• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w podziale na trzy części

Numer referencyjny: 005/2023/PN
II.1.2)Główny kod CPV
60600000 Usługi transportu wodnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia - z podziałem na 3 części - jest świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w lokalizacjach:

a) część 1 (jeden prom) Cypel Czerniakowski (pomost pływający) - Saska Kępa (plaża) ok. 511 km Wisły;

b) część 2 (jeden prom) Bulwar Grzymały Siedleckiego (nabrzeże) - Stadion Narodowy (plaża) ok. 512 km Wisły;

c) część 3 (jeden prom) Podzamcze Fontanny (pomost pływający) - ZOO (plaża) ok. 515 km Wisły.

2. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zlecenie 2042 rejsów/+30 rejsów.

3. Usługi mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział VI SWZ) oraz projektowanymi postanowieniami umowy wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w lokalizacji Cypel Czerniakowski (pomost pływający) - Saska Kępa (plaża)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60651000 Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w lokalizacji Cypel Czerniakowski (pomost pływający) - Saska Kępa (plaża) ok. 511 km Wisły. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zlecenie 2042 rejsów/+30 rejsów. Usługa ma być realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział VI SWZ) oraz projektowanymi postanowieniami umowy wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba miejsc siedzących zadaszonych na promie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2023
Koniec: 24/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w lokalizacji Bulwar Grzymały Siedleckiego (nabrzeże) - Stadion Narodowy (plaża)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60651000 Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w lokalizacji: Bulwar Grzymały Siedleckiego (nabrzeże) - Stadion Narodowy (plaża) ok. 512 km Wisły. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zlecenie 2042 rejsów/+30 rejsów. Usługa ma być realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział VI SWZ) oraz projektowanymi postanowieniami umowy wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba miejsc siedzących zadaszonych na promie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2023
Koniec: 24/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w lokalizacji Podzamcze Fontanny (pomost pływający) - ZOO (plaża)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60600000 Usługi transportu wodnego
60651000 Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w lokalizacji: Podzamcze Fontanny (pomost pływający) - ZOO (plaża) ok. 515 km Wisły. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zlecenie 2042 rejsów/+30 rejsów. Usługa ma być realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział VI SWZ) oraz projektowanymi postanowieniami umowy wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba miejsc siedzących zadaszonych na promie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2023
Koniec: 24/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/03/2023
Termin składania:2023-03-29
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 29/03/2023 Czas lokalny: 11:15 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2023
Kontakt:Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260251641
Grochowska 316/320
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
03-839
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Komar
E-mail: k.komar@ztm.waw.pl
Tel.: +48 224594287
Język kontaktu:polski
Kod CPV:60600000, 60651000
Numer dokumentu:113982-2023, 005/2023/PN
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.