• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Dębina

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Dębina
Standard

Dane kontaktowe

Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Dębina.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 48 914403523

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ

administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Dębina.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-101b5afa-dd90-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185983

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076109/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Dębina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00185983 z dnia 2022-05-31

2022-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń

oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z

wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Zamawiający określa niezbędne

wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów

operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet

Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

2) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:

wpieranej przez producenta,

b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji1.8.0_65 lub nowszej,

koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej

szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site

list) w Javie.

Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,

c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu

elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir

SDK oraz aplikacji Szafir Host należy

przeładować bieżącą stronę,

d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,

3) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,

doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,

gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,

gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,

4) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez wykonawcę na Platformie

Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –format

kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu

otwarcia ofert,

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego

serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych

budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zamawiający

informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana

Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej Administratorem.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub

numerem telefonu:

91-44 03 309 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w

interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub umowy, w tym:

podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00185983 z dnia 2022-05-31

2022-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22

RODO.

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8) Administrator informuje, że przepisy ustawy Pzp ograniczają prawo do skorzystania:

a) ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym

z PZP;

b) z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez Platformę elektroniczną - Odbiorcą

Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul.

Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON:

017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.18.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty ziemne na polu refulacyjnym Dębina polegające na wykonaniu robót na istniejących

wałach o długości około 1.800 mb z mechanicznym wyprofilowaniem skarp i korony wałów, wzmocnienie korpusu wału

poprzez zastosowanie worków typu BIG BAG wypełnionych piaskiem na długości 150 mb, wykonanie i wybudowanie trzech

mnichów stalowych, odmulenie rowu opaskowego na długości około 1.440 mb. oraz wypompowanie zalegającej wody w

kwaterze północnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1

do SWZ. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są dokumenty zawarte w Załączniku 11 – przedmiar robót.

2. Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze

zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

tym pracowników ogólnobudowlanych.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 2 do SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym postępowaniu zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2

pkt 2 ustawy pzp.

4. Zamawiający przewiduje dobrowolną wizję lokalną. Nieobowiązkowa, nieskutkującą odrzuceniem oferty w przypadku

złożenia jej przez wykonawcę, który nie uczestniczył w wizji. W związku z powyższym termin składania ofert będzie dłuższy

od ustawowych terminów minimalnych zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00185983 z dnia 2022-05-31

2022-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:Zamawiający

przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 pkt 7 polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości do 100

% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów

po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujące warunki

dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100),

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca musi wykazać,

iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00185983 z dnia 2022-05-31

2022-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane podobne do przedmiotu zamówienia tj. prace w zakresie budowy

lub remontu: umocnień brzegów morskich, tam przeciwpowodziowych, korpusów wałów, zbiorników retencyjnych o wartości

min. 300.000,00 zł i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i ukończone w terminie;

b) będzie dysponował przynajmniej jedną osobą, która będzie posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej, bądź (w przypadku uzyskania uprawnień w okresach obowiązywania

wcześniejszych wersji Prawa budowlanego) konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych i

melioracyjnych, specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni od dnia

wezwania do złożenia:

a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5

ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) oświadczenie o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w oświadczeniu, według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż

5 dni od dnia wezwania do złożenia:

a) dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł brutto ( słownie: jeden milion złotych),

b) wykazu robót – stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,

daty i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

c) wykazu osób spełniających warunek, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 2 pkt 4) litera b) SWZ – według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 10 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) formularz oferty – dokument elektroniczny generowany i składany bezpośrednio na platformie elektronicznej;

Kosztorys ofertowy (uproszczony) wykonawcy sporządzony na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót.

2) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – uzasadnienie, że zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

UWAGA!!! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub

niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

3) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ

składanego na postawie art. 125 ust 1 ustawy pzp ;

4) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy

pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ ;

5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji danego zamówienia oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca realizując

zamówienie powołuje się na jego zasoby, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;

(zobowiązanie należy złożyć, ile wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających

zasoby).

6) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu

udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00185983 z dnia 2022-05-31

2022-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty wykonają

poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;

(oświadczenie należy złożyć, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, musi znajdować się w ofercie wspólnej

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – każdy z wykonawców;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – każdy z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców;

4) wykaz robót – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

5) wykaz osób – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

6) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – każdy z

wykonawców;

7) oświadczenie o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w oświadczeniu -

każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją

zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-21 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma elektroniczna https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-20

Dziękujemy za wysłane grafiki.