• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Aktualizacja projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ujście Wisły PLB220004

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Aktualizacja projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ujście Wisły PLB220004
Standard

Dane kontaktowe

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza

do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/robotę budowlaną*:

1. Przedmiot zamówienia: Aktualizacja projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ujście

Wisły PLB220004

2. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis zawiera OPZ będący załącznikiem do

niniejszego zapytania ofertowego

a) termin wykonania zamówienia: 28 sierpnia 2023 r..

b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe):

płatność w dwóch częściach zgodnie z warunkami OPZ.

c) okres gwarancji ………………………………

d) inne ……………………….

3. Warunki udziału w postępowaniu:

a) Dysponowanie osobami spełniającymi wymagania wymienione w pkt. I.5 lit. f Opisu

Przedmiotu Zamówienia,

b) inne…….

(jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy)

4. Kryterium/ia wyboru ofert oraz waga:

a) cena - 100% (np. cena 100%)

b) …………. - …..%

5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do

składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. w formie:

- elektronicznej na adres e-mail monika.zakrzewska@umgdy.gov.pl

- faxem na numer …………………….,*

- pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

/w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na ……………. – nie otwierać przed dniem

…….. godz. ………..” /*

6. Do oferty należy załączyć:

a) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu*,

b) kosztorys ofertowy/formularz cenowy*,

c) inne: ……………………

7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest dostarczyć:

a) stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do

podpisania umowy,

b) inne…………………….

8. Do zapytania ofertowego załączono (np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz

cenowy, projekt umowy itp.)

a) formularz oferty,

b) Opis Przedmiotu Zamówienia,

c) projekt umowy.

Załącznik nr 5

do Regulaminu udzielania zamówień

publicznych o wartości

nieprzekraczającej 130 000 złotych

9. Dodatkowe informacje:

a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu

1.02.2023,

b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył

ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni

od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy

Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami

zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11

marca 2004 roku o podatku od towarów i usług)

Dziękujemy za wysłane grafiki.