• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Budowa dodatkowego zasilania budynku Kapitanatu Portu Północnego z agregatu prądotwórczego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Budowa dodatkowego zasilania budynku Kapitanatu Portu Północnego z agregatu prądotwórczego
Standard

Dane kontaktowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU postępowanie nr NPR/IL/2021/013

pn. Budowa dodatkowego zasilania budynku Kapitanatu Portu Północnego z agregatu prądotwórczego

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy (Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa Zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk z dnia 13 lutego

2020 r.), zwanym dalej Regulaminem, opublikowanym pod adresem: https://przetargi.portgdansk.pl/.

Na ww. stronie zamieszczona jest również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dodatkowego zasilania budynku Kapitanatu

Portu Północnego z agregatu prądotwórczego.

3.2. Zakres zamówienia obejmuje montaż agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, modernizację rozdzielnicy głównej budynku, wykonanie wiaty chroniącej agregat przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych w zakresie branż: budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, a także dokonanie w imieniu Zamawiającego wszystkich określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) oraz wymaganych prawem czynności formalno- prawnych niezbędnych do odebrania robót budowlanych.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ), w szczególności w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

23.07.2021 r.

         NIP: 583-24-61-866

Konto: Bank PKO BP S.A.

Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

KRS: 0000040398

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 109 250,00 PLN

Zarząd Spółki:

Łukasz Greinke - Prezes Zarządu Sławomir Michalewski - Wiceprezes Zarządu Kamil Tarczewski - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

tel.: +48 58 737 91 00

fax: +48 58 737 94 85

e-mail: info@portgdansk.pl, www.portgdansk.pl

–2–

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Do 30 tygodni od daty zawarcia umowy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w § 7

ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 Regulaminu;

5.2. posiadają kompetencje lub uprawnienia do określonej działalności zawodowej;

5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia, w szczególności:

dysponują niezbędnym doświadczeniem i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 roboty budowlane branży elektrycznej zawierające budowę linii kablowej nN wraz z montażem rozdzielnicy z układem samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR), każda o wartości min. 600.000 PLN brutto.

Warunek nie podlega sumowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, doświadczeniem w wykonaniu 2 robót musi wykazać się jeden podmiot.

Wartości wyrażone w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu publikowanego przez NBP dla danej waluty (tabela A) z dnia dokonania odbioru roboty budowlanej.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

6.1. w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ);

6.2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

     

–3–

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

6.3. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – w przypadku możliwości pozyskania z ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

Rodzaje dokumentów dostarczanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (§ 5 ust 2 Regulaminu) oraz Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu, a także zasady i terminy ich przekazywania określa SIWZ.

7. WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 PLN w jednej lub kilku

formach określonych w SIWZ.

8. KRYTERIA OCENY OFERT

cena 100%

    nazwa kryterium

waga

     

–4–

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

miejsce

termin

składanie ofert

siedziba Zamawiającego

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk (pokój nr 10B – kancelaria ogólna)

do 09.08.2021 r. do godz. 9:40

otwarcie ofert

siedziba Zamawiającego

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk (sala nr 9A)

09.08.2021 r. o godz. 10:00

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Dziękujemy za wysłane grafiki.