• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w podziale na trzy części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych na trasie: Cypel Czerniakowski (pomost pływający) - Saska Kępa (plaża) - Cypel Czerniakowski (pomost pływający)

świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych na trasie: Bulwar Grzymały Siedleckiego (nabrzeże) - Stadion Narodowy (plaża) - Bulwar Grzymały Siedleckiego (nabrzeże)

świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych na trasie: Podzamcze Fontanny (pomost pływający) - ZOO (plaża) - Podzamcze Fontanny (pomost pływający)
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
ztmwaw.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ztmwaw.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie E-Zamawiający (dalej w skrócie: ,,Platforma") pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w Rozdziale XIII oraz na stronie Platformy E-Zamawiający w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego (Instrukcja dla Wykonawców).
3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
4. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@ztm.waw.pl
5. Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty, która powinna zostać złożone według zasad, o których mowa w rozdziale XIII SWZ.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w formie przewidzianej w pkt 3-5 nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce "ZADAJ PYTANIE". W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ,,ZADAJ PYTANIE".
Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania. Po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka, Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający udostępni na stronie internetowej postępowania na Platformie.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie.
10. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego: Platforma zakupowa Zarządu Transportu Miejskiego, tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-04-15 11:30
Miejsce składania ofert: platforma Marketplanet
Termin składania:2022-04-15
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-04-15 12:00
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:60600000-4
Numer dokumentu:2022/BZP 00112766, 024/2022/TP
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.