• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Awaryjna naprawa śruby napędowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Awaryjna naprawa śruby napędowej na jednostce "TUCANA"
1) Przedmiot zamówienia: awaryjna naprawa śruby napędowej na jednostce "TUCANA". Szczegółowy opis przedmiotu umieszczony został w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3)
Miejsce i termin składania:Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 7) należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2022 r. godz. 10:00 w jednej z poniższych form:
a) w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail :
ryszard.przybysz@umgdy.gov.pl z dopiskiem w tytule ,,awaryjna naprawa śruby napędowej na jednostce ,,TUCANA".
W celu potwierdzenia dostarczenia wiadomości w formie elektronicznej, prosimy o jednoczesny kontakt telefoniczny.
Termin składania:2022-06-10
Otwarcie:a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 13.06.2022 r.,
Miejsce i termin realizacji:a) termin wykonania zamówienia -10 dni od daty podpisania umowy
@ inne: miejsce wykonania kompletnej usługi nie może przekraczać 50Mm od Portu Gdynia
Wymagania:b) warunki płatności:
(1) przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, która nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego - z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
(2) Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
2) Kryterium wyboru ofert: Cena: - cena 100%
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - ustawy nie stosuje się.
4) Do zaproszenia załączono:
a) formularz oferty załącznik 1
b) projekt umowy załącznik 2
c) opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3
d) oświadczenie RODO załącznik nr 7
5) Dodatkowe informacje:
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do zawarcia umowy w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyniku.
c) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyli się od podpisania umowy lub termin przekroczy 3 dni, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn;
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy:
o Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie niezgodny z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług),
o niepełnej oferty oraz oferty z błędami rachunkowymi,
o dokonania zmian w formularzu oferty nie uzgodnionych z Zamawiającym,
o gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.
Kontakt:Osoby do kontaktu:
Ryszard Przybysz - Oddział Remontów i Inwestycji TP - tel.: 58 355 3781 lub tel. kom. +48 795 112 839.
e-mail: ryszard.przybysz@umgdy.gov.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:TP2.374.11.2022.RP
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.