• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Świadczenie usługi w zakresie awaryjnej naprawy systemów chłodzenia oraz wykonanie przeglądów części podwodnej jednostek pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usługi w zakresie awaryjnej naprawy systemów chłodzenia oraz wykonanie przeglądów części podwodnej jednostek pływających
Standard

Dane kontaktowe

 • Osoba/firma:

  Urząd Miasta Świnoujście

 • Telefon:

  tel. 91-322-21-40, 91 321 31 93, tel./fax 91 321 42 67, fax 91 321 59 95

 • E-mail:

  p.plechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl

 • Obserwuj OgłoszenieObserwowane ogłoszenia znajdują się w "Moje konto"
  Data publikacji: 2022-12-26
Opis:,,Świadczenie usługi w zakresie awaryjnej naprawy systemów chłodzenia oraz wykonanie przeglądów części podwodnej jednostek pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej".
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zaproszenia jest wykonanie na wezwanie Zamawiającego na jednostkach pływających typu: Bielik i Karsibór
(Kod Nomenklatury scalonej (CN) jednostek to 8901 10 90):
1) Awaryjnej naprawy systemów chłodzenia poprzez czyszczenie kratek kingstonowych hydromonitorem oraz podwodnych przeglądów jednostki pływającej w zakresie: kadłuba, śrub, sterów
2) po zakończeniu każdej czynności:
a) Wystawienie atestu nurkowego w 2 egz.
b) Wystawienie protokołu zdawczo-odbiorczego w 2 egz.
c) Nagranie w ilości 1 szt. na nośniku CD/ DVD lub PenDrive.
3) Wykonawca materiały wskazane w ust. 2 pkt 3 zaproszenia przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia czynności.
4) Termin stawienia się Wykonawcy do świadczenia usługi wynosi maksymalnie 24 godz. od zgłoszenia Zamawiającego.
5) Zamawiający zapewnia wykonawcy energię elektryczną. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sprzęt i pozostałe niezbędne materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania:1. Miejsce składania ofert w formie pisemnej sekretariat Żeglugi Świnoujskiej - pok. Nr 9
lub
przesłać na adres poczty elektronicznej p.plechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl .
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest podpisać ofertę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego - pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 16.01.2023 r. do godz. 10.00
Termin składania:2023-01-16
Otwarcie:. Miejsce otwarcia lub rozpatrzenia ofert: siedziba zamawiającego, pok. Nr 3 3. Termin otwarcia ofert: 16.01.2023 r. do godz. 10.30
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
od dnia zawarcia umowy do dnia 31-12-2023 r.
Wymagania:3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
5. Do oferty należy dołączyć*:
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku oferty składanej przez spółkę cywilną należy załączyć aktualną umowę spółki);
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 40.000,00 tyś. zł.,
3) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia nurka min. III klasy.
4) oświadczenie - załącznik nr 2.
Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale , dokument poświadczający zawarcie
ubezpieczenia OC- w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku składania
ofert w formie elektronicznej dokumenty winny być podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym.
7. Zasady prowadzenia postępowania
1. Oferta podlega odrzuceniu gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia,
2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie, drogą elektroniczną, o tym Wykonawcę. Wykonawca może, drogą elektroniczną, w terminie trzech dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu,
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub samodzielnie przez Wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni. Korespondencja w przedmiotowej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną,
4. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,
5. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową,
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia, a przeprowadzone negocjacji nie przyniosą zamierzonego przez Zamawiającego efektu,
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek
oferty.
8. Informacje o wyniku postępowania, zamknięciu postępowania bez wyboru oferty albo jego
unieważnieniu Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
8. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia, wszystkie pozycje muszą być wypełnione.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana
powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być kompletna i składająca się z nw. dokumentów:*
1) formularz oferty - załącznik nr 1 do zaproszenia,
2) pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 5 zaproszenia.
5. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ryczałtową netto + podatek
VAT=wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
a) Cena oferty brutto 80 %
b) termin stawienia się na wezwanie 20 %
2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następującej zasady:
C min
Co =----------- x 80 x 100 %
Cbo
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,cena"
Cmin - najniższa ,,cena" spośród ofert nie odrzuconych Cbo - ,,cena" oferty badanej.
3. Kryterium: Termin stawienia się na wezwanie Zamawiającego ,,Ts" - 20 pkt. - w tym kryterium każdy wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego zestawienia
1) termin stawienia się wykonawcy do 24 godzin od zgłoszenia - 0 pkt,
2) termin stawienia się wykonawcy do 18 godzin od zgłoszenia - 10 pkt,
3) termin stawienia się wykonawcy do 12 godzin od zgłoszenia - 20 pkt.
4. Zamawiający dokona zsumowania punktów wg. wzoru: Suma punktów (Sp) = Co + Ts - i udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższy bilans punktowy. W przypadku gdy przynajmniej dwóch Wykonawców uzyska najkorzystniejszy bilans pkt., Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który otrzymał najwyższą ilość pkt w kryterium Co.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
2. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego, tj.:
Żegluga Świnoujska
ul. Wybrzeże Władysława IV 12 72-600 Świnoujście
sekretariat@zegluga.swi.pl
sekretariat@zegluga.swi.pl Telefon/fax: (91) 321 42 67 e-mail: sekretariat@zegluga.swi.pl
14. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Warunki umowy zamieszczone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach.
Kontakt:1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Grzegorz Bogdanowicz tel. 91-322-21-40, w godz. 08;00 - 14;00
adres e-mailowy: dt@zegluga.swi.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z.23.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.