• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Kopia ,,Budowa dwóch elektrowni wiatrowych EW6 i EW 9 o mocy 2 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.04.01.02-10-0120/18 - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego poprzez budowę elektrowni wiatrowej EW6, EW9 przez Spółkę ENERWIND

Część 1
Roboty budowlane

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
,,Budowa dwóch elektrowni wiatrowych EW6 i EW 9 o mocy 2 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Część I: 1.1.1. roboty budowlane, elektryczne, montażowe oraz pozostałe roboty towarzyszące
w związku z budową Elektrowni na działkach budowlanych o numerach odpowiednio - EW6: 18,19, 20, 21 i 22 obręb Wola Niechcicka Stara gm. Rozprza, EW9: 18,19 obręb Świerczyńsko gm. Rozprza (,,Teren Budowy"), sporządzenie dokumentacji powykonawczej, ewentualnie dokumentacji zamiennej oraz utrzymanie porządku na Terenie Budowy i jego otoczenia ("Roboty Budowlane");
1.1.2. wybudowanie 1 fundamentu (stopy fundamentowej) pod każdą z Elektrowni;
1.1.3. montaż pierścieni do Elektrowni dostarczonych przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego w Postępowaniu, w Części 2, tj. dostawa elektrowni wiatrowej: (i) EW6 wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, na działkę 18,19, 20, 21 i 22 obręb Wola Niechcicka Stara gm. Rozprza oraz (ii) EW9 wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, na działkę 18,19 obręb Świerczyńsko gm. Rozprza (,,Dostawca");
1.1.4. w przypadku, gdyby Wykonawca wykonywał roboty budowlane z uwzględnieniem rozwiązań równoważnych zaproponowanych w ofercie - sporządzenie projektu wykonawczego lub zamiennego i jego uzgodnienie z Zamawiającym, jeżeli będzie to konieczne;
1.1.5. opracowanie projektu wykonawczego, na potrzeby wybudowania stopy fundamentowej - dostosowującego Dokumentację Projektową do zaproponowanego w ofercie Dostawcy rozwiązania, tj. zaproponowanych do wybudowania Elektrowni;
1.1.6. wykonanie i prowadzenie dokumentacji budowy, nie wyłączając projektu powykonawczego,
1.1.7. przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy, który będzie możliwy po dokonaniu montażu Elektrowni przez wykonawcę wybranego w Części 3, tj. montaż i uruchomienie elektrowni wiatrowej: (i) EW6 oraz (ii) EW9 (,,Wykonawca Montażu");
1.1.8. złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i otrzymanie potwierdzenia o braku sprzeciwu właściwego organu (możliwe po dokonaniu montażu Elektrowni przez Wykonawcę Montażu oraz spełnienia przez niego pozostałych warunków),
1.1.9. obsługa geodezyjna w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej,
1.1.10. nadzór archeologiczny - jeżeli na etapie wykonania okaże się konieczny,
1.1.11. nadzór i obsługa geologiczna,
1.1.12. obsługa laboratoryjna,
1.1.13. organizacja i urządzenie Terenu Budowy,
1.1.14. współpraca z Zamawiającym, Dostawcą oraz Wykonawcą Montażu, w tym czuwanie nad koordynacją prac tych wykonawców,
1.1.15. inne prace i roboty budowlane przewidziane w Dokumentacji Projektowej także takie, które staną się niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
1.1.16. budowę niezbędnej infrastruktury energetycznej, w tym wewnętrznej linii kablowej tzw. Wewnętrznej Linii Zasilającej (WLZ) oraz kontenerowej rozdzielnicy Sn; zostaje
1.1.17. wybudowanie linii kablowej średniego napięcia łączącej Elektrownie z stacją rozdzielczą średniego napięcia oraz podłączenie podstacji do istniejącej linii kablowej;
1.1.18. złącze kablowe z punktem kontrolno-pomiarowym (stacja rozdzielcza średniego napięcia);
1.1.19. przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do zawarcia przez Zamawiającego umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji (między innymi instrukcji współpracy z siecią);
1.1.20. podłączenie elektrowni wiatrowej do KSE (Krajowego Systemu Energetycznego) zgodnie z warunkami przyłączenia
Okres gwarancji
min 36 miesięcy (kryterium wyboru oferty)

Część 2
DOSTAWA i serwis

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
,,Budowa dwóch elektrowni wiatrowych EW6 i EW 9 o mocy 2 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Część II 1.1.1. transport, dostawę i rozładunek na miejscu budowy, tj. odpowiednio: EW6 na działkach 18,19, 20, 21 i 22 obręb Wola Niechcicka Stara gm. Rozprza lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego (,,Teren Dostawy 1) oraz EW9 na działkach 18,19 obręb Świerczyńsko gm. Rozprza lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego (,,Teren Dostaw 2"; Teren Dostaw 1 oraz Teren Dostaw 2 będą zwane dalej łącznie ,,Terenami Dostaw", a każdy z osobna ,,Terenem Dostaw") dwóch kompletnych, fabrycznie nowych Elektrowni, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r.
1.1.2. zakup i instalację kompletnego systemu SCADA (Superiory Control And Data Acquistion), nadzorującego przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego dla każdej z Elektrowni. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych,
1.1.3. przystosowanie uzgodnionej trasy transportu turbin Elektrowni do przejazdu pojazdów nienormatywnych,
1.1.4. przekazanie kompletu dokumentów DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) dotyczących Elektrowni,
1.1.5. nadzór 1.1.6.: wykonaniem fundamentów Elektrowni 1.1.7. montażem Elektrowni
1.1.8. udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone Elektrownie
1.1.9. zapewnienie niezbędnego serwisu w okresie gwarancji i rękojmi
Okres gwarancji
min 36 miesięcy (kryterium oceny ofert)

Część 3
Montaż eletrowni EW 6 i EW 9

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
,,Budowa dwóch elektrowni wiatrowych EW6 i EW 9 o mocy 2 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Część III:
1.1. Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania (,,Przedmiot Umowy"):
1.1.1. wykonanie montażu Elektrowni dostarczonych przez wykonawcę Części 2 zamówienia, tj. dostawa elektrowni wiatrowej: (i) EW6 wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, na działkę 18,19, 20, 21 i 22 obręb Wola Niechcicka Stara gm. Rozprza oraz (ii) EW9 wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, na działkę 18,19 obręb Świerczyńsko gm. Rozprza (odpowiednio ,,Dostawca", ,,Część 2") wraz z ich uruchomieniem zgodnie z wytycznymi producenta Elektrowni, Dostawcy, w tym instrukcjami oraz innymi dokumentami przekazanymi w szczególności przez Dostawcę oraz Zamawiającego,
1.1.2. przeprowadzenie odpowiednich testów i sprawdzeń Elektrowni,
1.1.3. przygotowanie niezbędnego dokumentacji dotyczącej montażu Elektrowni oraz zasad jej użytkowania (,,Dokumentacja Techniczna");
1.1.4. współpraca z Dostawcą oraz wykonawcą Części 1 zamówienia, tj. wykonanie robót budowlanych oraz pozostałych robót towarzyszących w związku z budową elektrowni wiatrowej; (i) EW6 oraz (ii) EW9 (odpowiednio ,,Wykonawca Części 1", ,,Część 1") w zakresie niezbędnym do wykonania całego zamówienia w ramach Postępowania, w tym zapewnienie tym wykonawcom oraz Zamawiającemu udziału w odbiorze montażu, w prowadzeniu nadzoru nad montażem oraz uruchomieniu Elektrowni, w tym stosowanie się do wytycznych tych wykonawców oraz Zamawiającego; a także współpraca z powyższej wskazanymi podmiotami, a także z Zamawiającym w zakresie zgłoszeń do właściwych organów, uzyskiwania przewidzianych przepisami prawa zgód i zezwoleń, a także udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i wskazówek przydatnych do wykonania Elektrowni, w tym montażu zestawów tych Elektrowni w sposób zgodny z postanowieniami dokumentacji Postępowania, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
1.1.5. udział w:
1.1.5.1 montażu pierścieni Elektrowni wykonywanego przez Wykonawcę Części 1;
1.1.5.2 odbiorze wykonania stopy fundamentowej wraz z pierścieniem Elektrowni przez Wykonawcę Części 1, dostaw Elektrowni (w tym na żądanie Zamawiającego - pierścieni Elektrowni), w tym weryfikacja poprawności dostarczonych elementów Elektrowni oraz zgłaszanie uwag w tym zakresie uwag Zamawiającemu oraz Dostawcy;
1.1.6. odpowiedzialność oraz ponoszenie kosztów za składowanie Elektrowni od dnia dokonania odbioru dostaw Elektrowni i podpisania odpowiedniego protokołu odbioru dostaw przez Zamawiającego (z wyłączeniem pierścienia Elektrowni);
1.1.7. przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania przez Wykonawcę Części 1 zgłoszenia o zakończeniu budowy realizowanej w ramach Postępowania - w zakresie dotyczącym montażu;
1.1.8. udzielenie gwarancji i rękojmi na zamontowane Elektrownie;
1.1.9. inne prace przewidziane w Umowie, a także takie, które staną się niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w tej Części.
1.2. Dodatkowo w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:
1.2.1. uzyskania zezwolenia na przejazd odpowiednich pojazdów nienormatywnych oraz pojazdów technologicznych (typu betoniarki, koparki, wywrotki, dźwigi itp.) - o ile dotyczy,
1.2.2. odbudowy uszkodzonych dróg oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez transport nienormatywny lub technologiczny,
1.2.3. pokrycia wszystkich opłat o charakterze publicznoprawnym związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności opłat administracyjnych, podatków i ceł, bez względu na to, czy będą one płacone w Polsce, czy na terytorium państwa obcego,
1.2.4. uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w razie zaistnienia takiej konieczności,
1.2.5. zapewnienia przy realizacji Umowy ochrony środowiska wymaganej w działalności inwestycyjnej, w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego środowiska, naturalnego ukształtowania środowiska i stosunków wodnych. Wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych może następować tylko w zakresie koniecznym w związku z realizowaną w ramach Umowy inwestycją. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę lub jego podwykonawców jakichkolwiek szkód środowiskowych Wykonawca podejmie działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności koszty kar lub opłat nałożonych przez właściwe organy oraz koszty odszkodowań. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy tak, aby wszelkie emisje, w tym w szczególności stężenia zanieczyszczeń powietrza, ścieków i hałasu nie przekraczały poziomów przewidzianych prawem.
1.2.6. zapewnienia nadzoru, obsługi geologicznej oraz laboratoryjnej, o ile będą konieczne do nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy,
1.2.7. zapewnienia organizacji i urządzenia terenu budowy na działkach budowlanych o numerach odpowiednio - EW6: 18,19, 20, 21 i 22 obręb Wola Niechcicka Stara gm. Rozprza, EW9: 18,19 obręb Świerczyńsko gm. Rozprza (,,Teren Budowy"),
1.2.8. wykonania wszelkich czynności w celu zapewnienia dostaw wody oraz energii elektrycznej, a także innych mediów na potrzeby wykonania Przedmiotu Umowy, tj. poprzez:
1.2.8.1 zawarcie we własnym imieniu umów o dostawę/odbiór mediów z odpowiednimi dostawcami.
1.2.8.2 o ile to będzie konieczne: zainstalowanie na Terenie Budowy oraz podłączenie do sieci średniego napięcia (SN) jednej lub kilku przenośnych (kontenerowych) stacji transformatorowych, oraz
1.2.8.3 wykonanie i zainstalowanie innych elementów tymczasowych sieci instalacyjnych na Terenie Budowy (o ile Wykonawca oceni, iż będą one konieczne do prawidłowej realizacji Umowy);
w celu uniknięcia wątpliwości:
1.2.8.4 koszt zużycia energii elektrycznej oraz wody, a także dostaw/odbioru innych mediów, w związku z realizacją Umowy obciąży Wykonawcę. Odpowiednie kwoty należne z tego tytułu na rzecz właściwych dostawców/odbiorców mediów zostaną zapłacone przez Wykonawcę bezpośrednio na ich rzecz;
w razie, gdyby zawarcie przez Wykonawcę we własnym imieniu umów o dostawę mediów lub odbiór ścieków z odpowiednimi dostawcami lub odbiorcami okazało się być z jakiegokolwiek powodu niemożliwe, powyższe koszty mediów będą pokryte przez Zamawiającego, a następnie refakturowane przez Zamawiającego na Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania przez Wykonawcę
Okres gwarancji
min 36 miesięcy (kryterium wybroru oferty)
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-31
Termin składania:2022-12-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
piotrkowski
Gmina
Rozprza
Miejscowość
Wola Niechcicka Stara
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
piotrkowski
Gmina
Rozprza
Miejscowość
Świerczyńsko
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-01-02
Koniec realizacji
2023-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Budowa drogi i placu manewrowego zgodnie z zatwierdzoną decyzją na budowę wraz z dokumentacją projektową
Etap 2
Początek realizacji
2023-05-01
Koniec realizacji
2023-06-25
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
DOSTAWA i montaż tzw. "Ringu"
Etap 3
Początek realizacji
2023-03-01
Koniec realizacji
2023-05-25
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
DOSTAWA i montaż 2 szt. eletrowni wiatrowych o mocy 2MW każda

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
piotrkowski
Gmina
Rozprza
Miejscowość
Wola Niechcicka Stara
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
piotrkowski
Gmina
Rozprza
Miejscowość
Świerczyńsko

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
piotrkowski
Gmina
Rozprza
Miejscowość
Wola Niechcicka Stara
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
piotrkowski
Gmina
Rozprza
Miejscowość
Świerczyńsko
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
11. ZMIANY W UMOWIE
11.1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
11.2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11.3. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne
w przypadkach oraz na warunkach opisanych poniżej:
11.3.1. przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów, w tym Terminu Dostawy Ringu, Terminu Dostawy Elektrowni, może nastąpić, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:
11.3.1.1 konieczności wykonania dostaw dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację dostaw zasadniczych - dany termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania dostawzasadniczych z tego powodu; lub
11.3.1.2 przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawcy Części 1, Wykonawcy Montażu lub organów administracji - dany termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu; lub
11.3.1.3 działania Siły Wyższej - dany termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;
11.3.2. zmiana Wynagrodzenia może nastąpić, jeżeli:
11.3.2.1 zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
(ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia netto;
11.3.2.2 w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość;
11.3.3. Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca:
11.3.3.1 jeżeli doszło do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; lub
11.3.3.2 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; lub
11.3.3.3 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
11.3.4. Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wówczas dopuszczalna jest zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, terminów realizacji Umowy lub Wynagrodzenia.
11.3.5. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
3.1.a) a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile posiadanie ich przy realizacji niniejszego zamówienia jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
3.1.b) b) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie niniejszego zamówienia, tj.
Zamawiający wymaga, aby:
? dla Etapu I - Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 PLN (trzy miliony polskich złotych 00/100) oraz posiadał środki finansowe lub zdolności kredytowe w wysokości nie mniejszej niż ofertowana cena wykonania przedmiotu zamówienia;
? dla Etapu II - Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumie 4.000.000,00 euro (cztery miliony euro) oraz posiadał środki finansowe lub zdolności kredytowe w wysokości nie mniejszej niż ofertowana cena wykonania przedmiotu zamówienia;.
? dla Etapu III -Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumie 4.000.000,00 euro (cztery miliony euro) oraz posiadał środki finansowe lub zdolności kredytowe w wysokości nie mniejszej niż ofertowana cena wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na kilka Części, Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych Części, w celu wykazania spełnienia niniejszego warunku.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
3.1.c) c) posiadają zdolność techniczną i zawodową wymaganą przy realizacji niniejszego zamówienia, tj.
i. dla Etapu I:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
? w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej): co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu fundamentu przemysłowej elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na lądzie przeznaczonego dla elektrowni wiatrowej o wysokości minimum 100 m;
? dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję: Kierownika budowy. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika budowy musi:
o posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
o być członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tych osób,
o posiadać minimum 5 (pięcioletnie) doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, a w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed wszczęciem Postępowania zajmowała stanowisko kierownika budowy przy realizacji minimum 2 (dwóch) inwestycji polegających na wybudowaniu minimum 1 (jednej) elektrowni wiatrowej przemysłowej o mocy nie mniejszej niż 2,0 MW każda.
ii. dla Etapu II:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie fabrycznie nowej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej równej co najmniej 2MW.
iii. dla Etapu III:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
? w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej): co najmniej 1 (jedną) usługę montażu i uruchomienia elektrowni wiatrowej o mocy min 2MW;
? dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję: Kierownika prac. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika prac musi:
o posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
o być członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tych osób,
o posiadać minimum 5 (pięcioletnie) doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, a w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed wszczęciem Postępowania zajmowała stanowisko kierownika budowy przy realizacji minimum 2 (dwóch) inwestycji polegających na wybudowaniu minimum 1 (jednej) elektrowni wiatrowej przemysłowej o mocy nie mniejszej niż 2,0 MW każda.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
VI.1 pkt 1) i pkt. 2) 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-30
Data ostatniej zmiany
2022-11-30 13:22:47

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
zgodnie z zapytaniem ofertowym XIV. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 1 - Kryterium 1 cena = 80 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
zgodnie z zapytaniem ofertowym XIV. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 2 - Kryterium 2 Gwarancja = 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
zgodnie z zapytaniem ofertowym XIV. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 1 - Kryterium 1 cena = 80 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
zgodnie z zapytaniem ofertowym XIV. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 2 - Kryterium 2 Gwarancja = 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
zgodnie z zapytaniem ofertowym XIV. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 1 - Kryterium 1 cena = 80 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
zgodnie z zapytaniem ofertowym XIV. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 2 - Kryterium 2 Gwarancja = 20 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Lech Siemiński
tel.: +48 609 406 406
e-mail: enerwind@vp.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31120000-3, 31121340-5, 31682540-7, 45220000-5, 45223500-1, 45231400-9, 45232220-0, 45311000-0, 31120000-3, 31121340-5
Numer dokumentu:2022-7009-136986, GK.7331.8.17.2009
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.