• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Mańków.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Mańków.
Standard

Dane kontaktowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 914403423

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ

administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Mańków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ae8dec7-29e5-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00331200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076109/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Mańków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00331200 z dnia 2022-09-02

2022-09-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń

oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z

wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) zamawiający określa niezbędne

wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej

przeglądarki internetowej,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet

Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

2) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:

a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,

b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,

koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej

szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site

list) w Javie.

Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,

c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu

elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir

SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę,

d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,

2) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,

doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,

gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,

3) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez wykonawcę na Platformie

Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku

dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,

4) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego

serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych

budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zamawiający

informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana

Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej Administratorem.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub

numerem telefonu: 91-44 03 309 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w

interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub umowy, w tym:

podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22

RODO.

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00331200 z dnia 2022-09-02

2022-09-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Administrator informuje, że przepisy ustawy Pzp ograniczają prawo do skorzystania:

a) ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym

z PZP;

b) z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.

2) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez Platformę elektroniczną - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie

również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako

właściciel Platformy elektronicznej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą

pod adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.28.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych polegających na przeformowaniu i budowie wałów kwatery

południowej, środkowej i północnej pola refulacyjnego Mańków o długości 2.200 mb do zakładanej rzędnej wysokościowej tj.

nie mniej niż 1,0 m nad istniejące średnie najniższe rzędne, mechanicznym profilowaniu skarp i korony o szerokość min 3.0

m, przeformowaniu istniejącego wału na długości około 1.459 mb oraz odmulaniu rowu opaskowego na długości 1286 mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:Zamawiający

przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 pkt 7 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia będą roboty analogiczne

do objętych niniejszym postępowaniem, w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia pierwotnego. Wartość zamówienia

regulowanego w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP nie będzie wyższa niż 100 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów

po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00331200 z dnia 2022-09-02

2022-09-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujące warunki

dotyczące:

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane podobne do określonych w przedmiocie zamówienia t.j. w

zakresie budowy lub remontu umocnień brzegów morskich, ostróg, tam przeciwpowodziowych, korpusów wałów, zbiorników

retencyjnych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każda i przedstawi

dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończone w

terminie;

b) będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia, pełniącą funkcję Kierownika

posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej, bądź (w przypadku

uzyskania uprawnień w okresach obowiązywania wcześniejszych wersji Prawa budowlanego), specjalności konstrukcyjno –

budowlanej bez ograniczeń lub równoważne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni od dnia

wezwania do złożenia:

1) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5

ustawy pzp, według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 SWZ, chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

2) oświadczenia Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy) o aktualności informacji zawartych w

oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2) wykazu robót stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ,

5) wykazu osób stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Wypełniony przedmiar robót, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ;

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00331200 z dnia 2022-09-02

2022-09-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

2) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania na postawie art. 125 ust 1 ustawy pzp, według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;

3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy

pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;

4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu

udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji danego zamówienia oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca realizując

zamówienie powołuje się na jego zasoby, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;

6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają

poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;

(oświadczenie należy złożyć, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w

ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w

następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – każdy z wykonawców;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu–każdy z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 – każdy z wykonawców;

4) wykaz robót – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

5) wykaz osób – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców;

7) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania –

każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją

zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-19 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Zamawiający przewiduje wizję lokalną.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00331200 z dnia 2022-09-02

2022-09-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Wszystkim zainteresowanym Wykonawcom wyznacza się jeden wspólny termin na odbycie wizji lokalnej w dniu 9 września

2022 r. o godz. 9:00.

Miejsce spotkania: Kapitanat Portu Trzebież, ul. Portowa 23, 72-020 Trzebież

Osoba do kontaktu : Zbigniew Nowak (kom. 792 807 770 tel. +48 91 44 03 233), e-mail: znowak@ums.gov.pl

Wykonawcy zobowiązani są przesłać potwierdzenie udziału w wizji lokalnej do dnia 08.09.2022 r. na adres e-mail:

znowak@ums.gov.pl.

Dziękujemy za wysłane grafiki.