• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie rejsów statkiem do Serocka.

Numer referencyjny: 006/2023/PN
II.1.2)Główny kod CPV
60600000 Usługi transportu wodnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie ok. dziewięciogodzinnych rejsów statkiem pasażerskim z Warszawy do Serocka i z powrotem oraz sprzedaż biletów na rejsy.Szczegóły określa SWZ..

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60651000 Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasa Warszawa-Serock-Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie ok. dziewięciogodzinnych rejsów statkiem pasażerskim z Warszawy do Serocka i z powrotem oraz sprzedaż biletów na rejsy.

Rejsy odbywać się będą na trasie: Warszawa Kanał Żerański (pomost pływający na wysokości przystanku autobusowego Cementownia) -- Zalew Zegrzyński - Serock (molo) - Warszawa Kanał Żerański (pomost pływający).

W okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zlecenie 48 rejsów.

Usługa ma być realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział VI SWZ) oraz projektowanymi postanowieniami umowy wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba miejsc siedzących zadaszonych na statku z bezpośrednim dostępem do stolika / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2023
Koniec: 24/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2023
Termin składania:2023-03-30
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 30/03/2023 Czas lokalny: 11:30 Miejsce: Siedziba Zamawiającego.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasa Warszawa-Serock-Warszawa.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2023
Kontakt:Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260251641
Grochowska 316/320
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
03-839
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Antos
E-mail: a.antos@ztm.waw.pl
Tel.: +48 224594286
Faks: +48 224594224
Język kontaktu:polski
Kod CPV:60600000, 60651000
Numer dokumentu:121316-2023, 006/2023/PN
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.