobowe dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w

zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

e) przenoszenia danych.

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania, jakim jest

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w

tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są też przekazywane do państwa trzecich lub

organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez

Platformę elektroniczną - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty

Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej,

na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod

adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.33.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu

wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) CZĘŚĆ 1 – „Budowa opaski brzegowej w Kołobrzegu (km 335,340 - 335,375)”

Przedmiotem zamówienia dla części I jest zaprojektowanie a następnie wykonanie robót

budowlanych polegających na budowie opaski brzegowej w Kołobrzegu

(km 335,340 - 335,375).

Szczegółowy zakres zamówienia to:

a) sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy opaski brzegowej;

b) budowa obiektu budowlanego w postaci opaski brzegowej kamiennej, narzutowej w

miejscowości Kołobrzeg, km 335,340 - 335,375 brzegu morskiego;

c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną

powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę.

Opaska brzegowa o łącznej długości ok. 35 m będzie miała formę narzutu kamiennego

ułożonego na geowłókninie, zabezpieczonego od strony wody palisadą z pali drewnianych

zwieńczonych płytami wielootworowymi żelbetowymi prefabrykowanymi.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia dla części I określono

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A oraz

w (PHU) Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 11A

do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) CZĘŚĆ 2 – „Budowa opaski brzegowej w Międzywodziu (km 394,190 - 394,590)”

Przedmiotem zamówienia dla części II jest zaprojektowanie a następnie wykonanie robót

budowlanych polegających na budowie opaski brzegowej w Międzywodziu

w km 394,190 - 394,590.

Szczegółowy zakres zamówienia to:

a) sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy opaski brzegowej;

b) budowa obiektu budowlanego w postaci opaski brzegowej kamiennej, narzutowej w

miejscowości Międzywodzie w km: 394,190 - 394,590 brzegu morskiego;

c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną

powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę.

Opaska brzegowa o łącznej długości ok. 400 m będzie miała formę narzutu kamiennego

ułożonego na geowłókninie, zabezpieczonego od strony wody palisadą z pali drewnianych

zwieńczonych płytami wielootworowymi żelbetowymi prefabrykowanymi.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia dla części II określono

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B oraz

w (PHU) Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 11B

do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) CZĘŚĆ 3 – „Budowa opaski brzegowej w Jarosławcu na terenie Centralnego Poligonu Sił

Powietrznych km: 244,60 - 244,80”

Przedmiotem zamówienia dla części III jest zaprojektowanie a następnie wykonanie robót

budowlanych polegających na budowie opaski brzegowej w Jarosławcu

na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych km: 244,60 - 244,80.

Szczegółowy zakres zamówienia to:

a) sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy opaski brzegowej;

b) budowa obiektu budowlanego w postaci opaski brzegowej kamiennej, narzutowej w

miejscowości Jarosławiec km: 244,60 - 244,80 brzegu morskiego;

c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną

powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę.

Opaska brzegowa o łącznej długości ok. 200 m będzie miała formę narzutu kamiennego

ułożonego na geowłókninie, zabezpieczonego od strony wody palisadą z pali drewnianych

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

zwieńczonych płytami wielootworowymi żelbetowymi prefabrykowanymi.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia dla części III określono

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C oraz

w (PHU) Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 11C

do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden

milion złotych) lub 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w przypadku składania oferty

tylko dla części I.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty podobne do objętych

przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy

złotych) brutto każda lub jednej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie:

jeden milion złotych).

lub w przypadku składania przez wykonawcę oferty tylko dla części I, wykonawca wykaże

wykonanie dwóch robót budowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia o wartości nie

mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda lub

jednej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.

Za pracę podobną Zamawiający uzna pracę w systemie zaprojektuj i wybuduj - związaną z

projektowaniem i budową morskich budowli hydrotechnicznych

lub podobnych obiektów zawierających głębokie fundamentowanie w strefie bezpośredniego

oddziaływania morza.

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami

skierowanymi do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi,

uprawnieniami i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone:

1) co najmniej 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko:

Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalnościach: inżynieryjnej hydrotechnicznej lub równoważne;

Osoba ta musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej

2 (dwóch) zakończonych robotach budowlanych związanych

z budową/przebudową/remontem morskich budowli hydrotechnicznych w strefie bezpośredniego

oddziaływania morza o wartości minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto

każda lub jednej na minimum 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto.

lub w przypadku składania przez wykonawcę oferty tylko dla części I - Kierownik musi posiadać

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej 2 (dwóch) zakończonych

robotach budowlanych związanych

z budową/przebudową/remontem morskich budowli hydrotechnicznych w strefie bezpośredniego

oddziaływania morza o wartości minimum 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy

złotych) brutto każda lub jednej na minimum 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, chyba,

że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – sporządzonych nie wcześniej niż 3

miesiące przed jej złożeniem,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: c) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł brutto ( słownie: jeden milion złotych) lub 500 000,00 zł

(słownie: pięćset tysięcy złotych) w przypadku składania oferty tylko dla części I.

d) wykaz robót – stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

Referencje muszą określać co najmniej: podmiot na rzecz którego realizowano roboty budowlane,

zakres przedmiotowy, termin realizacji oraz wartość wykonanej roboty budowlanej.

W przypadku kiedy referencja nie zawiera wymaganych informacji, do referencji należy dołączyć inne

dokumenty (np. kopie umów, protokoły odbioru itp.),

z których będą wynikać niezbędne informacje.

e) wykaz osób spełniających warunek, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 2 pkt 4) litera b) SWZ –

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (wraz z podaniem daty uzyskania

uprawnień), doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający

ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.

1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia składają dokumenty w następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – każdy z wykonawców;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – każdy

z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu;

3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 – każdy z

wykonawców;

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

4) wykaz robót budowlanych – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę

wspólną;

5) wykaz osób – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

6) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –

każdy z wykonawców;

7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z

wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są

wprowadzane w formie aneksu oraz nie mogą wykraczać poza treść art.454 ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

2. Zamawiający na podstawie art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września

2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w

następującym zakresie:

2.1. zmiana terminu zakończenia robót nastąpić może wyłącznie za zgodą Zamawiającego i

jedynie w przypadku wystąpienia przeszkód nieleżących

po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy

takich jak:

2.1.1. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, tj. wiatru

o sile powyżej 4°B z kierunków północnych tj. od północno-zachodniego do północno

wschodniego, lub stanu wody powyżej + 0,4 m npm.,

2.1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia

przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,

- natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

2.1.3. wstrzymanie prac na podstawie decyzji organu administracji budowlanej.

2.2 w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin zakończenia prac zostanie

przesunięty o rzeczywisty czas trwania przeszkód.

2.3 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o

niemożliwości kontynuowania prac.

3 Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w zakresie terminu, sposobu wykonania prac

lub wynagrodzenia będącą następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, a które mają wpływ na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub

zasadność wprowadzenia w odpowiednim zakresie zmian postanowień umowy;

4 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa w przypadku zmiany ustawowej stawki

podatku od towarów i usług (VAT) dla Przedmiotu Umowy, odpowiednio do wprowadzonej

zmiany;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130726/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.

95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-13 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma elektroniczna https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Dziękujemy za wysłane grafiki.