• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Świadczenie usługi opieki nad łodzią

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy informuje o zamiarze udzielenia zamówienia i zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego. Znak postępowania nr 28/FZP/DM/2022.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego.
2. ŁM MIR 4 jest łodzią motorową wykorzystywaną do badań Zalewu Wiślanego o parametrach:
Długość kadłuba: 7,25 m
Szerokość: 1,80 m
Zanurzenie: 0,32 m
Silnik: Silnik spalinowy przyczepny Yamaha o mocy 29,4 kW
3. Zamawiający oświadcza, że łódź ŁM MIR4 jest w pełni sprawna i posiada aktualny dokument potwierdzający klasę łodzi wydany przez PRS oraz aktualną kartę bezpieczeństwa łodzi.
4. Zakres zadań realizowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) obsługa łodzi MIR-4 w zakresie wystawienia dostarczonych przez zleceniobiorcę narzędzi połowowych w postaci 5-pałąkowych żaków 200-oczkowych bez sita selekcyjnego, każdy
o jednej końcówce (matni). Narzędzia będą wystawione na pozycjach 54°16'00.9"N 19°23'53.0"E oraz 54°16'16.4"N 19°24'14.5"E. W przypadku trudności technicznych wystawienia na wymienionych pozycjach, miejsce może być zmienione w promieniu 500 metrów z porozumieniu z zamawiającym,
2) obsługa żaków w ciągu sezonu badawczego (01.05 - 10.12.2022) polegająca na wybieraniu złowionych węgorzy z żaków,
3) przechowanie złowionych ryb w wodzie lub mrożenie. Oznaczanie prób zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy,
4) nadzorowanie sprawności technicznej jednostki ŁM MIR 4 (bieżąca opieka nad łodzią oraz w trakcie remontu, zapewnienie bezpieczeństwa łodzi w trakcie postoju w porcie Kamionek Wielki, utrzymanie sprawności technicznej łodzi umożliwiającej jej bieżącą eksploatację. Rozliczanie się z użytego paliwa raz w miesiącu,
5) sprawowanie jednoosobowego kierownictwa jednostki ŁM MIR 4 w imieniu MIR-PIB podczas rejsów.
6) oznaczanie prób zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy.
Powyższe prace będą wykonane po zatwierdzaniu przez kierownika Zakładu Logistyki i Monitoringu.
Miejsce i termin składania:Sposób złożenia oferty:
oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej mkrawczyk@mir.gdynia.pl
W temacie wiadomości należy wpisać: 28/FZP/DM/2022 - oferta. Oferta powinna być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty elektronicznej w terminie
do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. w dniu 22.04.2022 r., w godz. od 10:30 do 10:40. Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić się, że oferta i hasło zostały odebrane.
TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 22.04.2022r. do godz. 10:00
Termin składania:2022-04-22
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert tj. 22.04.2022r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514. Z uwagi na środki bezpieczeństwa wynikające z pandemii koronawirusa Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek wykonawcy.
Miejsce i termin realizacji:Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2022r.
Wymagania:TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie zostaje zamieszczone na stronie http://www.mir.gdynia.pl
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) posiada aktualne świadectwo sternika motorowodnego, starszego marynarza lub równoważne uprawniające do kierowania łodzią z silnikiem o mocy 40 KM - do oferty należy załączyć kopię świadectwa,
2) posiada aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych, - do oferty należy załączyć kopię świadectwa,
3) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert min. 2 usługi polegające na obsłudze łodzi i narzędzi połowowych zgodnie z wykazem podanym w formularzu oferty - Załącznik nr 1 do zaproszenia ust. 6,
4) Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo, ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie pozostają w stanie likwidacji, ani upadłości - warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia - Formularz oferty.
2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki według zasady spełniania.
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej tj. drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
X. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium:
1) Cena brutto oferty - 100%
Kryterium cena będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:
Cn
C =----------------- x 100
Cb
C - otrzymane punkty
Cn - cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb - cena badanej oferty
100 - waga kryterium
2. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania postawione w zaproszeniu i załącznikach do niego oraz uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)
3. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty - załącznik nr 1
b) Wykaz wykonanych usług
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Ofertę należy złożyć w postaci skanu prawidłowo podpisanego dokumentu.
6. Ofertę można podpisać podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowanym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
8. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z osobą, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku uzyskania negatywnej oceny podczas rozmowy Zamawiający może odrzucić ofertę i wybrać kolejną.
2. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
Uwagi:XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl oraz telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5) Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_______ _______ ________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Małgorzata Grubba. Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: mkrawczyk@mir.gdynia.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:63726100-5
Numer dokumentu:28/FZP/DM/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.